Obr. 5 Vozík spřažené betonáže Doka nasazený při realizaci mostů pro obchvat Třince
Galerie(7)

Bezpečnostní řešení při realizaci dopravních staveb

Partneři sekce:

Zajištění bezpečnosti pracovníků v rámci dopravních staveb je výraznou kapitolou bezpečnosti práce obecně. Při realizaci dopravních staveb navíc víc než kde jinde platí, že je třeba dbát nejen na bezpečnost stavby jako takové, ale také na důsledné využívání vysoce viditelných bezpečnostních prvků a dávat důraz na disciplínu v pohybu osob i přemisťování materiálu nebo na zabezpečení stavby proti pádu předmětů a materiálu.

Nejčastějším typem úrazu při stavebních projektech je pád z výšky nebo do hloubky. Zvlášť v případě vysokých mostních konstrukcí se může jednat o pád s tragickými následky.

Myslet na bezpečné pracovní prostředí je proto naprostým základem, se kterým by měla kalkulovat každá stavební společnost. V souvislosti s postupující stavbou mostní konstrukce (spodní stavba, pilíře, zárodky, mostovka) se navíc mění prostředí stavby i typ ochrany proti pádu.

Obr. 1 Biokoridor u Řevničova – mosty jsou realizovány v pohledovém betonu vysoké kvality.
Obr. 2 Vozík letmé betonáže Doka, most SO 223 pro dálnici D3 Strážov – Brodno
Obr. 3 Systém aktivního záchytu FreeFalcon
Obr. 4 Systém ochrany volného okraje Doka XP
Obr. 5 Vozík spřažené betonáže Doka nasazený při realizaci mostů pro obchvat Třince
Obr. 6 Průjezdní profily pod realizovanou mostovkou je možné zkonstruovat například pomocí pevné skruže Doka Staxo 100 a ocelových paždíků SL 1.
Obr. 7 Při realizaci pilířů pro most u obce Mokré Lazce bylo nasazeno šplhací bednění MF240 které se posouvá s rostoucí stavbou.

Zajištění bezpečnosti při realizaci mostních konstrukcí

Při realizaci patek mostních konstrukcí hrozí zejména pád do hloubky, tudíž je na místě zabezpečení vhodnou ochranou volného okraje, a to už od budování patek jednotlivých pilířů. Vzhledem k rychlosti výstavby v této fázi projektu je nejvhodnější využít k zabezpečení stavební jámy patky pilíře jednoduchý systém zábradlí Doka XP doplněný o běžné stojany.

Takové komplety lze snadno přemisťovat mezi jednotlivými stavebními jámami, jsou jasně viditelné a stabilní a plně dostačující pro profesionální zabezpečení okraje stavební jámy bez dalších starostí. V rámci výstavby pilířů mostu záleží zejména na výšce konstrukce a nasazeném bednění.

V případě nižších konstrukcí se nabízí využití prvků stěnových rámových bednění, například Doka Framax Xlife, které je možné snadno doplnit o pracovní plošiny a ochranu volného okraje Doka XP. Vyšší stavby je vhodné realizovat systémem šplhacího bednění, posouvaného jeřábem či automaticky.

Takové bednění tvoří dedikované bednicí celky, které jsou přímo doplněny o ochranu volného okraje na všech úrovních i o velkoryse dimenzované pracovní plošiny.

Speciální mostní konstrukce, jako například vozíky letmé betonáže, římsové vozíky nebo vozíky pro spřažené konstrukce jsou v rámci Doka standardu vybavovány pracovními lávkami i ochranou volného okraje v základní konfiguraci.

V některých případech je výhodnější nahradit kolektivní bezpečnostní prvky, jako jsou například zábradelní systémy nebo sítě, ochranou jednotlivce.

Tu představuje například systém úvazu FreeFalcon, který poskytuje nejen stoprocentní zabezpečení proti pádu, ale zároveň volnost pohybu při práci i při pohybu na bednění nebo hrubé stavbě. Samostojný záchyt s aktivní reakcí je vhodným doplněním bezpečnosti tam, kde není možné nebo vhodné instalovat zmíněnou kolektivní ochranu.

Bezpečné výstupy

Řada mostních konstrukcí je přístupná po vznikající nebo rekonstruované mostovce. V případě stavby některých nových mostů pomocí systému letmé betonáže nebo dalších speciálních mostních systémů je třeba zajistit bezpečné výstupy. Mezi bezpečné a pohodlné výstupové systémy patří například výstupová věž 250 z portfolia společnosti Doka.

Ta zabezpečuje pohodlný a bezpečný přístup a její jednoduchá konstrukce navíc umožňuje postupné zvyšování spolu s rostoucí stavbou. Pro přístup na samotné bednění pak často slouží komponenty žebříkového výstupového systému XS.

Bezpečné přemisťování materiálu

Aktivním prvkem bezpečnosti na staveništi je rozhodně i bezpečné přemisťování a ukládání materiálu a komponentů bednicích systémů.

Profesionální víceúčelové kontejnery, ukládací palety a další prostředky nejen že zajišťují pořádek na staveništi, ale zjednodušují skladování a přepravu materiálů a bednicích komponentů, a to až do váhy 700 kg, respektive 1 500 kg.

Bezpečné přemisťování materiálu je jedním ze základních prvků bezpečnosti na staveništi a při jeho profesionálním zajištění nedojde ke škodám ani na zdraví, ani na stavbě nebo na materiálu.

Průjezdní profily

V některých případech je třeba při realizaci mostu zachovat bezpečnou dopravní obslužnost daného úseku, a to i v průběhu stavby nového přemostění.

Nosné konstrukce pevné skruže jsou tak doplňovány o průjezdní profily, nejčastěji realizované pomocí univerzálních paždíků SL-1. Nově je možné využít také příhradovou konstrukci UNI-KIT. Ta představuje modulární konstrukci, kterou lze snadno využít jako pevnou skruž nebo nosnou konstrukci pro průjezdní profil.

Příklady z praxe

Biokoridor u Řevničova

Trojici mostů na vznikající dálnici D6 staví společnost Berger Bohemia. Postupně realizované stavby jsou ve výšce téměř šest metrů nad krajinným zářezem. Firma tak přistoupila k zabezpečení volného okraje stavby pomocí sloupků zábradlí „S“. Bezpečný výstup na stavbu pak zajistila schodišťová věž Doka 250.

Zajímavostí je, že mosty jsou realizovány v pohledovém betonu vysoké kvality. Pro realizaci pohledových částí mostu (zejména pilíře) tak bylo vyrobeno zvláštní bednění na míru, i když se jedná o krajinnou stavbu, která bude sloužit zejména jako biokoridor (obr. 1).

Obr. 1 Biokoridor u Řevničova – mosty jsou realizovány v pohledovém betonu vysoké kvality.
Obr. 1 Biokoridor u Řevničova – mosty jsou realizovány v pohledovém betonu vysoké kvality. |

Letmá betonáž pro slovenskou dálnici

Vozík letmé betonáže Doka (obr. 2) je standardně vybavený pracovními lávkami. Ty jsou součástí systému a zabezpečují bezpečnou a pohodlnou obsluhu bednění. Pro snadný pohyb v rámci systému je vozík zároveň vybaven integrovanými přístupovými cestami.

Pro přístup na staveniště je standardně využíváno stavebnicového systému výstupových věží 250, ochrana volného okraje už hotové vozovky je zajištěna systémem Doka XP. Most SO 223 pro dálnici D3 Strážov – Brodno realizovala s vozíky letmé betonáže Doka společnost Eurovia CS, a. s.

Aktivní záchyt proti pádu

Systém aktivního záchytu FreeFalcon (obr. 3) představuje moderní variantu ochrany jednotlivce před pádem z výšky nebo do hloubky. Samostojný systém neomezuje pohyb pracovníků na volném okraji a v případě pádu disponuje brzdou, která účinně zbrzdí zachycení.

Obr. 3 Systém aktivního záchytu FreeFalcon
Obr. 3 Systém aktivního záchytu FreeFalcon |

Systémová ochrana volného okraje

Systém ochrany volného okraje Doka XP (obr. 4) je možné využít pro bednění i hrubou stavbu. Pro upevnění sloupků zábradlí je možné využít širokou paletu botek a samozřejmě nasadit i různé typy zábradelních profilů od prken až po profesionální gitry.

Bezpečná betonáž spřažených mostů

Vozík spřažené betonáže Doka, nasazený při realizaci mostů pro obchvat Třince, je standardně vybaven kompletní ochranou volného okraje v rámci celé konstrukce (obr. 5).

Vzhledem k průběžnému posunu vozíku po mostě je nejjednodušším způsobem přístupu na stavbu využití jeřábového koše určeného pro přepravu osob, samozřejmě při zachování bezpečnostních opatření.

Průjezdní profily

V rámci realizace mostních konstrukcí je často třeba zajistit bezpečné průjezdní profily pod realizovanou mostovkou. Ty je možné zkonstruovat například pomocí pevné skruže Doka Staxo 100 a ocelových paždíků SL-1.

Na obr. 6 je takové řešení pro společnost Swietelsky, která realizovala rekonstrukci mostů v rámci modernizace dálnice D11. Další možností je využít modulární stavebnicovou příhradovou konstrukci Doka Uni Kit.

Výstupové cesty a šplhací bednění

Při realizaci pilířů pro most u obce Mokré Lazce bylo nasazeno šplhací bednění MF240, které se posouvá s rostoucí stavbou (obr. 7).

Pro pohodlnou a bezpečnou práci na výztuži, bednění i při práci v rámci samotné betonáže disponuje systém integrovanými pracovními lávkami a výstupy. Pro přístup na bednění pak slouží výstupové věže Doka 250, které je možné postupně zvyšovat spolu s rostoucí stavbou.

Text a foto: Česká Doka bednicí technika, spol. s r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 1/2020.