FUTCHBT

Správná výměna starých oken za nová (pracovní postup)

Partneři sekce:

Na otvorové výplně budov, tedy na okna a dveře, klademe stále větší požadavky. Ale ani okno s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi nebo protihlukovou úpravou nezajistí očekávaný výsledek, pokud není správně provedená také montáž.

Přitom se o montáži oken často mluví jako o něčem jednoduchém, co zvládne téměř každý zručnější člověk. Opak je pravdou a rozhodně je lepší přenechat tuto práci odborníkům. Základním předpokladem úspěchu je dostatečná příprava.

Dokumentace by měla zahrnovat i řešení tzv. připojovací spáry, což je oblast mezi rámem okna a stavební konstrukcí (ostěním), a to po celém svém obvodu, tedy i v parapetní části. U menších projektů, jako je výměna oken v bytě či rodinném domě, ovšem investor do projektové dokumentace investovat dost často nechce.

V takovém případě je nejlepší projednat detaily montáže s potenciálním dodavatelem při osobním jednání na prodejně. K tomu je vhodné mít zdokumentovaný současný stav otvorových výplní (celkový pohled z interiéru a exteriéru, detail ostění s rámem z interiéru a exteriéru).

Montáž „na pásky“ – ano, nebo ne?

Články, které se věnují problematice montáže oken, byť jsou psány odborníky, zjednodušují tuto oblast na konstatování, že se má zákazník ujistit, zda cenová nabídka obsahuje montáž pouze s použitím montážní pěny, nebo zda je zmíněna montáž i s parotěsným interiérovým uzávěrem a hydroizolačním exteriérovým uzávěrem připojovací spáry – použití uzávěru je dané normou ČSN 74 6077 –, tedy například tzv. na „pásky“.

Aplikace „pásek“ má ovšem svá pravidla. Aby byla zajištěna jejich plná funkčnost, je třeba dodržet technologický postup. Bohužel ne vždy je to proveditelné. Obzvláště problematické je použití „pásek“ v případě rekonstrukcí, kdy je původní okno nahrazeno novým. Je téměř nemožné, aby při demontáži okna nedošlo k poškození stávajícího ostění.

Nicméně na trhu existuje celá řada řešení, která je možné kombinovat. I takovou situaci lze tedy vhodnou volbou použitých materiálů vyřešit ke spokojenosti zákazníka. Provést montáž oken pouze s použitím montážní pěny a navazující stavební práce (např. zateplení ostění) provádět až s delším časovým odstupem je naproti tomu snad tím nejhorším řešením.

Postup montáže

01 Demontáž starého okna (v případě rekonstrukce)

Řemeslníci odstraní staré okno. Pokud při bourání vzniknou v ostění hrubé nerovnosti nebo vypadnou části zdiva, je nutné tyto nerovnosti zapravit a ostění vyrovnat, aby mohla být připojovací spára (prostor mezi rámem okna a ostěním) správně utěsněna. Nepodceňujeme zpevnění a vyrovnání ostění i za cenu, že okna nebudou namontována za jeden den!

OI81HQ6
01 Demontáž starého okna | Zdroj: Deceuninck

02 Osazení okna do otvoru a jeho ukotvení

Řemeslníci umístí okno do připraveného stavebního otvoru a s pomocí vodováhy a klínů ho vyrovnají do správné polohy. Následně rám okna do otvoru upevní pomocí kotvících prvků. Správné provedení má přitom zásadní význam pro bezchybnou funkčnost (těsnost okna, plynulou manipulaci s křídlem atd.) a dlouhou životnost oken.

UDYR1DP
02 Osazení okna do otvoru a jeho ukotvení | Zdroj: Deceuninck

03 Aplikace uzávěrů

Pokud je zvolena montáž „na pásky“, aplikují se po ukotvení okna do stavebního otvoru a vyplnění připojovací spáry tepelně izolační výplní (např. PU pěnou). Montéři si musí pohlídat, že na interiérové a exteriérové straně je správná páska –parotěsná z vnitřní strany a voděodolná z vnější strany (pásky jsou obvykle popsané). V případě použití tzv. komprimační expanzní pásky musí ověřit, zda správná část pásky směřuje do interiéru.

AYYPNMP
03 Aplikace uzávěrů |

04 Parapetní část

Parapety často podceňujeme, ale výsledkem nedostatečně či nevhodně řešené tepelné izolace je tepelný most pod parapetní částí okna a promrzání v této části během zimních měsíců. Již při návrhu provedení montáže okna je třeba zvolit vhodné řešení pro konkrétní případ tak, aby byla zajištěna dostatečná tepelná izolace spodní připojovací spáry.

Výška podkladového profilu okenního rámu musí být zvolena tak, aby mohla být pod parapetem provedena tepelná izolace, hydroizolace a zajištěn minimální spád horní plochy parapetu od okna.

Osazení vnitřního parapetu nesmí porušit parotěsnou fólii. Hloubka vnitřního parapetu by měla být zvolena tak, aby výrazně nepřesahoval přes radiátor umístěný pod oknem a nebránil tak proudění vzduchu v zimním období.

Přesah přední hrany vnějšího parapetu přes líc omítky musí být minimálně 30 mm a doporučený sklon by měl být více než 3°. Ukončení parapetu na bocích do ostění musí být provedeno tak, aby nedocházelo k zatékání vody pod parapet a poruchám omítky. Je třeba také myslet na tepelnou roztažnost parapetu.

OII13CZ
04 Parapetní část |

05 Finální zednické zapravení

Před finálním zednickým zapravením se kontroluje dotěsnění drobných spár v místě kotvících prvků. Spáry by měly být utěsněny vhodným tmelem. Napojení omítky k profilu je vhodné řešit pomocí APU lišt, které zajistí čistý a bezchybný přechod mezi omítkou a okenním profilem a zároveň ochrání profil proti poškrábání při aplikaci omítky. V žádném případě nesmí být omítka přímo přetažena přes profil. Při dilataci okna by okamžitě popraskala.

UAVLUNQ
05 Finální zednické zapravení | Zdroj: Deceuninck

06 Instalace klik a seřízení oken

Po nasazení okenních křídel montážní firma nainstaluje krytky odvodnění a všechny kliky a zkontroluje, že všechno funguje, jak má. Okenní křídla seřídí tak, aby šla hladce otevřít a zavřít.

Instalace klik
06 Instalace klik a seřízení oken | Zdroj: Deceuninck

07 Odstranění ochranných fólií

Po hrubém závěrečném úklidu by montážní firma měla strhnout i ochranné fólie z rámů a křídel oken. Je to lepší pro kontrolu výrobku před podepsáním předávacího protokolu. Pokud bychom si ochranné pásky sundávali sami, např. až po vymalování, a zjistili bychom nějaké závažné poškození profilu, bude už reklamace obtížnější. Pásky by stejně na okně neměly být déle než tři měsíce, protože pak už jdou velmi obtížně odstranit.

OWO0K8K
07 Odstranění ochranných fólií | Zdroj: Deceuninck

Informace o materiálu

Profilový systém Elegant se vyznačuje nízkým součinitelem prostupu tepla rámem Uf = 0,93 W/(m2 .K). Systém tak bez problémů splňuje zpřísněné požadavky na energetickou náročnost budov, podle kterých by měly nové stavby od 1. 1. 2021 splňovat kritéria budov s téměř nulovou potřebou energie. Díky tepelným nebo termo výztuhám

Forthex se navíc podstatně sníží hmotnost finálního okna, což představuje velkou výhodu nejen při jeho výrobě, ale i při manipulaci a montáži hotového produktu. Součástí profilového systému je modulární systém iCOR, který umožňuje kombinovat různé stavební hloubky rámů s různými typy křídel. V rámci řady Elegant bylo vyvinuto celkem pět designů křídel, které lze kombinovat se třemi variantami rámů o stavebních hloubkách: 76, 84 a 115 mm

Literatura

[1] Veškeré detaily pro návrh řešení připojovací spáry a požadavků kladených na realizace vlastní montáže jsou uvedeny v ČSN 74 6077, Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování (aktuální vydání je z ledna 2018).

[2] Umístění a vzdálenost kotvících bodů uvádí norma ČSN 74 60 77.

[3] U prefabrikovaných kovových nebo plastových parapetů se používají systémové koncovky parapetu, které bezpečně odvedou vodu a zabrání zatečení pod parapet. U klempířsky prováděných parapetů je nutné boční lem vhodně utěsnit k ostění, například akrylátovým nebo polyuretanovým tmelem se zohledněním možné tepelné dilatace parapetu.

Zpracováno z podkladů firmy Deceuninck