Cech klempířů, pokrývačů a tesařů
Galerie(9)

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů

Partneři sekce:

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů vznikl v České republice v roce 1995 registrací u Ministerstva vnitra ČR. Sdružuje odborné firmy podnikající jako právnické nebo fyzické osoby – řemesla klempířů, pokrývačů a tesařů. O organizaci cechu a jeho činnosti jsme si povídali s cechmistrem Jiřím Vrňatou.

Co je posláním a cílem Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů (Cech KPT) v dnešní době?
Cech KPT chce navázat na tradici z dob minulých a svou činností dbát na rozvoj řemesla. V současné době Cech KPT spolupracuje s orgány a organizacemi, které přímo či nepřímo navazují na předmět činnosti sdružených právnických a fyzických osob, a to zejména s Hospodářskou komorou ČR, Sdružením stavebních cechů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, vysokými školami a jinými středními a učňovskými školami a orgány státní správy. Cech KPT ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR inicializuje vznik nových předpisů a novelizací právních předpisů s cílem posílit postavení výše uvedených řemesel ve stavebnictví, dále se snažíme prosazovat ve spolupráci s odpovědnými ministerstvy a oblastními a správními úřady koncepci pro výchovu učňů a rekvalifikaci pracovníků a koncepci celoživotního vzdělávání. Navazujeme vztahy s odbornými institucemi a firmami v zahraničí za účelem spolupráce. Spolupracujeme s odbornými časopisy a podílíme se na zveřejňování informací navazujících na činnost Cechu KPT.

Kdo se může stát členem cechu? Jaké podmínky musí splňovat, jaké má povinnosti vůči cechu a jaké výhody?

Členem Cechu KPT ČR se může stát každá právnická či fyzická osoba podnikající v oboru klempíř, pokrývač nebo tesař. Musí však splňovat základní kriteria pro přijetí, která jsou specifikována ve stanovách Cechu KPT. Uchazeč o členství musí řádně vyplnit přihlášku, předložit živnostenský list nebo zápis z obchodního rejstříku, čestné prohlášení o bezúhonnosti, reference a doporučení předsednictva příslušného regionu.

Každý řádný člen Cechu KPT je v první řadě povinen dodržovat jeho stanovy, účastnit se akcí a vzdělávacích programů organizovaných cechem, rozvíjet a uplatňovat v rámci svých možností základní poslání cechu, při své podnikatelské činnosti dbát na kvalitu jím provedeného díla a etiku podnikání, usilovat o dobré vzájemné vztahy mezi členy cechu a v neposlední řadě platit ve stanoveném termínu členské příspěvky.

Jak je cech organizován a jak funguje v jednotlivých regionech?
Organizační jednotky Cechu KPT ČR jsou: Cech ČR, regionální Cechy KPT a oblastní Cechy KPT. Každý regionální Cech KPT ČR má svého přednostu, který zajišťuje a organizuje dění v daném regionu.

Cech podporuje výuku učňů. Můžete uvést nějaké konkrétní příklady?
Cech spolupracuje se všemi středními školami i středními odbornými učilišti v celé České republice, které vyučují řemesla pokrývačská, tesařská i klempířská. Tyto školy podporujeme formou preferenčních příspěvků žákům v 1. ročníku nástupu do školy, které získáváme od výrobců střešních krytin – firem Bramac střešní systémy, spol. s. r. o., Tondach Česká republika, s. r. o., a KM Beta, a. s. Žákům je vyplácen měsíční příspěvek podle jejich prospěchu a docházky do školy.

Se školami úzce spolupracujeme při různých soutěžích, které probíhají ve všech regionech, podpora je jak materiální (ceny pro vítěze), tak formou účasti členů Cechu KPT v porotách.

V SOŠ a SOU stavební Brno-Bosonohy bylo vystavěno středisko praktické výuky za finančního přispění Cechu KPT ČR.

Celkově je v ČR nedostatek kvalitních řemeslníků, přitom mnohdy zručné děti „ztrácí čas“ na gymnáziích i přesto, že je učení nebaví a nejde jim. Problém je asi především u ambiciózních nesoudných rodičů. Jak tento problém vnímáte? Provádíte například nějakou osvětu, co se nástupu nových učňů z 9. tříd týče?
V letošním roce bylo vypracováno členem našeho představenstva Ing. Hyprem tzv. doporučení podnikatelské sféře k získávání žáků do učebních oborů. V tomto doporučení je popsán mechanismus k získávání žáků z 9. tříd do učebních oborů pokrývač, tesař a klempíř.

Náš cech chce určit několik zkušených členů, kteří by na vybraných základních školách seznámili žáky s těmito řemesly. Akce by probíhaly pravidelně na úrovni všech regionů.
–>–>
Zaručuje se váš cech za kvalitu práce členů? Provádíte nějaké kontroly kvality a podobně?
Každý řádný člen Cechu KPT ČR je před vstupem řádně prověřen a také je prověřena kvalita jeho práce. Takže špatná práce členů cechu je opravdu zanedbatelná. Kromě toho řádní členové cechu musejí dodržovat jeho stanovy, ve kterých se mimo jiné praví: Každý řádný člen je povinen při své podnikatelské činnosti dbát na kvalitu jím provedeného díla a etiku podnikání. V případě nedodržování stanov Cechu KPT je takovýto člen vyloučen. Dále se snažíme pro naše členy zajišťovat různá školení o nových trendech a výrobcích, školení o nových materiálech a také cesty do sousedních zemích za účelem získávaní nových zkušeností, takže naši členové jsou stále o krok vpřed před „normálními“ řemeslníky v těchto oborech.

Řemesla sdružená do Cechu KPT se nedají vykonávat po celý rok, ale podle živnostenského zákona nejsou uznána jako sezonní zaměstnání. Co tomu brání a jaké to přináší komplikace?

Vstoupili jsme v jednání s Hospodářskou komorou ČR ohledně přiřazení našich řemesel do sezonních prací. Myslím si, že průběh posledních zim přesvědčil i státní úředníky, že naše práce se při určitých klimatických podmínkách nedá vykonávat a pro některé firmy to může být i likvidační. Chtěli bychom dosáhnout možností refundací za dny, ve kterých se nedá pracovat na střechách jak z důvodu klimatických, tak samozřejmě i z důvodu bezpečnosti práce. V sousedních zemích, jako jsou Rakousko nebo Německo, tyto refundace v různých podobách existují a fungují.

Abych pravdu řekl, rádi bychom se státní správou spolupracovali, ale bohužel je to pouze jednostranné, můžeme se snažit jak chceme, ale státní orgány na naše připomínky vůbec nereagují. Proto spoléháme pouze sami na sebe a veškeré odborné publikace se snažíme vydávat ve spolupráci s výrobci střešních krytin. Touto cestou bych jim chtěl za tuto pomoc poděkovat.

Pro inspiraci, jak by mohl celý systém fungovat, nemusíme chodit daleko, stačí například nahlédnout do sousedního Rakouska…
V sousedních zemích, nejenom v Rakousku, cechy fungují velmi dobře, protože podle jejich zákonů je členství v cechu pro řemeslné firmy povinné. Majitelé firem a nebo jimi pověření řemeslníci skládají v cechu mistrovské zkoušky a bez těchto zkoušek firmy nemůžou podnikat. Takže tam máte možnost provést střechu pouze s cechovními firmami, kde je odborné provedení těchto prací zaručené, anebo si střechu provést svépomocí.

Spolupracujete s Mezinárodní federací pokrývačů (IFD). Můžete nám přiblížit činnosti cechu v rámci této spolupráce?
V roce 2008 byl Cech KPT ČR pořadatelem kongresu Mezinárodního federace pokrývačů IFD spojenou s mezinárodní soutěží Mladý pokrývač jako první cech ze zemí bývalého socialistického bloku. Jako první země jsme do mezinárodní soutěže zařadili i profesi mladý klempíř, kde naši chlapci obsadili druhé místo, a také nám patřilo druhé místo v oboru izolatér a šesté místo v oboru pokrývač. Této mezinárodní soutěže se zúčastnilo celkem 18 států. Naše umístění byl obrovský úspěch, stali jsme se druhým nejlepším státem v tomto ročníku této mezinárodní soutěže. Cech KPT ČR byl ze strany IFD velmi dobře ohodnocen i z hlediska organizace akce jako pořadatelská země.

Spolupráce s IFD je na velmi dobré úrovni, každoročně se člen našeho cechu zúčastňuje zasedání řídicího výboru prezidentů členských zemí IFD.

Jak vidíte činnost Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů do budoucna? Máte stanovené některé konkrétní cíle, kterých byste rádi dosáhli?

Jak jsem se již zmínil, náš cech vydává své odborné publikace ve spolupráci s výrobci střešních krytin a v současné době se schyluje k vydání další knihy s názvem Pravidla pro provádění střech. Tato kniha vychází po téměř desetileté odmlce. Za tu dobu se mnohé změnilo a také jsme získali mnohem více zkušeností z realizací střech, což se samozřejmě odrazí v našich pravidlech. V rámci zabezpečení lektorování této knihy byla ustanovena tzv. řemeslná rada Cechu KPT ČR, složená ze zástupců našich privilegovaných členů (výrobců střešních krytin a příslušenství) a ze jmenovaných členů Cechu KPT ČR. Po dokončení knihy bude řemeslná rada pokračovat ve své činnosti tak, že bude sbírat poznatky a problémy, co se týče realizací střech, a ty budou jednou ročně prezentovány na fóru. Na toto fórum bude mít přístup celá odborná a řemeslná veřejnost z oboru střech. Závěry a poznatky z tohoto fóra budou technicky zpracovány a budou sloužit jako podněty pro výrobce i pro celou odbornou a řemeslnou veřejnost v oboru střech, která bude mít na toto fórum přístup.

V současné době spolupracujeme s Hospodářskou komorou ČR na změně Národní soustavy kvalifikací, kde vytváříme nové specifikace dílčích kvalifikací.

Rozhovor připravila Jitka Kulhánková
FOTO: Igor Zehl a Cech KPT

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.