Partneři sekce:
  • OSMA
Bezpečnost na stavbách pozemních komunikací

Bezpečnost na stavbách pozemních komunikací

Vzhledem ke stále se zvyšující potřebě označování pracovních míst na pozemních komunikacích (např. dálnicích, silnicích, místních komunikacích, veřejně přístupných účelových komunikacích apod.) je třeba tato opatření realizovat velice uvážlivě, aby nedocházelo ke zbytečným dopravním nehodám. Pracovním místem se pro účely tohoto článku rozumí ta část pozemní komunikace, vedle ní nebo nad ní, která se využívá pro umístění přenosných dopravních značek, světelných signálů nebo přenosných dopravních zařízení a pro stavební práce.

České stavebnictví letos táhne výstavba dopravní infrastruktury

České stavebnictví letos táhne výstavba dopravní infrastruktury

České stavebnictví letos táhne hlavně budování dopravní infrastruktury. Objem veřejných tendrů na dopravní stavby od začátku roku vzrostl meziročně o více než polovinu na 65,53 miliardy korun. Celkem stavaři od začátku roku od veřejné správy získali 4852 veřejných zakázek za 108 miliard korun. Z pohledu objemu je to meziročně o 1,6 procenta méně, počet zakázek naopak vzrostl o procento. Vyplývá to z analýzy inženýrské a poradenské společnosti ÚRS Praha.

Ohlédnutí za výstavbou prodlouženého áčka

Ohlédnutí za výstavbou prodlouženého áčka

O letošním velikonočním pondělí mohli projet první cestující nově prodlouženou zelenou linku A. Ta už nemá svoji konečnou ve stanici Dejvická, ale o další čtyři zastávky dále, ve stanici Nemocnice Motol. Tímto okamžikem byly završeny více než pět let trvající stavební procesy, na kterých se vystřídalo několik set lidí různých odborností a profesních zaměření. Z pozice generálního zhotovitele prováděla v rámci Sdružení metro V.A významnou část nového metra stavební společnost HOCHTIEF CZ.

Efektivita nočních prací

Efektivita nočních prací

Efektivita nočních prací je téma, které je z hlediska České a Slovenské republiky poměrně upozaďované. Jednak to může být zapříčiněno vnitřními směrnicemi pro noční hluk, které se zdají být největší překážkou, a dále pak nepříliš velkou snahou ze strany státních úředníků nacházet nové efektivnější způsoby, jak tento sektor ekonomizovat.

Údržba asfaltových vozovek

Údržba asfaltových vozovek

Síť pozemních komunikací v České republice se ve valné většině nachází v neutěšeném stavu, v některých případech lze tento stav označit za kritický. Správci pozemních komunikací se dlouhodobě potýkají s nedostatkem finančních prostředků na jejich údržbu a opravy. Hlavní příčinu je třeba spatřovat v absenci jednotného systému hospodaření s vozovkami, který by umožňoval technologicky a ekonomicky správný výběr údržby.

Integrovaná železniční doprava v ČR

Integrovaná železniční doprava v ČR

Integrovaná železniční doprava na území České republiky je z hlediska její struktury a správy rozčleněna do jednotlivých dopravních systémů, které spadají pod jednotlivé územní celky, jež je spravují, přičemž jejich primárním cílem je zabezpečení dopravní obslužnosti vymezeného území v požadované kvalitě. Integrované dopravní systémy tak využívají, mimo jiné, i jednotlivé železniční koridory v rámci celé ČR obhospodařované Správou dopravních železničních cest (SŽDC), které jsou provozovány a udržovány pro vnitrostátní a mezistátní dopravu.

Doprava v regionech ČR

Doprava v regionech ČR

Česká republika má z hlediska rozlohy svého území jednu z nejhustších dopravních sítí v Evropě, zejména pak železniční a silniční, které jsou z pohledu hustoty srovnatelné s dalšími vyspělými státy EU, jako jsou Belgie nebo Lucembursko. Bohužel kvalitativní stránka dopravní sítě České republiky poněkud zaostává a momentální ekonomicky nepříznivá situace, přetrvávající již od roku 2009, k tomu nikterak nepřispívá [1]. Stav posledních pěti let má v konečném důsledku poměrně negativní a zásadní dopady na celkovou dopravní politiku včetně té regionální.

Pardubice se opět na dva dny stanou centrem dopravy

Pardubice se opět na dva dny stanou centrem dopravy

Pardubice se první týden v září opět promění v mekku dopravy. Uskuteční se tu třináctý ročník mezinárodního Silničního veletrhu, kterému tradičně předchází Dopravní konference. Záštitu nad dvoudenním setkáním odborníkům v oblasti dopravy a silničního hospodářství převzali hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek.

Rekonstrukce vozovek - recyklace za studena

Rekonstrukce vozovek – recyklace za studena

Technologie recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena je moderní a progresivní technologií dopravního stavitelství, která výrazně pomáhá zlepšit stav silnic v České republice. Tuto technologii můžeme dále rozlišovat podle způsobu výroby recyklované směsi, a to na místě, nebo v míchacím centru. V tomto článku se zaměříme na první variantu, tedy na recyklaci na místě.

Metro v Praze – 40 let od zahájení provozu na trase I. C

Metro v Praze – 40 let od zahájení provozu na trase I. C

Dějiny pražského metra sahají až do 19. století, kdy se začalo hovořit o potřebě podzemní dráhy. Další plány vznikaly za první republiky a počátkem druhé světové války již probíhaly přípravné práce. Válka ovšem stavbu ukončila a myšlenka opět ožila až v 60. letech 20. století, kdy se počítalo nejprve se stavbou podpovrchové tramvaje. Projekt byl však změněn na metro nezávislé na tramvajích.

Financování ochrany před povodněmi v České republice

Financování ochrany před povodněmi v České republice

Probíhající změny klimatu v několika posledních letech a následné dopady včetně doprovodných jevů z tohoto vyvstávajících vytvářejí zásadní tlak na nutnost reagovat z hlediska současné environmentální politiky. Přestože změny v klimatickém systému naší planety probíhají neustále a de facto od té doby, co planeta vznikla, aktuální vědecké poznatky potvrzují, že v současné době jednotlivé změny probíhají mnohem rychleji než v minulosti. Dokonce lze konstatovat, že i občané jednotlivých států ve věkovém průměru 40 a více let zaznamenávají oproti dobám minulým jiné počasí, než na které byli zvyklí.

Audit stavby metra zpochybnil proplacení prací za 1,3 mld.Kč

Audit stavby metra zpochybnil proplacení prací za 1,3 mld.Kč

Audit dostavby metra A do pražského Motola zpochybnil proplacení stavebních prací za 1,3 miliardy korun. Uvádí to týdeník Euro v čísle, které vychází dnes. Jako rizikové byly také označeny změny stavby za dvě miliardy. Pražský dopravní podnik (DPP) dokončil audit v lednu. Šéf dopravního podniku Jaroslav Ďuriš včera v České televizi řekl, že audit proplacení peněz rozhodně neznemožňuje, i když na některá pochybení ukázal.