Realizace fasády rekonstruovaného Prioru v Chomutově
Galerie(14)

Realizace fasády rekonstruovaného Prioru v Chomutově

Partneři sekce:

Obchodní dům Prior v Chomutově prošel celkovou rekonstrukcí nejen interiérů, ale změn se dočkal také v exteriéru – oblékl nový plášť – odvětrávanou skleněnou fasádu.

Odvětrávaná skleněná fasáda se stala dominantním estetickým prvkem rekonstru­ovaného objektu. Tento plášť, proveden od výšky 1. NP, je zkombinován ze čtyř barevných druhů skel uchycených na hliníkové podkonstrukci, která je ukotvena částečně ve stávajícím obvodovém zdivu a částečně v ocelové konstrukci. Ta v horní části vytváří jakousi korunu, ke které jsou přichyceny reklamní tabule.

Realizace skleněné fasády – OD Prior Chomutov
Investor: Eiffage Construction Česká
republika, s. r. o.
Architekt: V.V.V.ARCHITEKTI
Zhotovitel fasády: Triangel, spol. s r. o.
Dodavatel materiálu: IZOLAS, s. r. o.

Skleněná fasáda

  • celková výměra: 423 m2
  • počet skleněných formátů: 127 ks
  • maximální formát: 3 819 × 1 480 mm
  • minimální formát: 1 158 × 1 480 mm

fasády,sklo fasády,sklo

Odvětrávané fasády obecně
Fasáda se v současné době prezentuje jako samostatná stavební část. Vzhledem k rostoucím nárokům na vnější vzhled, kvalitu a tepelnou ochranu staveb nabývají v posledních letech na významu hlavně zavěšené odvětrávané fasády.

Tyto fasády se skládají ze spodní konstrukce, tepelné izolace a obkladových desek. Spodní konstrukce fasády vytváří odvětrávání a zaručuje optimální vlhkostní režim obvodového zdiva. Vhodná tepelná izolace – nejčastěji minerální vlna – svojí vysokou propustností vodních par podporuje dýchání celého systému a podstatně snižuje provozní náklady objektu. Obkladové desky plní kromě estetické funkce také funkci trvalé ochrany a odolnosti vůči povětrnostním vlivům.

Vlastní montáž odvětrávané fasády se provádí tak, že se na obvodovou stěnu budovy připevní hliníkový rastr, na který jsou pomocí speciálních úchytů zavěšovány obkladové desky. Tento způsob umožňuje celoroční realizaci montáže fasádních plášťů.

K dalším přednostem patří také případná snadná výměna poškozených desek.

fasády,sklo fasády,sklo

 
Popis fasády a materiály
Základním materiálem této fasády je spe­ciální fasádní sklo Seralit Evolution o tloušťce 8 mm, použité dodavatelem fasády – firmou Triangel jako obklad. Barevným provedením vzniká zajímavý efekt – v souběhu skleněných stěn na koncích vystupují písmena C a H jako zkratka pro nový název obchodního střediska – Chomutovka.

Z jihovýchodní fasády ční nad hlavním vchodem skleněná markýza, která se jeví jako součást fasády.
Spáry mezi skleněnými obkladovými deskami jsou navržené v tloušťce 8 mm. Šířkové rozměry skleněného obkladu jsou velmi rozdílné, jelikož mají tvar lichoběžníku. Délka jednotlivých lichoběžníkových desek je až 3 819 mm.

Díky těmto lichoběžníkovým tvarům, a tudíž „divokému“ spárořezu, působí fasáda zajímavým architektonickým dojmem.

Nároží je vytvořeno tzv. způsobem na bednu, což znamená, že podhledová obkladová skleněná deska je viditelná z čelního pohledu.

Zároveň s navrženým velkým formátem obkladových tabulí byla snaha dát objemným hmotám původního objektu jiné měřítko, které by korespondovalo s rozlehlými plochami fasád. Oproti původnímu členění hmot je proto nově zavěšená fasáda dotažená až ke schodišťovým věžím.

fasády,sklo fasády,sklo

Stavební připravenost před montáží a během montáže fasády
Před přípravou montáže fasády a samotnou montáží proběhly práce uvedené níže.

Zaměření objektu
Bylo provedeno výškopisné zaměření všech horizontálních stavebních prvků důležitých pro fasádu (nadpraží dveří, oken, překladů, průvlaků a podobně), polohopisné zaměření všech vertikálních stavebních prvků důležitých pro fasádu (ostění oken, dveří, nároží, celkové rozměry stěn, sloupů a podobně), zaměření svislosti okrajů stavebních otvorů, nároží a podobně a zaměření rovinnosti stěn v ploše.

Vyhodnocení měření
Všechny zaměřené hodnoty byly vyneseny do jednoho výkresu. Ze zaměřených hodnot vyplynulo konkrétní řešení detailů a celkových spárořezů. Po odsouhlasení se vypracovala dílenská dokumentace, podle níž se upřesnily všechny objednávané materiály.

fasády,sklo fasády,sklo

Vytyčení
Vytyčovací body (body rozměření), patrné z dílenské dokumentace, se vynesly a důkladně označily přímo na stavební konstrukce, protože byly společnými vytyčovacími body pro více profesí, souvisejících s fasádním pláštěm – okna, prosklené stěny, žaluzie, zámečnické a klempířské práce a další.

Po vytyčovacích bodech pro výšky a šířky se vytyčil plánovaný odklon nosného rastru, a to na okrajích stěn. V případě větších rozměrů se doplňuje vytyčovací odklonový rastr i mezi okrajové nosníky.

Mezi okrajové nosníky se vyznačilo rozmístění všech nosných rastrů a na nich rozmístění nosných a přídržných kotev.

fasády,skloMontáž skleněné fasády obecně
Skleněné obkladové desky odvětrávané fasády jsou neviditelně mechanicky uchyceny pomocí vysoce variabilního certifikovaného systému T-Glass. Základem jsou vertikální nosné profily z hliníkových slitin, které jsou kotveny do obvodové nosné konstrukce pomocí kotevních prvků (také z hliníkových slitin). Každý vertikální nosný profil (nosník) je do obvodové konstrukce kotven dvojicí nosných kotev a ostatními přídržnými kotvami v počtu podle délky nosníku a statického výpočtu.

Spojení nosných kotev s nosníkem je pevné, zabezpečují jej samořezné, samozávrtné šrouby. Spojení přídržných kotev s nosníkem je kluzné – pomocí nýtů. Do vertikálních nosníků jsou zalisovány trny z nerezové oceli, na které se zavěšují jednotlivé skleněné obkladové desky.

fasády,skloZávěsné přítlačné háčky jsou vyrobeny z nerezu, rozměr háčku je 30/1,5 mm u háčků nosných – rektifikovaných a 20/15 mm u háčků pomocných – přídržných. Počet háčků na jednu skleněnou desku se podle rozměrů jednotlivých desek a statiky vypočítá jednotlivě pro každý projekt. Závisí na mnoha okolnostech (výšce budovy, větrné oblasti atd.).

Průběh montáže
Do vytyčených poloh kotev se vyvrtaly otvory pro osazení kotvicích hmoždinek, předepsaných v dílenské dokumentaci. Na vyvrtané otvory se osadily kotvy, pod které se vsadily termostopové podložky. V závislosti na skladbě a tloušťce skladby fasády se provedla montáž tepelné izolace, přičemž se dbalo na důsledné navázání jednotlivých sousedních desek. Je-li izolace ze dvou vrstev, dbá se na prostřídání styčných a ložných spár jednotlivých vrstev.

Souběžně, respektive po montáži tepelné izolace, se provedla montáž vertikálních nosných prvků – hliníkových profilů, které doplňují vytyčenou odklonovou rovinu.

Po montáži skleněných obkladových desek se celá fasáda očistila v součinnosti s demontáží lešení.
Při samotné montáži byla důležitá součinnost s ostatními profesemi, které souvisejí s obvodovým pláštěm – instalace oken, žaluzií, zámečnické a klempířské práce a podobně.

Realizace fasády trvala dva měsíce a montovali ji čtyři montážníci. Provedení fasády bylo náročné vzhledem k logistice jednotlivých skleněných dílců a přesnosti úhlů jednotlivých formátů.

fasády,sklo fasády,sklo

TEXT: Filip Semorád
FOTO: Triangel

Autor pracuje jako technik ve firmě Triangel spol. s r. o., která zajišťuje kompletní dodávku propracovaného
fasádního systému včetně skleněných desek.


Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.