ASB Stavebnictví Stránka 286

Stavebnictví

Partneři sekce:

Stavební společnosti předpovídají pokračování poklesu slovenského stavebnictví i v roce 2010 a rovněž jejich sebedůvěra se dále snižuje. Stabilizace a návrat k růstu by mohly přijít v roce 2011, v tomto směru ale panuje značná nejistota. Zhoršování situace se rovněž projevuje  v pokračujícím poklesu vytížení kapacit stavebních společností. Všechny dotázané společnosti uvádějí, že jsou omezeny ve svém růstu. Trápí je především byrokracie, nedostatek finančních prostředků a nedostatečná poptávka. Klíčovou prioritou na dalších 12 měsíců je pro ně zvýšení efektivity jejich fungování a optimalizace vlastního financování. Tyto závěry vyplývají z výsledků Kvartální analýzy stavu a vývoje slovenského stavebnictví 02/2010, kterou připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Slovensko, Ipsos Tambor, Rigips a Phoenix-Zeppelin. Výzkum rovněž podporuje Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a veletrh Coneco 2010.

Kvalitně zateplený dům přispívá ke snížení nejen potřeby energie na vytápění, ale i emisí škodlivých látek v ovzduší. Nezanedbatelnou výhodou je vytvoření vhodné teploty a vlhkosti vzduchu v zimním období a zároveň příjemného vnitřního klimatu v horkých letních dnech.

Skandinávská společnost REC společně s Holandským výzkumným ústavem energetiky ECN vyrobily první polykrystalické solární moduly s účinností 17,0%. Tento světový rekord oficiálně oznámil v lednu 2010 odborný časopis Progress in Photovoltaics.

Dominantní stavební materiál pro individuální výstavbu představují jednovrstvé konstrukce. Podle některých výrobců jsou z hlediska dalšího snižování prostupu tepla téměř na hranici svých možností a další zvyšování tloušťky stěn na úkor obytné plochy není ekonomické. Moderní variantou jsou obvodové vícevrstvé konstrukce s volitelnou vrstvou tepelné izolace, jejichž základem jsou moderní stavební materiály jako vápenopískové cihly a výsledkem energeticky úsporný, nízkoenergetický, nebo dokonce pasivní dům.

Na mezinárodním stavebním veletrhu Bauma 2010 v Mnichově se již tradičně představí výrobce stavebních strojů a motorů značky Caterpillar. Společnost Caterpillar společně se svým obchodním zástupcem v Německu Zeppelin GmbH ukáže až 60 strojů a zařízení na ploše 10 700 m2 v hale B6 a přilehlém venkovním prostoru. Návštěvníci se mohou těšit na prezentaci nových strojů, technologií a inovativních řešení, která jsou doménou společnosti Caterpillar. Součástí expozice bude rovněž prezentace české společnosti Phoenix-Zeppelin, která je výhradním zástupcem značky Caterpillar v České republice a na Slovensku. Letošní mezinárodní veletrh se koná v Mnichově ve dnech 19. 4. - 25. 4. 2010.

Prvořadým cílem renovace na nízkoenergetický standard je maximální snížení úniků tepla stavební konstrukcí. A to nejen v zimním období, kdy je třeba vnitřní prostory vytápět, ale i v létě, za horkých dnů, kdy naopak chráníme interiér před nadměrným přehříváním. Způsobů, jak zateplení vyřešit, je několik. Všechny však směřují k tomu, aby celý objekt získal kompaktní, ničím nepřerušovanou tepelněizolační schránku.

Rodinný dům v Brně-Jundrově (potřeba tepla na vytápění je realizovaný na stinném pozemku a na zachytávání slunečního záření využívá prosklení v jižní fasádě. K letnímu clonění slouží rolety a pergola s popínavou zelení.

Nadzemní části halových konstrukcí vytvářejí klamný dojem poměrně nenáročného statického schématu. Především narůstající rozpětí jsou zdrojem složitých zatížení, která je třeba přenést do podloží, v mnoha případech tvořeného málo únosnými nebo silně stlačitelnými zeminami. Návrh zakládání se obecně musí opírat o zásady druhé geotechnické kategorie a v některých případech je dokonce nezbytné dodržet zásady třetí geotechnické kategorie. V obou případech se jedná o prokázání splnění podmínek mezního stavu únosnosti a použitelnosti.

Energeticky pasivní dům je budova, v níž není nutný klasický aktivní způsob vytápění vytápěcími tělesy. Kromě kvality obalového pláště budovy určuje tepelné pohodlí kvalita systému výměny vzduchu s rekuperací. Proto je důležité technické zařízení energeticky pasivního domu.

Odběrný objekt Dobrohošť byl vybudován jako součást vodního díla Gabčíkovo s cílem dotovat ramennou soustavu průtokem z přívodního kanálu. Hydroenergetický potenciál lze využít v malé vodní elektrárně (MVE), s čímž se počítalo už při výstavbě tohoto odběrného objektu – byl vybudován vtokový objekt a část betonového přivaděče k plánované MVE. V současnosti se připravuje výstavba této elektrárny. Pro ověření vyprojektovaného návrhu vtokové části a přivaděče byl vybudován fyzikální model, na kterém byly zkoumány vybrané provozní stavy MVE.

Větrání či výměna vzduchu je základním opatřením k zajištění potřebné kvality vnitřního prostředí budov. V současné době je třeba se starat o kvalitu vnitřního vzduchu více než dříve, neboť u velké části nových a rekonstruovaných staveb je obvodový plášť dokonale utěsněn. Při absenci účinného větrání se zvyšuje vlhkost vzniklá lidskou aktivitou, roste koncentrace oxidu uhličitého nad požadované hodnoty a kvalita vzduchu se zhoršuje. Výměna vzduchu je však energeticky náročná, proto je potřeba hledat optimální řešení mezi hygienickými parametry a spotřebou energie.

Zcela nový systém odvodnění střechy vyvinula společnost KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových  cihel. Tento systém spočívá v odvedení dešťové vody pod střešní krytinu do vnitřních žlabů a svodů. Systém využívá novou odvodňovací tašku KMB BETA, která je součástí střešního systému KM Beta, a dále odvodňovací žlaby umístěné do prostoru mezi krytinou a pojistnou folií. Podstřešní okapový systém KM Beta se uplatní zejména při rekonstrukci panelových domů, kdy se při budování šikmých střešních nadstaveb využívají stávající střešní vpusti a tím odpadá dodatečné budování dešťových kanalizačních přípojek a svodů, které rekonstrukci značně prodražují.

Úspor energie při provozu rodinného domu je možno s úspěchem dosáhnout tehdy, když váš otopný systém používá moderní metody regulace s vhodnými prvky regulační techniky. Nejdůležitějším úkolem regulace vytápění je zajistit úsporné a racionální využití energie – v každé místnosti v požadované době zabezpečit potřebné množství tepla, a to v závislosti na povětrnostních podmínkách a individuálních požadavcích uživatelů.

Hlavním tématem tohoto příspěvku jsou informace o provozu betonáren, které vycházejí zejména z praktických postřehů a zkušeností servisních techniků i provozovatelů betonáren. Cílem je zaměřit se na důležitá témata ne z přísně odborného hlediska, ale poskytnout strukturovaný přehled o důležitých prvcích betonáren, jejich obsluze a údržbě, dokumentaci a poukázat na aspekty související s ochranou životního prostředí.

Konstrukční detaily jsou pro projekční práci velmi důležité a lze říci, že bývají často složitější než samotná hydroizolace spodní stavby. Jedním ze základních pilířů řešení je určení, zda detaily plní funkci vodotěsné izolace nebo současně řeší i další konstrukční potřeby spodních staveb.