Rekonstrukce mostu přes Ohři v Libochovicích
Galerie(5)

Rekonstrukce mostu přes Ohři v Libochovicích

Partneři sekce:

Most přes Ohři v obci Libochovice na silnici II/237 délky 110 m, o třech polích s vetknutými železobetonovými oblouky o rozpětí 30 m, byl postavený v polovině třicátých let. Koncem devadesátých let minulého století most nevyhovoval jak svým stavebním stavem, tak i svou prostorovou úpravou s vozovkou širokou pouze 5,5 m. Podrobný diagnostický průzkum, provedený na sklonku minulého století, prokázal celkem spolehlivou kvalitu pilířů i vlastních železobetonových oblouků na rozdíl od poprsních zdí a výplňového betonu nad oblouky.

Projekt rekonstrukce mostu byl zpracován již v roce 2000, ale vzhledem ke zpoždění realizace musel být v roce 2006 aktualizován. V témže roce po výběru zhotovitele byla zpracována realizační dokumentace. Rekonstrukci mostu předcházela výstavba provizorní lávky pro pěší, silniční doprava byla převedena na objížďku. Další dvě pomocné lávky byly zřízeny po obou stranách mostu pro provádění stavebních prací.

Bourací práce

Po odstranění dlážděné vozovky a chodníkových vrstev bylo sneseno zábradlí. Římsy byly příčně rozřezány a jednotlivé díly překlopeny do prostoru mostu. Díky jednostrannému vyztužení při vnitřním povrchu byl při překlápění přemáhán pouze nevyztužený beton. Poté byla odebrána vrstva zásypu prostoru mezi parapety od podkladu vozovky po vrchní úroveň oblouku v tloušťce asi 0,55 m na celou délku mostu. Další odebírání výplně probíhalo v každém oblouku od středu na obě strany postupně od pravého k levému břehu. Jediným nosným prvkem při bouracích pracích byl oblouk bez spojení s další částí konstrukce. Na základě výpočtu stavebních stavů při bourání se stanovil přesný postup bouracích prací.

Parapety se odstraňovaly postupným bouráním v šikmém směru od vnějšího okraje s následným sklopením bouraného dílu do mostu. Princip vyztužení parapetů byl podobný jako u říms. Nad obloukem už bourání probíhalo ve vodorovném směru, aby nedošlo k jeho poškození. Při pracích pod úrovní vrcholu oblouku mohl být oblouk zatěžován pouze mechanizací o celkové hmotnosti na jednom oblouku max. 10 t při použití nižších vibračních účinků. Dočištění betonu se prová­dělo ručními prostředky tak, aby nedošlo k po­škození oblouku. Velmi obtížné bylo odstraňování původní izolace s ochrannou vrstvou.

Sanace betonové klenby

Betonové klenby se po odstranění nadoblou­kových částí čistily tlakovou vodou. Následná sanace spočívala v injektáži zjištěných trhlin na spodním líci klenby dvousložkovou epoxidovou pryskyřicí a v celoplošné ochraně povrchu lícních ploch klenby. Ta zahrnovala ochranu výztuže, spojovací můstek, správkovou maltu s cementovým pojivem a příměsí plastů, stěrku a ochranné povlaky sestávající z impregnačního hydrofobního nátěru a vrch­ního nátěru na bázi vodního roztoku akrylátových pryskyřic proti karbonataci betonu.

Práce probíhaly nad vodní hladinou, bourací i sanační práce musely být prováděny tak, aby nedocházelo k pádu bouraných částí mostu do řeky.

Rekonstrukce mostovky

Mostovku tvoří monolitická deska ze železobetonu C30/37-XF2 tloušťky 0,40 m, široká 10,0 m, s konzolami vyloženými 1,75 m. Deska se betonovala v každém obloukovém poli zvlášť pro odstranění smršťovacích účinků. Nejprve se vybetonovala krajní pole při provizorním kotvení. S obloukem je mostovka spřažená pouze uprostřed mostu na středním oblouku, jinak je podepřena kyvnými stěnami nebo uložena přes elastomerová ložiska na stěnách, vetknutých do oblouku. Ten i přes stáří 70 let svou únosností vyhovuje pro začlenění do nového statického systému mostu. Na opěrách je mostovka ztužena příčníkem výšky 0,80 m, který je uložen na dvojici ložisek.

Stěny nesoucí mostovku jsou železobetonové s tloušťkou 0,30 m v podélném směru mostu ve vzdálenosti 4 m, z betonu C30/37-XF2. V jednom příčném řezu jsou dvě stěny o délce 2,70 m s mezerou 0,80 m umožňující průchod při prohlídce. Vysoké stěny jsou spojené s obloukem a mostovkou pomocí vyztužených vrubových kloubů. Nižší stěny jsou vetknuté do oblouku, v jejich horní části jsou uložena ložiska umožňující posun mostovky. Uprostřed oblouku jsou ložiska umístěna přímo na oblouk.

Opěry a křídla

Původní opěry byly vybourány pod úroveň terénu. Nové opěry pro vozovku o 2 m širší jsou navrženy jako železobetonové úložné prahy vysoké 1,35 m se závěrnými zídkami, spojené vlepovanou výztuží s původním základem opěr. Křídla jsou rámově spojená s opěrou a vzhledem ke zvětšení šířky vozovky jsou vykonzolovaná.

Stávající masivní betonové pilíře ve vodě byly v dobrém stavu, a proto se mohly ponechat. Čela pilířů vyzděná z kamenných kvádrů bylo nutné přespárovat.

Příslušenství mostu

Vozovkové souvrství tvoří penetračně adhezní asfaltový nátěr jako podklad pro asfaltové natavovací pásy s polyesterovu výztužnou vložkou s ochrannou vrstvou z ABS I v tloušťce 40 mm. Ochrana izolace pod chodníky je z asfaltových pásů s hliníkovou výztužnou vložkou. Obrusná vrstva vozovky na mostě je z ABS I o tloušťce 50 mm. Na obou koncích mostu jsou povrchové, vodotěsné mostní závěry typu SMP D80. Ocelové zábradlí napodobuje zábradlí 30. let minulého století. Pro osvětlení byl vybrán typ používaný v historických jádrech měst.

Vodu z mostu odvádějí odvodňovače přímo do Ohře. Odláždění svahů u opěr lomovým kamenem do betonu zajistí zpevnění pro případ povodně. Nový chodník bude výhledově doveden i do centra Libochovic.

Závěr

Most Jana Evangelisty Purkyně v Libochovicích byl uveden do provozu v září letošního roku, pouhých sedm měsíců po svém uzavření. Mostovka s mezerami mezi jednotlivými podpůrnými stěnami výrazně snížila vlastní tíhu nosné konstrukce mostu a oblouky tak byly schopné přenést zatížení z rozšířeného mostu. Most splňuje přísná architektonická kritéria, která na něj byla kladena v souvislosti s nedalekým zámkem.

Původní most ze třicátých let 20. stoletíMost po rekonstrukci

Základní údaje o stavbě

Investor: Ústecký kraj
Projektant: Novák & partner, s. r. o.
Zhotovitel: SMP CZ, a. s.
Náklady na opravu: 32,5 mil. Kč

Ing. Vladimír Engler
Foto: Novák & partner, s. r. o.

Autor od ukončení studia působil ve firmě PUDIS Praha, od roku 1992 pracuje ve firmě Novák & partner. Je auto­rizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské kon­strukce a vedoucím jedné z mostních skupin ve firmě.