Partneři sekce:
 • Prefa

Montáž solárního kolektoru na střechu

Montáž solárního kolektoru na střechu

Solární kolektory se osazují na střechu na laťování. Ze zásady se mají kolektory montovat v blízkosti hřebene. Důvody jsou kratší doba případného zastínění, dřívější tání sněhu v oblasti hřebene či jednodušší vedení potrubí ve volném prostoru půdy. Jako výchozí lať se stanoví ta, která je ve vzdálenosti přibližně 2 600 až 3 000 mm od hřebene.

Horní hrana spodní upevňovací latě se nachází 190 mm nad horní hranou výchozí latě. Po určení polohy spodní upevňovací latě se stanoví poloha kolektoru:

 • od vodní drážky (vnější hrany tašky) se odměří 210 mm doleva (240 mm u tašek Max a bobrovek),
 • v tomto místě se souběžně s vodní drážkou (krokví) označí šňůrováním linie – na tuto linii se později uloží pravý kraj oplechování kolektoru.

Šňůrováním od pravého kraje oplechování se rozměr A (BSD PRO 4E 4 – A = 1 180 mm, BSD PRO 6E – A = 1 630 mm, BSD PRO 8E – A = 2 155 mm, BSD PRO 10E 10 – A = 2 680 mm) přenese doleva (střed kolektoru). Středovým značením se kontroluje, zda nebude potrubí vycházející z kolektoru zasahovat do krokve. Pokud potrubí vychází na krokvi, musí se kolektor posunout o jeden sloupec tašek doprava nebo doleva.

Kolektory se připevňují ke dvěma upevňovacím latím. Upevňovací latě musí být z kvalitního řeziva bez prasklin a suků. Mají stejný průřez jako latě na krytinu. Upevňovací latě jsou součástí balení (dřevěného roštu) a mají tutéž délku jako solární kolektory (šířka, včetně oplechování). Minimální průřez upevňovacích latí však závisí na sněhové a větrné oblasti, v níž se stavba nachází, na tvaru střechy a na místních podmínkách. V případě, že stavba je v oblasti s vysokým zatížením sněhem nebo větrem, doporučuje se, aby statik vypracoval posouzení upevňovacích latí.

K jejich přišroubování se používají vruty, které jsou součástí balení. Pokud by horní upevňovací lať vycházela do existujícího laťování, je nutné část existující latě v šířce kolektoru vyřezat a nahradit ji horní upevňovací latí.
Ke zpevnění upevňovací konstrukce je možné použít latě delší, než je vnější rozměr solárního kolektoru, tzn. prodloužit upevňovací latě až k nejbližší krokvi (kontralati).

15 | Spodní lemování
Po položení krytiny na střešní lať se odtrhne ochranná páska z lepicího pásu na spodním lemování.

01 | Prostupy střešním pláštěm
Po připravení laťování se na střed horní upevňovací latě zespodu přiloží šablona pro vyřezání otvorů (tzv. prostupů) kvůli průchodu střešním pláštěm. Do střešní fólie se tyto otvory vystřihnou, případně se vyvrtají do střešního bednění. Část laťování v místě prostupu se vyřeže mezi krokvemi.

02 | Upevnění lan
Lana se připevní na kolektor pomocí závěsných ok, která jsou přišroubována na rámu kolektoru. Lana se upevní křížově.

03 | Zavěšení kolektoru na lano
Lano se zavěsí do závěsného háku jeřábu tak, aby se dal kolektor naklánět. Kolektor se z nákladního auta nebo z místa uložení nadzvedne ve vodorovné poloze pomocí jeřábového závěsu přibližně do výšky 1 až 1,5 m, aby se mohl rozbalit.

18 | Přípojky na potrubí
Připojovací potrubí z ušlechtilé oceli a hadice s teplotním snímačem se provlečou skrz připravené otvory ve střešním plášti.

16 | Vyformování lemování
Tašky pod spodním lemováním se přichytí šrouby do střešní latě. Lemování se pečlivě vyformuje na povrchu střešní krytiny. Podklad musí být před nalepením lemování suchý a čistý.

07 | Vyrovnání lemování
Lemování solárního kolektoru se opatrně ohne dlaní, a to zespodu dopředu. Před zdvihnutím kolektoru na střechu se uvolní ohybné potrubí, které je přichyceno na jeho zadní stranu.

14 | Přichycení oplechování
Boční oplechování se přichytí na latě pomocí příchytek s hřebíčky, které jsou součástí dodávky.

09 | Přišroubování kolektoru
Kolektor se přišroubuje ke spodní upevňovací lati AKU šroubovákem vruty 6 × 125 mm s gumovým kroužkem a kovovou krytkou. Po prostrčení potrubí a hadice teplotního snímače se spustí na horní lať a připevní se vruty 6 × 150 mm s gumovým kroužkem a kovovou krytkou v barvě krycího rámu.

10 | Odšroubování závěsných ok
Závěsná oka se po přišroubování kolektoru na spodní a horní upevňovací lať vyšroubují.

11 | Přišroubování v místě závěsných ok
Následně se přišroubuje kolektor i v místě závěsných ok.

12 | Kryty na zakrytí závěsných ok
Pro zakrytí vrutů se použijí krytky, které jsou součástí dodávky kolektoru.

13 | Zatlačení krytů
Hliníkové kryty se přesně nastaví a zatlačí k hliníkové liště. Krytka slyšitelně zaklapne.

06 | Odstranění dřevěného roštu
Následně se odstraní odšroubovaný dřevěný rošt. Pod zavěšený kolektor se nesmí vstupovat. Latě na zadní straně kolektoru se neodstraňují, slouží při jeho osazování na laťování.

04 | Rozbalení kolektoru
Před vybalením kolektoru se přeříznou popruhy držící transportní rošt.

05 | Odstranění ochranné fólie
Následně se z kolektoru odstraní ochranná fólie.

08 | Zdvihnutí kolektoru na střechu
Kolektor se zdvihne na střechu ve vodorovné poloze. Před uložením se naklopí do šikmé polohy, přibližně o 10° strměji než sklon střechy. Umístí se přesně do předem vyznačené polohy.

17 | Stranové krytí
Všechny tašky, které jsou na oplechování po bocích i z vrchu, se přichytí šrouby do střešních latí. U horního krytí se jako podpěra použijí přiložené hliníkové profily, které se zavěsí na horní oplechování.

Informace o výrobku:

 • vestavěný solární kolektor s integrovaným oplechováním, plocha kolektoru: 4,1 m2 (model BKD PRO 4E), absorpční plocha: 3,6 m2, vnější rozměry (včetně střešního rámu): 2,36 × 2,38 m, hmotnost: 120 kg, objem náplně absorbéru (včetně připojovacího potrubí): 3,7 l, sklon střechy: 20 až 80°, k dispozici čtyři modely.

Co budete potřebovat

 • Součástí dodávky je:
  solární kolektor Bramac (BSD PRO 4E 4, BSD PRO 6E, BSD PRO 8E, BSD PRO 10E 10)
  montážní návod s vrtací šablonou
  dřevěný rošt z latí 50/30 mm
  vruty na upevnění kolektoru 6 × 150 mm s gumovým kroužkem a kovovou destičkou v barvě krycího rámu (vrchní upevnění)
  vruty na upevnění kolektoru 6 × 125 mm s gumovým kroužkem a kovovou destičkou (spodní upevnění) imbusový klíč 3/8“ – vnitřní šestihran
  bit Torex 20 na odšroubování dřevěného roštu
  příchytky oplechování s hřebíkem
  odvodňovací žlab
  hliníkové profily se dvěma lamelami (na uložení krytiny v horním oplechování)
  hliníkové kryty (zakrytí šroubů do dřeva v dolní hraně)
 • Nářadí a pomůcky
  zvedací lana pro solární kolektory Bramac
  AKU šroubovák nebo AKU vrtačka s utahovacím momentem min. 10 Nm
  vrtačka s vykružovákem
  (je-li na střeše bednění)
  pila ocaska (bude-li potřeba odstranit střešní latě na zavedení potrubí)
  pásmo
  tužka
  nůž
  značkovací šňůra

POZOR!

V případě, že stavba je v oblasti s vysokým  zatížením sněhem nebo větrem, doporučuje se, aby statik vypracoval posouzení upevňovacích
latí.

TIP
Připevnění kolektoru

Kolektor se nechává v průběhu upevňování z bezpečnostních důvodů zavěšený na jeřábu. K upevnění je potřeba jen AKU šroubovák (vhodný nástavec je součástí dodávky). Otvory na upevňovací šrouby se nacházejí na horní a dolní části rámu kolektoru (čtyři z nich odpovídají pozici závěsného oka jeřábu, ty další jsou vždy svisle nad a pod hliníkovou zasklívací lištou).

Krycí šířka KOLEKTORU

Krycí šířka kolektoru odpovídá násobkům krycí šířky tašek – 300 mm (150 mm u poloviční tašky). Tašky není třeba řezat. Poloviční tašky jsou nutné u plochy kolektoru 4, 6 a 10 m2. U kolektoru s plochou 8 m2 nutné nejsou.

POZOR!

Skladování
Kvůli ochraně oplechování a krycího rámu není povoleno kolektor skladovat jinak než ve vodorovné poloze.

Umístění kolektoru
Před montáží kolektoru by měl instalatér (topenář) odsouhlasit jeho umístění, aby nevznikly problémy s vedením potrubí ve vnitřním prostoru.

Jisticí lana
Kolektory mají velkou plochu, na kterou působí náporový vítr. Proto je třeba při montáži jeřábem dávat pozor na možné nebezpečí způsobené větrem (kolektor se může velmi rychle obrátit). Je nutné použít jisticí lana nebo montáž přerušit a pokračovat později.

Zvedací lana
Ke zvedání kolektorů na střechu se doporučuje použít originální zvedací lana pro daný typ solárních kolektorů.

Ochrana před bleskem
Rám kolektoru musí být napojen na hromosvodový systém. Hromosvod se napojí na oplechování (stojatá vodní drážka). Připojení musí vykonat autorizovaná firma v souladu s platnými předpisy, včetně uskutečnění revize.

Od partnerů ASB

Uvedení do provozu

1. krok
Zařízení se musí tak dlouho proplachovat, dokud se nevyplaví všechny zbytky. Je nutné proplachovat ho nemrznoucí směsí, nikdy ne jen čistou vodou.
2. krok
Zařízení se naplní čerpadlem s patřičnými technickými parametry (výtlak, teplotní odolnost atd.). Nemrznoucí směs se musí přizpůsobit místním klimatickým podmínkám. Doporučené množství glykolu v nemrznoucí směsi je 40 %, minimální množství však musí být 35 %. Doporučená hodnota pH nemrznoucí směsi je 8, hodnota pH nesmí klesnout pod 7,0.

Přečerpávání směsi se musí vykonávat tak dlouho, dokud ze zařízení neunikne veškerý vzduch. Tento proces za normálních okolností trvá přibližně půl hodiny.
Provozní tlak by měl při teplotě směsi 20 °C dosáhnout hodnotu 3,5 bar. Provozní tlak závisí na teplotě, a proto může kolísat mezi minimálně 2,5 a maximálně 6 bar.

TEXT: zpracováno z podkladů firmy Bramac
FOTO: Bramac

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2016.

RubrikyStřecha