Bezpečná dočasná a trvalá zábradlí
Galerie(6)

Bezpečná dočasná a trvalá zábradlí

Partneři sekce:

Za práci ve výšce lze považovat jakoukoliv činnost vykonávanou ve výšce větší než 1,5 m nad okolím, bez ohledu na její náplň a délku trvání. Od výšky 1,5 m nad okolní plochou je tedy vyžadována ochrana proti pádu. Na staveništi musí být zajištěna ochrana proti pádu u všech pracovišť nad vodou nebo nad jinými látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví, a to bez ohledu na výšku.

Dočasná zábradlí
Za dočasná ochranná zábradlí považujeme zábradlí, která se využívají pouze během výstavby. Jsou prostředkem kolektivní ochrany fyzických osob. Tyto konstrukce, které slouží pro stavební nebo montážní práce, jsou v příčném řezu svislé nebo odkloněné od svislice maximálně do 15°.

Ochranná zábradlí používáme i při zemních pracích, realizaci základových konstrukcí a výstavbě podzemních objektů.

Výška madla (horní tyče) dočasného zábradlí nad pracovní podlahou musí být podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. minimálně 1 100 mm. Zábradlí musí být vždy tvořeno minimálně madlem (horní tyčí) a zarážkou u podlahy (ochrannou lištou) vysokou minimálně 150 mm. Pro aplikaci systémových bednění nebo lešenářských sestav platí specifické předpisy.

Pokud je pracovní podlaha nad okolní úrovní výše než 2 m, vkládá se u dočasného ochranného zábradlí do prostoru mezi madlem a zarážkou u podlahy minimálně ještě jedna střední tyč nebo jiná vhodná výplň.

Při sklonu chráněné plochy do 15° (měřeno od vodorovné roviny) nesmí být volná mezera u dvoutyčových (s horní tyčí a střední tyčí), případně u vícetyčových (s horní tyčí a dalšími tyčemi) zábradlí větší než 550 mm.
U pracoviště nakloněného o více než 15° od vodorovné roviny musí být výška zábradlí minimálně 1 100 mm a zábradlí chráněné plochy musí obsahovat vždy minimálně tři tyče. Současně volná mezera v dolní polovině zábradlí nesmí být nikdy větší než 250 mm.

Dočasné zábradlí může být přerušeno pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.
Ochrana proti pádu z výšky není nutná na staveništních pracovištích nebo komunikacích, pokud jsou umístěny na plochách se sklonem do 10° a současně vymezeny dočasnými jednotyčovými zábranami (s horní tyčí) vysokými 1 100 mm a umístěnými minimálně 1 500 mm od hrany možného pádu.

Přemístitelná zábradlí
Přemístitelná zábradlí mohou být odnímatelná, posuvná, sklopná, skládací, otevíratelná a další. Osazují se všude tam, kde je potřeba umožnit z provozních důvodů občasné nakládání a vykládání předmětů, montáž nebo demontáž zařízení. Po ukončení těchto činností se zábradlí vždy vrací do původní polohy.

Zábradlí se nemusí osazovat na volné okraje pochůzných ploch s omezeným přístupem osob a s malým provozem do hloubky 1,5 m v případě, že by tak bylo bráněno běžnému provozu, pro který je pochůzná plocha určena (např. nakládací nebo vykládací rampy, pódia, jeviště apod.). Přesto se doporučuje zabránit případnému pádu osob například bezpečnostní značkou, vyznačením bezpečnostního pásu, omezením přístupu nebo trvalým dozorem. V těchto případech je rovněž možné použít odnímatelnou zábranu (řetěz, lano, závoru), která však nenahrazuje plnohodnotné zábradlí.

Obecně pro přemístitelná zábradlí platí stejná pravidla jako pro běžná trvalá ochranná zábradlí. Další specifické požadavky na přemístitelná zábradlí jsou podrobněji popsány v ČSN 74 3305.

Trvalá zábradlí
Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. musí být ve všech objektech u pracovišť a komunikací s nestejnou výškovou úrovní zřízeno trvalé zábradlí, pokud je rozdíl úrovní větší než 0,5 m, a stejně tak i u všech volných okrajů schodišť, vyrovnávacích ramp, ochozů, galerií, lávek a mostů. Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. musejí být volné strany schodišťových stupňů a podest opatřeny ochranným zařízením proti pádu osob. Pokud hrozí nebezpečí podklouznutí osob, musí být zábradlí u podlahy vždy opatřeno ochrannou lištou o výšce minimálně 100 mm.

Každé schodišťové rameno musí být minimálně na jedné straně vybaveno přidržovacím madlem. Prostor mezi madlem a stěnou musí být široký minimálně 50 mm (u bezbariérových staveb: minimálně 60 mm) tak, abychom ho mohli při chůzi po schodišti pohodlně uchopit.

Zábradlí musí být na každém volném okraji pochůzné plochy, před níž je volný prostor, hlubší nebo širší, než jsou stanovené normové hodnoty, které se určují v závislosti na zatřídění pochůzné plochy (plochy s omezeným přístupem osob, s volným přístupem dospělých osob, provozně určené pro děti, hlediště).

Zábradlí musí bezpečně odolávat všem zatížením působícím ve vodorovném i svislém směru. Na tato zatížení musejí být z hlediska statiky posouzeny všechny části zábradlí včetně kotvení zábradelních sloupků. Například u tribun pro stojící diváky musí být vždy po určitém počtu řad instalováno vodorovné zábradlí. Toto zábradlí musí být staticky posouzeno na příslušné vodorovné síly.

Výška zábradlí se podle ČSN 74 3305 měří na pomyslné svislici spuštěné z úrovně nejvyšší hrany horní plochy zábradlí (včetně madla) k líci pochůzné plochy.

Výška zábradlí

Výška zábradlí se navrhuje podle dvou kritérií: ochrany proti pádu a opory při stoupání. V prvním případě je potřeba vycházet z průměrné výšky člověka (1 750 mm). Podle toho vychází teoretická výška zábradlí pod spodní okraj hrudního koše osoby (1 100 mm).

Výška zábradlí schodiště

Pro určení výšky zábradlí ve schodišťovém prostoru je potom rozhodující hloubka, do které by osoba mohla propadnout. U schodiště se šířkou zrcadla do 200 mm může teoreticky propadnout do hloubky, která je shodná s konstrukční výškou podlaží budovy. U schodiště, jehož zrcadlo je širší než 200 mm, může osoba teoreticky propadnout až na dno zrcadla. Proto se pro určení výšky zábradlí měří vzdálenost ode dna zrcadla po nejvýše položenou podestu. Podle toho pak může být předepsáno zábradlí výšky minimálně: 900 mm, 1000 mm, 1100 mm nebo 1200 mm.

Ve druhém případě (tj. pokud se jedná o oporu při stoupání) se doporučuje pro dospělé osoby výška zábradlí (madla) 900 mm. Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (např. v budovách zdravotnických zařízení, stacionářích, domech s pečovatelskou službou, domovech pro seniory apod.), kde je zvýšené madlo ve výšce 1100 mm (zvláštní madlo ve výšce 1200 mm), se umísťuje další madlo ve výšce 900 mm. Pro osoby menšího vzrůstu se doporučuje umístit další madlo do výšky 750 mm. V provozech určených pro děti se osazuje další madlo podle jejich věku. U dětí do 6 let je umístěno ve výšce 400 mm až 600 mm a u dětí ve věku do 12 let ve výšce 600 mm až 700 mm. Co se týká šikmé rampy pro vozíčkáře, měly by být přidány vodicí tyče ve výšce 250 mm nad šikmou pojížděnou plochou, které by bránily sjetí vozíku.

Velikost mezer v zábradelních výplních se stanovuje podle zatřídění prostředí, pochůzné plochy, typu zábradelní výplně a podobně. Na pochůzných plochách s omezeným přístupem osob (pracovní a kontrolní plošiny výrobních budov) se osazuje pouze dvoutyčové zábradlí se dvěma vodorovnými nebo šikmými tyčemi a zarážkou (ochranou lištou), vysokou minimálně 100 mm, nebo vícetyčová výplň.

Na pochůzných plochách s volným přístupem osob (objekty pro bydlení, objekty občanské výstavby) musejí být mezery mezi svislými prvky zábradlí maximálně 120 mm. Mezery v zábradlí v provozu určeném pro děti nesmějí být širší než 80 mm. Mezi vodorovnými nebo šikmými prvky musejí být mezery maximálně 180 mm. V těchto případech musí být u zábradelní výplně u pochůzné plochy mezera maximálně 120 mm.

Konstrukce zábradlí musí odolávat atmosférickým vlivům, korozi a otřesům.

Zábradlí umístěné v požární chráněné únikové cestě musí být zhotoveno z nehořlavých materiálů (výjimkou je dřevěné madlo).

Zábradlí není nutné osazovat tam, kde je bezpečnost zajištěna jiným způsobem (parapetem, zdivem, nízkou plnou stěnou). Výšku zábradlí u těchto konstrukcí, pokud se jedná o plochy s omezeným přístupem osob nebo s volným přístupem pouze dospělých osob, lze částečně nahradit náhradou zábradlí se šířkou zvětšenou na úrovni její horní plochy. Výšky této náhrady běžného zábradlí jsou stanoveny v diagramu uvedeném v ČSN 74 3305.

Zábradlí se nemusí osazovat tam, kde by to bránilo běžnému provozu, ke kterému je plocha určena (nástupiště, okraje bazénů).

Další výjimkou může být případ, kdy je při hloubce volného prostoru maximálně 3 m na volném okraji pochůzné plochy s běžným provozem zřetelně vymezen nepochůzný bezpečnostní pás (květinovým truhlíkem), široký minimálně 1 500 mm.

Tab. 1  Minimální požadavky na konstrukci dočasného zábradlí jako ochrany proti pádu na staveništi

tab1

Tab. 2 Minimální výšky trvalého zábradlí (včetně madla) jako ochrany proti pádu

TAB2

Zvláštní zábradlí
Při rekonstrukcích památkových objektů se u zabudovaných zábradlí řídíme požadavky norem pouze v tom případě, kdy jejich respektování nevede ke snížení památkové hodnoty objektu. Z toho vyplývá, že zábradlí může být i nižší, než je běžně předepisováno.

Zvláštní požadavky platí například pro zábradlí stavebních mechanismů, komínových lávek, pro madla pohyblivých schodů a pro dekorační balustrády, kde je potřeba postupovat podle specializovaných norem pro jednotlivé obory.

Tab. 3 – Výšky trvalého madla (vodicí linie, vodicí tyče) jako opory při stoupání

TAB3

Povinnosti zhotovitele stavby
Při práci ve výšce musejí být dodržena všechna bezpečnostní opatření uvedená v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně prostředky kolektivní ochrany (ochranným zábradlím).

Ochranné zábradlí musí být předáno a převzato do užívání zápisem ve stavebním deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem; jednou měsíčně musí být odborně prohlédnuto. Kromě těchto prohlídek se provádí běžná denní prohlídka vždy před zahájením prací. Zábradlí lze používat až po odstranění nedostatků.
Pro manipulaci s přemístitelným zábradlím musí být zpracován provozní řád, kterým se určují osoby oprávněné se zábradlím manipulovat.

TEXT: Ing. Kamil Barták, CSc.
FOTO A OBR: archiv autora

Literatura
1. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
2. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
4. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
5. ČSN EN 13200-3 (73 5905) – Zařízení pro diváky – Část 3: Oddělovací prvky – Požadavky
6. ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky
7. ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí.
8. ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí
9. archiv autora