18 / 19
Tab. 5 Ochranná pásma nadzemního el. vedení při montáži a demontáži lešení

1/ Ochranným pásmem elektrického nadzemního vedení se rozumí souvislý prostor, který je vymezen svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení. Vzdálenost se měří od krajního vodiče vždy na obě strany.