Termografia 4
Galerie(10)

Termografie: pomocník v boji nejen s tepelnými mosty

Partneři sekce:

Termografie se osvědčila jako praktický nástroj pro odhalení slabých míst vně i uvnitř budov. Pomocí termokamer je možné spolehlivě odhalit teplotní úniky a provádět efektivní energetické poradenství.

Termokamery odhalí rychle a spolehlivě odchylky a závady na pláštích budov nebo ve vnitřních prostorách. Materiály a části staveb navíc lze pomocí zobrazovací metody kontrolovat zcela nedestruktivně. Zatímco u jiných metod se musí systémy vedení a potrubí ve velké ploše rozebrat, termokamera nabízí nenáročné, na manipulaci jednoduché a celkové snadné řešení – prakticky stačí jen jediný pohled.

Výhody použití termokamer lze přitom shrnout do několika vět. Termokamery umožňují provádět údržbu orientovanou na stav objektu či zařízení, a tak předcházet výpadkům zařízení a drahým opravám. Přístroj umožňuje prověřit celé plochy, nikoli pouze jednotlivé body, čímž překonává hranice v podobných situacích používaného pyrometru.

V průběhu prací je pak možné lokalizovat úniky, kontrolovat zařízení a části budov mnohem rychleji, než s jiným zařízením – a tím lze samozřejmě poskytnout lepší kvalitu zákazníkům (např. bezvadné připevnění izolace, precizní funkce otopné soustavy a efektivní vysvětlení a důkaz pomocí termokamery přímo na místě).

Jak to funguje?

Všechny předměty, jejichž teplota je vyšší než -273 °C (absolutní nula), vydávají infračervené tepelné záření, které je pro lidské oko neviditelné. Termokamery jsou však schopné toto záření zachytit a přeměnit jej na elektrické signály, které jsou poté zobrazeny v podobě termogramu. Tímto se infračervené záření stává pro člověka viditelným. Co tedy termokamery reálně umí?

Termografia 9

Vyhledávání závad a zajišťování kvality

Analýza pomocí termokamery je rychlá a efektivní metoda pro odhalení možných stavebních závad. Kromě toho se termokamery výborně hodí jako důkaz, zda byla dodržena kvalita a správné provedení stavebních opatření. Na termogramu jsou viditelné jak tepelné ztráty, tak i vlhkost a netěsnost budov. Dále je možné rozpoznat nedostatky v provedení tepelné izolace či poškození stavby – a to vše zcela bezkontaktně.

Energetické poradenství

V termografii budov se IR technologie výborně hodí pro rychlou a efektivní analýzu ztrát při vytápění či klimatizaci budov. Termokamery na základě jejich vysokého teplotního rozlišení detailně zviditelní vadnou izolaci a tepelné mosty. Jsou ideálně vhodné pro měření a dokumentaci energetických ztrát na vnějších dveřích a oknech, roletách, výklencích radiátorů, na střešních konstrukcích nebo celém plášti budovy. Termokamery jsou tedy optimální nástroj pro rozsáhlou diagnostiku, zásahy údržby či energetické poradenství.

Termografia 10
Termografia 9
Termografia 8
Termografia 7
Termografia 6
Termografia 5
Termografia 4
Termografia 3

Analýza plášťů budov

Termografie velkých budov klade na uživatele zvláštní nároky. Prostorová omezení zdmi, ulicemi nebo bezpečnostními zónami mohou zapříčinit, že zobrazení měřeného objektu pouze jediným záběrem není možné. Termokamery testo tu pomohou zachovat potřebný přehled. Pomocí asistenta panoramatického snímku je možné spojit více záběrů pláště budovy do jednoho termogramu. Tepelné rozdíly tak lze přehledně rozeznat s vysokým rozlišením po celém plášti budovy.

Kontrola systémů vytápění

Termokamery umožňují rychlou a snadnou kontrolu systémů vytápění díky snadnému a intuitivnímu ovládání. Jediným pohledem termokamerou tak odhalíte místa s nerovnoměrným rozložením tepla. Vady se odhalí velice rychle například i na nepřístupných stropních instalacích.

Termografia 10

Na stopě prasklému potrubí

Při podezření na prasklé potrubí nezbývá často nic jiného, něž vybourat celou část stěny nebo podlahy. S pomocí termokamer lze minimalizovat potřebné práce a snížit náklady. Úniky u podlahového topení či jiného nepřístupného potrubí jsou lokalizovány přesně a nedestruktivně. Předejde se tak zbytečnému plošnému vybourávání zdi nebo podlahy, čímž se náklady na opravu několikanásobně sníží.

Škody způsobené vlhkostí

Ne každá mokrá zeď má příčinu v prasklém vodovodním potrubí. Důvodem může být stoupající nebo prosakující voda díky špatnému provedení okapů a odpadů. Dalším původcem škod způsobených vlhkostí mohou být ucpané trativody nebo nedostatečná schopnost vsakování. Termokamery rychle a spolehlivě lokalizují místo stoupající zemní vlhkosti nebo prosakujícího kondenzátu dříve, než voda způsobí vážné škody.

Termografia 8

Prevence tvorby plísní

Tepelné mosty způsobují výrazné ztráty energie. Na těchto místech může uvnitř budovy docházet ke kondenzaci vlivem vlhkosti okolního vzduchu. Následně jsou tato místa napadena plísněmi, s nimiž jsou spojena zdravotní rizika pro obyvatele. Termokamery vypočítají z externě naměřené teploty, vlhkosti okolního vzduchu a teploty měřeného povrchu relativní povrchovou vlhkost pro každý měřicí bod.

Nebezpečí výskytu plísní je tedy viditelné pomocí termokamery mnohem dříve, než by bylo pouhým okem: rizikové oblasti jsou vyznačeny červeně a bezpečné oblasti zeleně. Tato analýza umožňuje aplikovat včasná preventivní opatření a zabránit vzniku plísní v jejich rané fázi, a to i ve skrytých koutech či výklencích.

Kontrola vzduchotěsnosti novostaveb

Nejsou-li dveře nebo okna správně namontována, vniká do objektu v zimě studený vzduch a teplý naopak uniká ven. Následně se tvoří průvan, zvyšují se ztráty tepla odvětráváním a především se zvyšují náklady na energie. Velmi se osvědčila kombinace termografie a testu BlowerDoor.

Při tomto testu se v budově vytvoří podtlak, kde studený venkovní vzduchu začne proudit dovnitř budovy skrze netěsnosti, jako jsou spáry nebo štěrbiny. Termokamera poté velice snadno odhalí postižená místa a netěsnosti jsou tak lokalizovány dříve, než se prodraží případné odstranění závad na opláštění a vnitřní stavební úpravy novostavby.

Termografia 2

Přesná lokalizace netěsností střech

Další možností využití termografie je prověřování plochých střech z hlediska jejich provlhání. Provlhající oblasti ve střešní konstrukci uchovávají teplo ze slunečního záření déle než neporušená místa. Během noci se proto střešní konstrukce nerovnoměrně ochlazuje. Na základě těchto teplotních rozdílů termokamera lokalizuje a přesně zobrazí oblasti s uzavřenou vlhkostí nebo poškozenou izolací.

Monitorování a kontrola fotovoltaických zařízení

Existují dva hlavní důvody pro kontrolu fotovoltaických zařízení: bezpečnost a ověření výkonu. Fotovoltaická zařízení dosahují maximálního výkonu při plném slunečním svitu. Termokamery umožňují sledovat fotovoltaická zařízení všech velikostí zcela bezkontaktně a spolehlivě. Umožňují například rozpoznat poruchy, zajistit správnou funkčnost všech součástí a dosáhnout maximální hospodárnosti.

Závěr

Pozitiv použití termokamer je mnoho, mezi ta jednoznačně nejvýznamnější ovšem lze zařadit zajištění rychlé a rozsáhlé analýzy, ověření dokonalosti provedení izolací či otopných systémů, prověření tepelných mostů a rizikových míst pro vznik plísní – a s tím spojenou záruku správnosti provedení prací, ochranu před škodami vzniklými nepřesnostmi provedených prací a v neposlední řadě i finanční úspory na případných opravách.
Stávající termokamery dostupné na trhu nabízí nejen kvalitní rozlišení, velmi ostré snímky, ale i propojení například s mobilem či tabletem pomocí aplikace pro iOS či Android.

Termokamery testo 865, 868, 871 a 872
V termokamerách testo pracují detektory s rozlišením od 160 x 120 do 640 x 480 pixelů. Ve spojení s vysoce kvalitní germaniovou optikou je tímto zajištěno optimální rozlišení obrazu za každé situace. Spolu s patentovanou technologií SuperResolution je možné pořizovat termogramy s rozlišením až 1280 x 960 pixelů.
Pro měření nejmenších teplotních rozdílů je nutná také co možná nejlepší teplotní citlivost (NETD).
Termokamery testo nabízejí vynikající NETD až <30 mK. Ve spojení s vysokým rozlišením snímku je možné rozpoznat i ty nejjemnější teplotní rozdíly.
testo ScaleAssist: S funkcí testo ScaleAssist je správné vyhodnocení stavebních závad a tepelných mostů jednodušší než kdy dříve, jelikož stupnice termokamery je automaticky optimálně nastavena. Tímto je zajištěna prevence špatného vyhodnocení snímků vlivem nesprávně nastavené stupnice.
testo ε – Assist: Pro pořízení přesného termogramu je nutné správně nastavit emisivitu (ε) a odraženou teplotu (RTC) měřeného objektu v termokaměře. Pomocí integrovaného digitálního objektivu termokamera ε-marker rozpozná a automaticky určí a nastaví správnou emisivitu a odraženou teplotu měřeného objektu.
testo Thermography App: Pomocí aplikace pro zařízení iOS a Android je možné rychle vytvořit protokol měření, uložit jej nebo ihned odeslat emailem.
Další aplikace: Termokamery testo je možné propojit s bezdrátovým termohygrometrem testo 605i a klešťovým multimetrem testo 770-3. Měřené hodnoty z obou přístrojů jsou do termokamery přenášeny pomocí Bluetooth.
Text + foto: Testo

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 4/2018.