recyklace odpady

Recyklace jako cesta budoucnosti: jak si vedou státy Evropské unie? Recyklujeme zodpovědně?

Partneři sekce:

Průměrný občan EU vyprodukoval v roce 2020 4,8 tuny odpadu – ale pouze 38 % z toho množství bylo recyklováno. V některých členských státech jde stále více než 60 % domovního odpadu na skládky. Recyklace odpadu je přitom zásadní způsob, jak snížit spotřebu primárních zdrojů jejich nahrazením recyklovatelnými materiály. Mezi zásadní otázky ohledně recyklace tak lze zařadit například: jak jsou na tom jednotlivé země v nakládání s odpady? Kolik odpadu se vyprodukuje a recykluje na obyvatele v Evropě? A které evropské země nejvíce recyklují?

O jakých hodnotách mluvíme?

V roce 2020 činil celkový odpad vyprodukovaný v EU všemi ekonomickými činnostmi a domácnostmi 2 154 milionů metrických tun. To je 4 815 kg na osobu. Domácnosti z tohoto množství vyprodukovaly pouze 9,4 %. Stavebnictví (37,5 %) a těžba a dobývání (23,4 %) jsou z velké části zodpovědné za produkovaný odpad, který vytváří více než 60 % celkového odpadu v EU.

Odpadové a vodárenské služby tvořily 10,8 % a zpracovatelský průmysl 10,6 %.
Na celkovém množství vyprodukovaného odpadu v EU se nejvíce podílely Německo (401 mil. tun) a Francie (310 mil. tun). Od roku 2020 byly tyto dvě země zodpovědné za jednu třetinu odpadu v EU, a to s celkovými 19 a 14 %. Spojené království (282 milionů tun), bývalý člen bloku, vyprodukovalo třetí nejvyšší množství odpadu, následované Itálií (175 milionů tun) a Polskem (170 milionů tun).

Kolik odpadu vyprodukuje člověk?

V roce 2020 se na jednoho obyvatele EU vyprodukovalo zhruba 4,8 tuny odpadu. Tento údaj zahrnuje 3 080 kg hlavního nerostného odpadu a 1 735 kg odpadu z jiných zdrojů. Jinými slovy, 64 % odpadu v EU pochází z těžby, včetně hlušiny (zbytkový materiál z rudy).

Podle posledních údajů se množství vyprodukovaného odpadu na osobu mezi členskými státy EU pohybovalo od 1,5 tuny v Chorvatsku do 21 tun ve Finsku. Po Finsku následovalo Bulharsko (16,8 tuny) a Švédsko (14,7 tuny). Údaje v Německu a Francii byly velmi blízko průměru EU, tedy 4,8 tuny.

Kolik procent odpadu se recykluje (2020)
Kolik procent odpadu se recykluje (2020) |

Nakládání s odpady

V roce 2020 bylo v EU zpracováno 1 971 milionů tun odpadu. Vzhledem k tomu, že toto číslo nezahrnuje vývoz a zahrnuje dovoz, není přímo srovnatelné s množstvím odpadu vytvořeného v bloku. Nakládání s odpady je rozděleno do dvou hlavních kategorií: využití a odstranění. Využití zahrnuje recyklaci, energetické využití a zasypávání – kde se odpad používá k restrukturalizaci vytěžených oblastí, jako jsou štěrkovny a podzemní doly.

Likvidace zahrnuje skládkování a spalování. Eurostats nakládání s odpadem v posledních letech vyhodnotil jako:

  • 39,9 % zpracovaného odpadu bylo recyklováno,
  • 12 % bylo použito k zasypání,
  • podíl energetického využití byl 6,5 %.

V EU se podíl nakládání s odpady zvýšil ze 45,9 % v roce 2004 na 59,1 % v roce 2020. Zatímco podíl nakládání s odpady ve stejném období klesl z 54,1 % na 40,9 %.

Francie povinně kompostuje
Organický odpad z potravin a zahrad tvoří téměř jednu třetinu odpadu z domácností. Když je smíchán s jiným odpadem, obvykle končí na skládkách nebo ve spalovnách, kde produkuje teplo zachycující skleníkové plyny, jako je metan a CO2. Podle Evropské komise je plýtvání potravinami odpovědné za asi 16 % celkových emisí z potravinového systému EU. Celosvětově ztráta potravin a plýtvání každoročně vytváří přibližně 8 % všech emisí způsobených člověkem.

Od 1. ledna 2024 je ve Francii povinná recyklace organického odpadu podle nových pravidel o povinném kompostování – obce tak musí zajistit obyvatelům způsoby, jak třídit biologický odpad, který zahrnuje zbytky potravin, slupky ze zeleniny, potraviny s prošlou dobou použitelnosti a zahradní odpad. Domácnosti a podniky jsou povinny likvidovat organickou hmotu buď do vyhrazené malé popelnice pro domácí sběr nebo na komunální sběrné místo. Dříve byli povinni jej separovat pouze ti, kteří vyprodukovali více než pět tun organického odpadu ročně.

Jak jsou na tom jiné země?
V mnoha evropských zemích je separace organického odpadu již zavedena na komunální úrovni. Například Milán v Itálii provozuje program sběru potravinového odpadu z domácností od roku 2014. V Rakousku, Nizozemsku a Belgii jsou rozšířeny samostatné koše a domácí kompostování. Spojené království oznámilo plány na zavedení odděleného sběru potravinového odpadu v roce 2023. Pro domácnosti v Anglii zůstává dobrovolný, ale ve Walesu a pro majitele podniků je sběr vymáhán.

Co všechno je bioodpad?
Jakýkoli potravinový odpad, který nelze zachránit nebo znovu použít, by měl být buď kompostován, nebo separován pro sběr. Patří sem nesnědené zbytky jídla, pečivo, mléčné výrobky, vaječné skořápky, ovoce a zelenina a jejich slupky, plesnivé krmivo, krmivo pro domácí zvířata, syrové a vařené maso a ryby, kosti, čaj a kávová sedlina.
Tekutiny, nepotravinářské výrobky a obaly by se neměly dávat do nádob na biologický odpad.

Míra recyklace je proměnlivá

V roce 2020 činil podíl recyklace na celkovém zpracování odpadu v EU 39,9 %. Míra recyklace se značně lišila od 5,2 % v Rumunsku po 83,2 % v Itálii. Míra recyklace byla vyšší než průměr EU ve Francii (54,2 %) a Německu (44 %), což jsou dvě země, které vedou z hlediska nejvyššího množství vyprodukovaného odpadu.

Podíl recyklace na celkovém nakládání s odpady byl výrazně nižší ve Finsku (9,5 %), kde byl vyprodukovaný odpad na obyvatele nejvyšší ze všech členských zemí EU. Toto číslo bylo také nízké v sousedním Švédsku (11,9 %).

Proč se procenta v EU tolik liší?

Hlavním důvodem obrovského rozdílu v podílu recyklace jsou ekonomické aktivity, které produkují odpad. V roce 2020 činil podíl těžby a dobývání na celkovém odpadu 75 % ve Finsku, 77 % ve Švédsku a 84 % v Rumunsku. Některé z největších známých zásob nerostů používaných v EU pro baterie a další produkty se nacházejí ve Finsku, kde je v provozu asi 40 dolů produkujících mimo jiné nikl, zinek, lithium, kobalt a zlato. Tato fakta se samozřejmě musí do celkového množství vyprodukovaného odpadu nevyhnutelně promítnout.

Celkové množství odpadu (2020)
Celkové množství odpadu (2020) |

A co role domácností?

Domácnosti produkovaly pouze 9,4 % celkového odpadu v EU. Statistiky komunálního odpadu nám poskytují určitý náhled na odpady z domácností a kanceláří a také na složení domovního odpadu. V roce 2021 byla v EU recyklována téměř polovina (49,6 %) komunálního odpadu. V roce 2021 se míra recyklace tohoto toku odpadků pohybovala od 11,3 % v Rumunsku do 71,1 % v Německu.

Kromě Německa mělo šest dalších zemí EU vyšší míru recyklace, než jaký je průměr EU (konkrétně Rakousko, Slovinsko, Nizozemsko, Lucembursko, Belgie a Itálie). Francie, Spojené království a skandinávské země mají nižší míru recyklace, než je průměr.

Míra recyklace komunálního odpadu byla 45,1 % ve Francii a 44,1 % ve Spojeném království (údaje z roku 2018). Je pozoruhodné, že toto číslo bylo ve čtyřech skandinávských zemích nižší než průměr EU: ve Švédsku (39,5 %), Norsku (38,2 %), Finsku (37,1 %) a Dánsku (34,3 %).

Optimistická čísla? Ano, ale…

Míra recyklace komunálního odpadu mezi lety 2001 a 2021 vzrostla v EU o 21 %, Slovinsko zaznamenalo nejvyšší nárůst míry recyklace za poslední dvě desetiletí (57 %). Většina zemí EU v tomto období výrazně zvýšila míru recyklace komunálního odpadu, Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) však varuje, že tempo pokroku se v posledních letech zpomaluje. V Norsku navíc čísla klesla o 6 %, v Dánsku o 2 % a v Rakousku o 1 %.

A co vývoz odpadu?

V roce 2021 dosáhl vývoz odpadu z EU do zemí mimo EU 33 milionů tun, což je od roku 2004 nárůst o 77 %.

Dovoz odpadu ze zemí mimo EU se v tomto období zvýšil o 11 % a v roce 2021 činil 19,7 milionu tun.

Cíl odpadu (2021)
Cíl odpadu (2021) |

Turecko bylo největší destinací pro odpad vyvážený z EU s objemem přibližně 14,7 milionu tun v roce 2021, což je téměř polovina (45 %) celkového vývozu. Tato částka byla více než třikrát vyšší než v roce 2004.

Nizozemsko vyvezlo 6,4 milionu tun odpadu do zemí mimo EU, následuje Belgie (4,3 milionu tun) a Německo (3,5 milionu tun). Nizozemsko má největší tranzitní přístav pro plastový odpad.

Zdroj: euronews green, eurostats
Grafy: eurostats