Zaplachtování přístupového schodiště musí být staticky posouzeno
Galerie(19)

Bezpečná montáž a demontáž lešení

Partneři sekce:

Lešení musí být v průběhu montáže a demontáže vždy pevné a stabilní s ohledem na počet lešenářů, kteří se na něm současně zdržují, a s ohledem na maximální zatížení, které se na něm může vyskytnout. U zatížení nás zajímá i jeho rozložení.

U lešení je lepší dát přednost těm, která jsou typově vyrobena přesně pro daný účel. Pokud použijeme lešení jednotlivě zhotovené, nesmí k němu chybět výkresová dokumentace, statický výpočet a popis jeho montáže a demontáže.

Přípravné práce

Lešení nesmí být v žádném případě přetíženo. Nemůže být překročena nosnost stanovená v průvodní dokumentaci. To znamená v dokumentaci pořízené ještě před zahájením prací. Případně musí být nosnost doložena výpočtem. Individuální statický výpočet pevnosti a stability provádí odborně způsobilá osoba.

Výjimkou jsou pouze konstrukce, které se montují ve shodě s uspořádáním uvedeným v českých normách.
Mezi práce a činnosti vystavující fyzickou osobu poškození zdraví nebo zvýšenému ohrožení života patří montáž a demontáž lešení, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky větší než 10 m. V tom případě musí být zpracován plán BOZP.

Proti pádu musí být lešenáři zajištěni vždy, když jsou ohroženi pádem z výšky nebo propadnutím. Práce ve výšce v prostorech nechráněných před povětrnostními vlivy musí být přerušeny při teplotě prostředí nižší než -10 °C a při dohlednosti menší než 30 m. Nebezpečí pádu se výrazně zvyšuje při pracích ve výškách, pokud vítr dosahuje rychlosti nad 11 m/s.

Lešení se záborem části komunikace
Lešení se záborem části komunikace |

Založení lešení

Lešení musí být založeno na dostatečně únosném podkladu (např. terénu, nosné konstrukci apod.), jehož únosnost je staticky doložena. Výkopy pod lešením se mohou vyskytovat pouze výjimečně na základě návrhu, který prokáže, že výkopem nebude ohrožena stabilita lešení.

Svislé nosné části konstrukce lešení se staví na podkladní prahy (podložky). Lešení se nesmí zakládat například na cihly, europalety, bedny apod. U dílcových lešení se do každého sloupku zasune nánožka nebo stavitelná patka. Nosné části lešení musí být zajištěny proti podklouznutí. Provádí se to buď připevněním k základové ploše, nebo jiným vhodným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení.

Tab. 1 Orientační způsoby podložení lešení podle druhu podkladu
Tab. 1 Orientační způsoby podložení lešení podle druhu podkladu |

Ochrana okolí lešení

Komunikace pro pěší nebo prostor určený pro pobyt osob musí být pod montovaným nebo rozebíraným lešením zúženy nebo přeloženy jinam. Pokud budované lešení sousedí s ulicí nebo vozovkou, pozemní komunikace se zúží nebo přeloží k vozovce, případně do ní, zajistí se a upraví. Chodníky a pěší komunikace se potom oddělují od průjezdného profilu minimálně jednotyčovým zábradlím nebo jinou vhodnou nápadnou překážkou (zábranou).

Plochy a prostory, nad kterými se montuje nebo rozebírá lešení, musí být zajištěny tak, aby nedošlo k ohrožení osob, jež se na nich pohybují. Šířka ohroženého prostoru se měří od paty svislice, která je pomyslně spuštěna z vnější hrany volného okraje podlahy lešení.

Tab. 2 Ochranná pásma pro okolí při montáži a demontáži lešení
Tab. 2 Ochranná pásma pro okolí při montáži a demontáži lešení |

Vymezené ochranné pásmo musí mít pro montáž nebo demontáž lešení ve výšce od 3 m do 10 m šířku nejméně 1,5 m. Ochranné pásmo, které ohrazením vymezuje ohrožený prostor při montáži nebo demontáži ve výšce od 10 m do 20 m, musí být široké minimálně 2 m. Ohrožený prostor musí mít šířku minimálně 2,5 m při montáži nebo demontáži ve výšce od 20 m do 30 m. Ohrožený prostor musí mít šířku minimálně 1/10 výšky objektu při montáži nebo demontáži ve výšce nad 30 m.

Pokud se části lešení do výšky dopravují pomocí kladky nebo vrátku, rozšiřují se výše předepsaná ochranná pásma vždy o dalších 0,5 m. Pokud montáž nebo demontáž lešení probíhá u vysokých věží, komínů a stožárů, považuje se za ohrožený prostor pruh předepsaný v textu výše v závislosti na výšce objektu po celém obvodu v patě tohoto objektu.

Způsob založení lešení na pevném podkladu
Detail spoje systémového lešení
Dokončené fasádní lešení včetně osazených žebříků
Dřevěné podlážky připravené k instalaci do lešení
Lešení má osazeny bezpečnostní zarážky u podlahy
Lešení se záborem části komunikace
Lešení se záborem části vozovky
Lešení založené na chodníku

Montáž lešení

Lešení i v průběhu montáže musí být dostatečně pevné a odolávat vnějším silám a nepříznivým účinkům. Má vytvořit prostorově tuhý celek, aby odolávalo lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení. Pracovní plocha lešení musí být zpřístupněna bezpečnými komunikacemi (např. žebříky, schodišti, rampami, výtahy apod.). U průmyslových lešení je možné použít výstupové příčle, pokud jejich osová vzdálenost nepřesáhne 400 mm.

Světlá výška patra lešení musí být minimálně 1 800 mm. Pokud lešení současně slouží jako průchod pro pěší (např. na chodníku), musí být jeho světlá výška minimálně 2 100 mm. Průlezné otvory v podlaze lešení pro žebříky musí mít podle ČSN EN 12811 (73 8123) – Dočasné stavební konstrukce nejmenší rozměr 450 mm x 600 mm. A nelze je umístit nad sebou.

Konstrukce lešení se kotví do pevných částí objektu nebo do jiné konstrukce, která má dostatečnou stabilitu, eventuálně do země pomocí kotevních lan a šikmých vzpěr. V montážních návodech dílcových lešení jsou obsaženy požadavky na rozmístění kotev pro lešení v různých variantách (např. nezakrytá, zakrytá plachtou nebo sítí, pro otevřenou fasádu, pro uzavřenou fasádu apod.).

Montáž nárožního lešení
Montáž nárožního lešení |

Pracovní podlaha lešení

Podlaha lešení má umožnit bezpečný pohyb a práci v odpovídající poloze. Její rozměry, tvar a vybavení musí odpovídat druhu prováděných prací. Podlahové dílce se osazují tak, aby se jejich části při běžném používání neposouvaly. Podlahu lešení mohou tvořit i fošny tloušťky min. 24 mm.

U lehkých pracovních lešení, která se používají například pro drobné údržbářské práce (např. nátěry, čištění apod.), lehčí rekonstrukční práce, vnitřní zdění, omítkářské práce, fasád­ní práce apod., má být šířka podlahy minimálně 600 mm.

Tab. 3 Minimální požadavky na ochranu pracovníků u mezery mezi vnitřním okrajem podlahy pracovního lešení a lícem objektu ke kterému přiléhá
Tab. 3 Minimální požadavky na ochranu pracovníků u mezery mezi vnitřním okrajem podlahy pracovního lešení a lícem objektu ke kterému přiléhá |

U těžkých pracovních lešení, která jsou vhodná například pro zdění zvnějšku, těžší montážní práce a kamenické práce (včetně uložení materiálu), musí být šířka jejich podlahy minimálně 800 mm. Mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou (zábradlím) nesmí být nebezpečné mezery.

U pracovního lešení nesmí být mezera mezi vnitřním nechráněným okrajem podlahy a lícem objektu, ke kterému lešení přiléhá, větší než 250 mm. Při šířce mezery u okraje podlahy do 400 mm může být zábradlí pouze jednotyčové bez zarážky u podlahy. V ostatních případech je třeba volný okraj podlahy opatřit zarážkou vysokou nejméně 150 mm.

Podlážky osazené v místě probíhající montáže
Podlážky osazené v místě probíhající montáže |

Zábradlí lešení

Výška madla (horní tyče) dočasného zábradlí nad pracovní podlahou musí být podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. minimálně 1 100 mm. Zábradlí je vždy tvořeno minimálně madlem (horní tyčí) a případně zarážkou (ochrannou lištou) u podlahy.

Pro lešenářské sestavy platí specifické předpisy. Například pokud u dočasného zábradlí jako součásti systémového lešení hrozí nebezpečí propadnutí nebo podklouznutí, zábradlí se doplňuje u podlahy ochranným prvkem (lištou) vysokým minimálně 100 mm.

Pokud je výška pracovní podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, vkládá se u dočasného ochranného zábradlí do prostoru mezi madlem (horní tyčí) a zarážkou u podlahy minimálně ještě jedna střední tyč nebo jiná vhodná výplň.

Tab. 4 Minimální požadavky na konstrukci zábradlí a zarážky u podlahy systémového lešení
Tab. 4 Minimální požadavky na konstrukci zábradlí a zarážky u podlahy systémového lešení |

Lešení v ochranném pásmu

K elektrickým vodičům se nesmí za bezpečnou vzdálenost přiblížit kromě lešenářů ani jejich nástroje, mechanismy a části lešení v průběhu jeho montáže nebo demontáže.

Pokud se lešenáři pohybují v blízkosti venkovních elektrických vedení pod napětím, musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k dotyku nebo přiblížení se k částem s nebezpečným napětím v souladu s bezpečnostními předpisy o zacházení s elektrickým zařízením.

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost pracovníků, technický stav elektrického vedení nebo jeho provoz, mohou být prováděny pouze se souhlasem jejich správce a za dozoru osob jím ustavených.

Tab. 5 Ochranná pásma nadzemního el. vedení při montáži a demontáži lešení
Tab. 5 Ochranná pásma nadzemního el. vedení při montáži a demontáži lešení |

Uzemnění lešení

V případě, že konstrukce lešení převyšuje střechu přilehlé budovy, musí mít lešení ochranu před bleskem uzemněním. Ocelové lešení se zemní pouze na dolním konci. Pokud bychom stavěli dřevěné lešení, uzemní se svodem a jímačem.

Předání lešení

Na lešení lze začít pracovat až po jeho náležitém předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za jeho montáž a po převzetí do užívání osobou odpovědnou za jeho užívání. O předání a převzetí lešení na základě jeho prohlídky se vždy vypracuje zápis.

Potvrzuje se jím úplné dokončení a vybavení lešení. Zápis o předání a převzetí se nepořizuje pro lehká pracovní lešení s výškou pracovní podlahy do 1,5 m. Lešení lze dodatečně zakrývat plachtou nebo sítí pouze v tom případě, kdy to povoluje technická dokumentace.

Dokončené fasádní lešení včetně osazených žebříků
Dokončené fasádní lešení včetně osazených žebříků |

Demontáž lešení

Lešení je možné začít odstraňovat jen v souladu s návodem na demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Postup demontáže lešení se volí tak, aby nedošlo k ohrožení stability nebo tuhosti zbývající, ještě nedemontované konstrukce. Odebírané části lešení se opatrně spouštějí tak, aby se nepoškodily.

Při demontáži se nesmí z výšky shazovat lešenářské trubky, rámy, lešeňové podlážky ani jednotlivé spojovací prvky. Součásti lešení se skladují na vyhrazených plochách. Tyčové prvky se ukládají do zásobníků, které zajišťují stabilitu skladovaného materiálu. Drobné součásti (např. spojky, šrouby apod.) se skladují v nádobách nebo bednách. Všechny součásti lešení musí být před jeho opětovným sestavením znovu odborně prohlédnuty.

Nevhodně zvolený způsob skladování lešeňových podlážek
Nevhodně zvolený způsob skladování lešeňových podlážek |

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel zabývající se montáží a demontáží lešení musí zajistit, aby byly splněny všechny požadavky na organizaci práce, a předepsat konkrétní pracovní postupy. Za splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví se považuje jejich provádění podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými osobami způsobilými pro výkon této činnosti.

Zaměstnanci, kteří lešení montují a demontují, musí mít k dispozici návod na montáž včetně doplňujících nákresů a dokumentů. Zaměstnanci musí být vyškoleni a jejich znalosti i dovednosti ověřeny. Školení zahrnuje i osvojení znalostí týkajících se opatření k ochraně před pádem osob nebo předmětů, v případě změn povětrnostní situace a změn přípustných zatížení.

Zaměstnanci musí být seznámeni se základními pravidly dorozumívání. Při montáži a demontáži lešení musí být zamezeno vstupu na konstrukci vhodnými zábranami a označením bezpečnostními značkami. Pracovat na více výškových úrovních současně je možné pouze za situace, kdy jsou realizací konkrétních opatření vytvořeny podmínky pro bezpečnost osob pracujících na nižší výškové úrovni.

S ochrannými pásmy a podmínkami provádění prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně (písemně) seznámeni příslušní pracovníci, kteří budou práce provádět. Zvláštní opatření při pracích v ochranných pásmech jsou předmětem záznamů do stavebního deníku.

Text + foto: Ing. Kamil Barták, CSc.

Literatura:
(1) Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
(2) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
(3) ČSN EN 12811 (73 8123) – Dočasné stavební konstrukce
(4) Novotný, K.: Lešení, SATES, Šumperk, 2007
(5) Serafín, P., Sláčal, J.: Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě, ČKAIT, Praha, 2009
(6) archiv autora

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 4/2018.