Bezpečné bourací práce
Galerie(8)

Bezpečné bourací práce

Partneři sekce:

Bourají se části budov nebo budovy celé. Vždy je ale potřeba při bouracích pracích zajistit bezpečnost osob, které je provádějí, i těch, kteří se pohybují v jejich blízkosti!

Pokud se bourací práce týkají nosných konstrukcí, musí být zpracován technologický postup stanovený v dokumentaci bouracích prací podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Za plnění požadavků BOZP při pracích na opravách a údržbě staveb a na jejich vybavení se považuje provádění prací podle předem stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými osobami odborně způsobilými pro výkon určité činnosti.

Nesmíme zapomenout ani na provádění činností, vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života, osobami určenými zhotovitelem, a to za podmínek jím stanovených. Mezi tyto činnosti patří například práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky větší než 10 m, práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, práce vykonávané v ochranných pásmech zařízení technického vybavení, práce spojené s demontáží těžkých konstrukčních prvků ze dřeva, kovu, betonu a podobně.

Průzkumné práce
Před zahájením bouracích prací musí být vždy proveden průzkum a jeho vyhodnocení (tab. 1). Součástí průzkumu je kromě prohlídky (ohledání) staveniště prostudování dostupné dokumentace týkající se stavby a jejího okolí. Na základě statického posouzení se zajistí, aby v průběhu prací budova neztratila stabilitu. Dále sem patří stanoviska vlastníků (správců) technické infrastruktury a podobně.

Tab. 1  Dokumentace podle druhu dotčených prvků stavební konstrukce při bourání zpracovaná zhotovitelem

1) zajišťuje zhotovitel

Při bourání, při kterém vznikne proluka, je třeba pečlivě posoudit vliv na sousední objekty. Ještě před zahájením prací je užitečné vyhotovit stavebněstatický průzkum (tzv. pasport) okolních staveb. Tím zabráníme eventuálním pozdějším sporům, které by se týkaly poškození okolních budov. Pokud je to nutné (například při realizaci zemních kotev nebo mikropilot pod sousední objekty), musejí být tato opatření řešena i po právní stránce.
–>–>
Přípravné práce před bouráním
Před zahájením bouracích prací je potřeba vždy vyznačit ohrožený prostor a zabránit vstupu nepovolaných fyzických osob. Ohrožený prostor se v zastavěném území vymezuje oplocením vysokým minimálně 1 800 mm. Pokud to není možné, zajistí se prostor ostrahou nebo vyloučením provozu. Nejlepším řešením jsou mechanické zábrany.

Pracoviště musí být vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami popsanými v technologickém postupu. Technologický postup se vždy zpracovává pro konkrétní bouranou stavbu nebo její část. Není možné používat obecně zpracované dokumenty platné pro všechny druhy bouracích prací u podobných staveb.

Podzemní objekty (například sklepy, jímky), studně a různé duté prostory musejí být před bouráním zasypány nebo zajištěny jiným vhodným způsobem tak, aby se nepropadly jejich stropy.
Všechny rozvody vody, plynu, vytápění a elektrické instalace musejí být ještě před zahájením bouracích prací odpojeny.

Pro kropení za účelem omezení prašnosti se zřizuje dočasný přívod vody. Elektrická energie pro bourací práce se zajišťuje pomocí dočasného elektrického zařízení.

Zásady bouracích prací
Při bourání širokého otvoru v průčelí domu musejí být silně zatížené zdi podepřeny (obr. 1). Podpěrné konstrukce musejí být dimenzovány tak, aby bezpečně přenesly zatížení na jiné části budovy. Podepření stropů se realizuje zpravidla i u sklepního podlaží.

U objektů tvořících uliční zástavbu někdy bývají štítové stěny společné nebo mohou být budovy jinak vzájemně provázány. Šetrný způsob bourání, který neohrozí sousední domy, musí být součástí projektu.

Obr. 1  Bezpečné podepření silně zatížené zdi při bourání širokého otvoru v průčelí Obr. 2  Bezpečné zajištění budovy šikmými vzpěrami

V průběhu bourání musejí být staticky zajištěny sousední stavby tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. Pokud nelze budovy rozepřít, zajistí se ohrožené objekty dočasnými šikmými vzpěrami (obr. 2).

Není-li zajištěna dostatečná únosnost stávající stavby, provádějí se bourací práce ze samostatně zřízené pomocné konstrukce (například z pracovní podlahy).

Dočasné podpěrné konstrukce se umísťují v každém podlaží vždy tak, aby byly situovány na únosném podkladě nad sebou.

Je třeba postupovat opatrně, aby při bourání nadezdívek nad římsami, krakorci, balkóny nebo arkýři nedošlo ke ztrátě jejich stability. V případě neplánovaného přerušení prací (například z důvodů náhlého zhoršení počasí) musí být zajištěna stabilita části bourané konstrukce, která dosud nebyla celá odstraněna nebo stržena.

Ruční bourání
Nejdříve se odstraňují dveře v místnostech a okna. Demontují se všechny zařizovací předměty. Potom se zahájí ruční bourání od hřebene střechy.

Rozebere se střešní krytina a demontuje se krov. Složité plné vazby krovu se mohou položit na půdu a teprve poté je lze rozebrat. Pozornost je třeba věnovat římsám, aby se po odlehčení zatížení od krovu nezřítily. Odbourá se komínové zdivo, zdivo na půdě a odstraní se půdovky a násyp z podlahy půdy.

Při ručním bourání nosných konstrukcí se postupuje zásadně shora dolů. Souběžné bourání pracovníky rozmístěnými nad sebou není možné, pokud nejsou stanoveny v technologickém postupu podmínky zabezpečení jednotlivých pracovníků.

Pokud není zajištěna stabilita strhávané konstrukce, nesmí se o ni opírat ani jednoduché žebříky pro pomocné práce nebo při vázání lan.

Nelze ručně strhávat stěny a pilíře pomocí pák nebo zvedáků.

Cihelný strop ukládaný do traverz se bourá tak, že se postupuje v pruzích kolmých na směr uložení nosníků. Při bourání se postupuje ze dvou stran, aby nemohlo dojít k výraznému průhybu traverz. Jinak by se zřítila celá stropní konstrukce. Pracovníci chodí pouze po příčné pracovní podlaze, která je dočasně uložena na traverzách.

Při ručním bourání dřevěných stropních konstrukcí musejí být zdi nad nimi odstraněny a nosné prvky (stropní trámy) odkryty. Únosnost stropních konstrukcí lze zvýšit dočasnými podpěrami.

Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraňovány ze stavby pouze tehdy, nejsou-li zatíženy jinou konstrukcí. Příkladem je bourání příček probíhajících ve starších domech přes více podlaží. Je třeba ověřit, zda nemají částečně nosnou funkci. Zpravidla zde nesou příčku ve vyšším podlaží, která zůstane zachována. Při vybourávání spodní příčky je způsob bezpečného zajištění závislý na možnostech podchycení buď v podlaží, kde se příčka vybourává, nebo ve vyšším podlaží. Nejčastěji se využívá možnost podchytit ponechanou příčku v podlaží, kde se příčka bude bourat. Je-li nutné, aby se spodní příčka vybourala celá, podchytí se ponechaná příčka ve vyšším podlaží. Podobně jako u příček se postupuje i u částečného vybourávání nosných stěn.

schodištěStrojní bourání
Krovy a střešní konstrukce mohou být bourány pomocí lan a tažných strojů pouze v případě, že jsou provedena opatření k zajištění stability zbylých částí stavby.

Bourání kleneb uvolněním částí konstrukcí, které je zajišťují, je možné pouze strojně. Současně musí být zajištěno, aby zřícená klenba neohrozila pracovníky.

Monolitické železobetonové stropy se rozbíjejí pneumatickými bouracími kladivy. Jejich výztuž se rozřeže autogenní nebo elektrickou svářecí soupravou.

Při bourání venkovních zdí vícepodlažních objektů se postupuje z vnější strany objektu. Zdi se nesmějí strhávat rozhoupáním.

Budovy sestavené ze železobetonových prefabrikátů lze bourat postupně až po rozpojení jednotlivých prefabrikátů a zajištění jejich stability. Stropní prvky je třeba před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí.
 
Vybouraný materiál
Nikdy nesmí dojít k přetížení stávajících stropních konstrukcí nahromaděným vybou­raným materiálem. Ani dočasné konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo kolem pláště budovy nesmějí být v průběhu bourá­ní zatíženy vybouraným materiálem, pokud nejsou k tomuto účelu výslovně určeny.
Vybouraný materiál je potřeba vždy průběž­ně odstraňovat. Vybouraná suť se musí ihned odstraňovat pomocí uzavřených skluzů.

oknoPovinnosti zhotovitele stavby
Zhotovitel vykonává o průzkumu provedeném před bouráním zápis.

Pokud se nejedná o nosné konstrukce, zajišťuje zhotovitel zpracování technologického postupu na základě aktuálního průzkumu bourané stavby, statického posouzení, stavu vedení a technického vybavení, stavu sousedních staveb a podobně.

Bourací práce se vždy zahajují na základě písemného příkazu vydaného osobou určenou zhotovitelem.
Před zahájením bouracích prací je třeba stanovit signál, kterým dá v naléhavém případě osoba určená zhotovitelem pokyn k opuštění pracoviště. Všechny osoby musejí být s tímto signálem prokazatelně (písemně) seznámeny.

Osoby určené zhotovitelem mohou provádět bourání nebo strhávání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání vysunutých částí staveb, bourání schodišť, strojní bourání a řezání kyslíkem. Navíc musí být zajištěn stálý dozor vykonávaný osobou k tomu zhotovitelem pověřenou. Stálý dozor je potřeba zajistit také v těch případech, kdy bourací práce probíhají na více místech jedné bourané stavby současně.

Pokud by mohly být osoby provádějící bourací práce ohroženy padajícími předměty nebo materiálem, musejí být v technologickém postupu vykonána taková opatření, aby zajistila jejich bezpečnost.

Pokud jsou při bourání zjištěny další nové skutečnosti, zajistí zhotovitel vždy bez zbytečného odkladu změnu technologického postupu podle těchto nově vzniklých skutečností. Je-li to nutné pro další bezpečné pokračování bouracích prací, práce dočasně přeruší.

TEXT: Ing. Kamil Barták, CSc.
FOTO: archiv autora

Autor se zabývá kontrolou technické úrovně významných staveb a jejich realizací.

Literatura
1.    Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
2.    Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3.    Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.