Podpěrná skruž a bednění mostovky  na obchvatu Trnavy
Galerie(10)

Podpěrná skruž a bednění mostovky na obchvatu Trnavy

Partneři sekce:

Cesta I/51 patří v Trnavském kraji do dopravního systému hlavních silničních tahů. V současnosti vede městem Trnava, kde se křižuje se železniční tratí, na okraji města se navíc připojuje komunikace II/504, takže tranzitní doprava spolu s místním provozem vytváří lokální zahlcení dopravy. Výstavba severního obchvatu by měla vyloučit tranzitní dopravu z centra města, zvýšit kapacitu existující silniční sítě a zlepšit spojení v rámci západního Slovenska.

Výstavba je rozdělena na tři etapy s jednotlivými délkami: 1. etapa 1 709 m, 2. etapa 1 900 m a 3. etapa 900 m. Celková délka nově budované části I/51 je pak 4 509 m. Příspěvek se zabývá řešením prostorové skruže a bedněním mostovky na těchto objektech:

  • SO 201-00 Most na větvi 1 v křižovatce Trstínska nad II/504,
  • SO 202-00 Most na větvi 1 v křižovatce Trstínska nad I/51.

Příčný řez SO 201-00

Příčný řez SO 202-00
Nosná konstrukce
Nosnou konstrukci mostu u objektu SO 201-00 tvoří dvoutrámový spojitý nosník z monolitického předpjatého betonu konstantní výšky 1,10 m. Nad podpěrami se průřez mění na deskový s konzolami na krajích mostovky. Deska mezi jednotlivými trámy má tloušťku 0,35 m a nad podpěrami 1,10 m, stejně jako výšku trámu. Rozpětí polí měřené v ose komunikace jsou 10,97 + 14,93 + 15,62 + 14,93 + 11,95 m. Celková délka nosné konstrukce měří 69,60 m. Most v nejvyšší části je vysoký 9,22 m. Šířka konstrukce mostu je 10,75 m, pouze u opěry OP1 se mění na 10,531 m. Komunikace na mostě vede v přechodnici a směrovém oblouku s poměrně malým poloměrem 70 m.

U objektu SO 202-00 je nosná konstrukce mostu tvořena také dvoutrámovým spojitým nosníkem z monolitického před­pjatého betonu konstantní výšky 1,50 m. Nad podpěrami se průřez mění v deskový s konzolami. Deska mezi trámy má tloušťku 0,35 m a nad podpěrami 1,15 m. Rozpětí polí měřené v ose komunikace jsou 18,49 + 26,91 + 18,49 m. Celková délka nosné konstrukce je 65,99 m. Most v nejvyšší části je vysoký 9,6 m. Šířka konstrukce mostu je opět proměnná, ale na většině své délky dosahuje 10,75 m. Komunikace na mostě vede podélně ve spádu a směrově v oblouku o poloměru 90 m a v přechodnici.

Podpěrná skruž Cuplok
Pro stavbu objektu SO 201-00 byla zvolena prostorová skruž z modulového systému Cuplok, protože zde nebylo nutné překonávat žádnou překážku ani stávající komunikaci a úroveň terénu pro založení byla prakticky v rovině. Pouze strmé svahy u opěr byly překlenuty za pomoci ocelových válcovaných nosníků a podpěrných bárek – opět ze systému Cuplok. Základem tohoto modulového systému je klasická lešenářská trubka průměru 48,3 mm, vyrobená z oceli S355, a systém šálkového zámku, který tvoří tuhý styčník na styku svislých stojek a vodorovných příčníků. Kombinace těchto vlastností pak zajišťuje vyšší únosnost systému, která může dosáhnout až 74 kN. Tento modulový systém se vyznačuje snadnou a rychlou montáží a v tomto případě také dokáže jednoduše kopírovat poměrně značné směrové zakřivení mostu.
Modulový systém Cuplok byl použit i pro výstavbu objektu SO 202-00. V tomto případě z něj ale byly postaveny podpěrné bárky pro válcované ocelové nosníky k nutnému překonání stávající, dopravně velmi vytížené dvouproudové komunikaci I/51. Na ocelové nosníky se pak přímo ukládalo tvarové bednění mostovky. Pro podepření nosné konstrukce byly zvoleny tři typy bárek, dvě u opěr, dvě u pilířů a jedna ve středu pole mezi jízdními pruhy.

Bednění Multiform
Tvarově složité bednění mostovky u obou mostů, zvláště v podélném přechodu desky v poli na desku nad podpěrami, bylo kompletně provedeno systémem Multiform. Základem tohoto systému je modulová řada nosníků MF1 různých délek, které jsou tvořeny dvojicí profilů U120 s děrovanou stojinou. Široký sortiment příslušenství umožňuje spojování těchto nosníků do rovinných i prostorových konstrukcí.

Příčné vazby roštu z nosníků MF1 byly předmontovány na montážním pracovišti a jednotlivé části byly jeřábem ukládány na místo podle projektu bednění. V případě běžných polí objektu 201-00 byly vazby ­ukládány do rektifikovatelných hlav systému Cuplok, zatímco u objektu 202-00 a v krajních polích objektu 201-00 přímo na ocelové nosníky. Tento postup také zrychlil a zefektivnil celkový postup výstavby.
Navržené řešení je velmi rychlé a variabilní především díky použití modulového systému Cuplok v kombinaci se systémem Multiform. Takto navržená konstrukce je vhodná pro aplikace podobných typů trámových a deskových mostů.

Investorem stavby Cesta I/51 Trnava – severný obchvat, III. etapa, je Slovenská správa ciest a zhotovitelem stavby Trnavská stavebná spoločnosť, a. s. Projekt obou mostů zajišťuje firma CEMOS, s. r. o. Dodavatelem podpěrné skruže včetně projekčního návrhu je společnost Harsco Infrastructure Slovensko, s. r. o.

TEXT: Ing. Dana Šumšalová, Ing. Ivan Máca
FOTO: Harsco Infrastructure Slovensko

Dana Šumšalová je projektantka – statička ve společnosti Harsco Infrastructure Slovensko, s. r. o.

Ivan Máca je manažer technického oddělení mostní divize ve společnosti Harsco Infrastructure Slovensko, s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.


–>–>