Partneři sekce:
  • Stavmat

Požadavky českých technických předpisů na okna a vnější dveře

Požadavky českých technických předpisů na okna a vnější dveře

Okna jako součásti obvodové konstrukce musejí kromě požadavků kladených na ostatní části obvodového pláště zajišťovat další funkce. Slouží k osvětlení a větrání přilehlých místností – musejí být tedy průhledná a otvíravá a zároveň splňovat požadavky na úsporu energie, ochranu proti hluku, hygienu, mechanickou odolnost či bezpečné užívání.


Míra splnění těchto požadavků se vyjad­řuje technickými vlastnostmi a jejich předepsanými (normovými) hodnotami.

Vlastnosti oken

Úspora energie a ochrana tepla
Součinitel prostupu tepla U (W/(m2 . K))
Pro okna jsou v ČSN 73 0540-2 předepsána kritéria pro:
a)    součinitel prostupu tepla celého okna (Uw), dveří
•    Uw ≤ 1,7 W/(m2 . K) pro pobytové místnosti,
•    Uw ≤ 1,5 W/(m2 . K) pro střešní okna,
•    Ud ≤ 3,5 W/(m2 . K) pro dveře do zádveří.
b)    součinitel prostupu tepla rámu (Uf) pro pobytové místnosti
•    pro kovové rámy: Uf ≤ 2,0 W/(m2 . K), (Hodnoty Uf nad 1,7 W/(m2 . K) jsou však v rozporu s požadavkem na teplotní faktor (nejnižší vnitřní povrchovou teplotu, viz níže.)
•    pro ostatní rámy: Uf ≤ 1,7 W/(m2 . K).
Požadavek na součinitel prostupu tepla zasklení není předepsán, podstatná je hodnota celého okna (dveří).

Průvzdušnost

Vyjadřuje se třídou 1 až 4 podle EN a součinitelem spárové průvzdušnosti podle ČSN (s rostoucí třídou součinitel klesá).

V ČSN 73 0540-2:2007 jsou předepsány následující maximální hodnoty součinitele spárové průvzdušnosti v m3/(m . s . Pa0,67) oken umístěných ve výšce za předpokladu přirozeného větrání:
•    do 8 m         0,87 . 10-4,
•    8 až 20 m    0,60 . 10-4,
•    nad 20 m    0,30 . 10-4.
Pro nucené větrání je součinitel spárové průvzdušnosti předepsán maximální hodnotou 0,10 . 10-4 m3/(m . s . Pa0,67)

Ochrana proti hluku

Index vzduchové neprůzvučnosti Rw (dB)
Požadavky jsou v ČSN 73 0832 uvedeny podle hladiny akustického tlaku v exteriéru a typu místnost (nemocnice, školy atp.).

Hygienické požadavky
Vodotěsnost
Vyjadřuje se třídou 1až 9, příp. E; + A, B (A chráněná, B nechráněná expozice). Čím vyšší je třída, tím vyšší je vodotěsnost okna.

Nejnižší vnitřní povrchová teplota (rosný bod), nyní teplotní faktor
Podle ČSN 73 0540-2 nesmí při relativní vlhkosti ≤ 60 % a teplotě vnitřního vzduchu 21 °C docházet ke kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu. Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi (–) musí být větší, než jeho požadovaná hodnota včetně bezpečnostních přirážek.

Průvzdušnost
Požadavky na intenzitu výměny vzduchu v místnostech specifikuje ČSN 73 05470-2 v článku 7.2.

Pětikomorový profil s dorazovým těsněnímPětikomorový profil se středovým těsněním

Bezpečnost při užívání
V rámci bezpečnosti při užívání se věnuje pozornost odolnosti proti nárazu – třída 0 až 5 – a únosnosti omezovačů otevírání (při sklopeném okně); omezovač otevírání musí být schopen unést křídlo po dobu 60 sekund při zatížení 350 N v nejnepříznivější poloze a směru.

Mechanická odolnost
Mechanickou odolnost oken a dveří vyjadřují tyto parametry:
•    odolnost proti zatížení větrem – charakterizovaná vodorovnou deformací při tlaku větru a změnou průvzdušnosti; vyjadřuje se třídou 1 až 5 (E), A–C,
•    odolnost proti svislému zatížení – tzn. svislá deformace křídla otevřeného o 90° při svislém zatížení; vyjadřuje se třídou 0 až 4,
•    odolnost proti statickému kroucení – tzn. vodorovná deformace křídla otevřeného o 90° při vodorovném zatížení; vyjadřuje se třídou 0 až 4.

Komponenty

Základními komponenty oken a dveří, které ovlivňují podstatné vlastnosti, jsou profilový systém, těsnění funkční spáry, zasklení (dnes běžně izolační dvojsklo s U = 1,1 W/(m2 . K) s tzv. teplým distančním rámečkem) a kování.

Podle materiálu profilového systému se rozlišují okna a dveře na dřevěné, hliníkové, dřevo-hliníkové a plastové. Největší objem dodávek zaujímají v současné době plastové profilové systémy, které lze rozlišit:
•   podle počtu komor – pěti- a vícekomorové,
•   podle těsnění funkční spáry:
    – s dorazovým těsněním,
    – se středovým těsněním.
    Při stejném počtu komor mají profily se středovým těsněním lepší tepelnětechnické vlastnosti.

Doklady o jakosti oken

Okna a dveře jsou tzv. stanovenými výrobky, pro které musí výrobce vydávat prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/1997 Sb. a příslušného nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. U oken a dveří bez požární odolnosti lze při tom nyní postupovat ještě podle NV 163/2002 Sb. nebo podle nařízení vlády 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. V současné době se tedy dodavatelé oken a dveří mohou prokazovat těmito dokumenty:

Pro okna a vnější dveře bez požární odolnosti:
•    buď prohlášení o shodě výrobce, stavební technické osvědčení (STO) a ověření shody podle § 7 nařízení vlády 163/2002 Sb. vydané autorizovanou osobou na základě provedených zkoušek. Tyto doklady jsou platné do 31. 1. 2009, není-li v STO uvedena platnost kratší;
•    nebo prohlášení o shodě výrobce a označení CE na základě počáteční zkoušky typu podle ČSN EN 14351-1 notifikovanou osobou podle nařízení vlády 190/2002 Sb. – platné od 1. 2. 2007 a od 1. 2. 2009 povinné.

Pro okna a dveře požárně odolné nebyla dosud vydána evropská harmonizovaná norma a tyto výrobky tedy zatím nemohou být označovány značkou CE. Výrobce vystavuje prohlášení o shodě na základě stavebního technického osvědčení a certifikátu podle § 5 nařízení vlády 163/2002 Sb. vydaného autorizovanou osobou.

Výhody a nevýhody značky CE

U oken a dveří označených značkou CE musejí být technické parametry každého dodaného výrobku čitelné z průvodní dokumentace. To je možné považovat za výhodu.
Značka CE má však bohužel i několik nevýhod:
1) Pro použití otvorových výplní jednotlivých tříd průvzdušnosti, vodotěsnosti a zatížení větrem dosud neexistuje český technický předpis. Podle současné interpretace by měl požadované třídy uvedených parametrů předepsat projektant v prováděcí dokumentaci stavby. Naprostá většina výměn oken ve stávajících objektech je však prováděna bez stavebního projektu.

Chybějící předpis je zatím nahrazován odvolávkami na obdobné zahraniční dokumenty (Německo, Rakousko, Slovensko). ČSN je toho času v přípravě.

2) Označení CE neobsahuje všechny technické parametry, které mají být ověřovány podle požadavků českých předpisů pro zabudování do stavby, zejména pak podle připravované novely vyhlášky 137/1998 Sb. (tab. 1). Chybí součinitel prostupu tepla rámu, index spárové průvzdušnosti, nejnižší vnitřní povrchová teplota vyjádřená teplotním faktorem vnitřního povrchu a mechanické vlastnosti. Legislativa tedy rozlišuje dva pojmy: doklady o jakosti pro uvedení na trh a doklady o jakosti pro zabudování do stavby. Tento stav je technickou veřejností považován za méně přehledný.

Tab. 1

Doklady o jakosti oken (bez požární odolnosti) pro uvedení na trh
Dosud (do 31. 1. 2009):
podle NV 163/2002 Sb., v platném znění,
shoda s národními předpisy
Nově (od 1. 2. 2007)1):
Podle NV 190/2002 Sb., v platném znění → CE
shoda s ČSN EN 14351-1 (pro okna a dveře bez požární odolnosti)
Výrobce vydává prohlášení o shodě na základě stavebnětechnického osvědčení (STO) výsledků zkoušek a posouzení shody typu autorizovanou osobou v rozsahu národních předpisů:
• součinitel prostupu tepla
• nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce
• vzduchová neprůzvučnost
• odolnost proti zatížení větrem
• průvzdušnost
• vodotěsnost
• odolnost omezovačů otevírání
• odolnost proti svislému zatížení
• odolnost proti statickému kroucení
• odolnost proti nárazu
• pevnost svařených rohů
Výrobce označuje výrobky značkou CE, vydává evropské prohlášení o shodě na základě zkoušek typu notifikovanou osobou v rozsahu požadovaném EN:
• součinitel prostupu tepla
• vzduchová neprůzvučnost
• odolnost proti zatížení větrem
• průvzdušnost
• vodotěsnost
• odolnost omezovačů otevírání

1) Okna je možné od 1. 2. 2007 označovat značkou CE, od 1. 2. 2009 je toto označení CE povinné

Všeobecná doporučení

• Standardní jsou pětikomorové profily s izolačním dvojsklem s Ug = 1,1 W/(m2 . K).
Výrobce však musí deklarovat Uw celého okna, nikoli pouze zasklení. Samozřejmostí je plastový distanční rámeček zasklení.
• ČSN 730540-2/2007 doporučuje dvou­stupňové těsnění funkční spáry (středové těsnění), které lépe zajišťuje vyšší vnitřní povrchovou teplotu rámu.
• Ke každému oknu (dveřím) musejí být do­klady o jeho jakosti, platné pro dodávaný typ oken (dveří), tedy konkrétní profilový systém, těsnění, kování, zasklení.
• CE není značkou vyšší kvality.

Ing. Iveta Jiroutová
Foto: KBE, Trocal
Recenzoval: doc. Ing. Václav Hájek, CSc.

Autorka je ředitelkou pražské pobočky Technického a zkušebního ústavu stavebního, s. p.

Komentáře