Na střechách dokončených domů jsou umístěny solární kolektory.
Galerie(5)

Bezpečné vzdálenosti od podzemních potrubí pro pohonné látky a od zařízení fotovoltaiky

Partneři sekce:

Ochranným pásmem podzemního potrubí pro ropu a pohonné látky je obecně prostor v blízkosti potrubí. Tomu je třeba se přizpůsobit, protože například výkopové práce ve vzdálenosti do 3 m od osy tohoto potrubí nelze provádět.

Dotacemi a následně zásluhou velkého zájmu o obnovitelné zdroje energie se u nás v posledních letech značně rozšířila instalace fotovoltaických panelů a systémů. Vznikla celá solární pole. Protože se množí dotazy k pravidlům týkajícím se solárních panelů, zařadili jsme navíc zmínku o některých zásadách bezpečné práce v ochranném pásmu fotovoltaiky.

Dokončená přeložka podzemního potrubí
Na střechách dokončených domů jsou umístěny solární kolektory.
Realizace nutných přeložek
Tab. 1 Orientační přehled činností které jsou zakázány uvnitř ochranného pásma podzemních potrubí pro ropu a pohonné látky 1
Tab. 2 Ochranná pásma výroben elektřiny fotovoltaiky

Přípravné práce

Mezi práce a činnosti, které vystavují fyzickou osobu poškození zdraví nebo zvýšenému ohrožení života, patří práce v ochranných pásmech energetických vedení, případně zařízení technického vybavení. V takovém případě musí být zpracován plán BOZP.

Ochranná pásma potrubí pro ropu a pohonné látky

  • Ochranné pásmo potrubí je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách osy potrubí.
  • V ochranném pásmu do vzdálenosti 3 m od osy potrubí není možné provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu.
  • V ochranném pásmu do vzdálenosti 20 m od osy potrubí nelze zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. třídy a II. třídy.
  • V ochranném pásmu do vzdálenosti 50 m od osy potrubí nemůžeme provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě.
  • V ochranném pásmu do vzdálenosti 100 m od osy potrubí není možné budovat jakékoliv objekty a souvislou zástavbu vesnic.
  • V ochranném pásmu do vzdálenosti 150 m od osy potrubí nelze provádět souvislou zástavbu měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě podél potrubí.
  • V ochranném pásmu do vzdálenosti 200 m od osy potrubí je zakázáno zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí přes řeku.
Tab. 1 Orientační přehled činností které jsou zakázány uvnitř ochranného pásma podzemních potrubí pro ropu a pohonné látky 1
Tab. 1 Orientační přehled činností které jsou zakázány uvnitř ochranného pásma podzemních potrubí pro ropu a pohonné látky 1) |

Povolené práce v ochranném pásmu potrubí

V ochranném pásmu potrubí se předpokládá běžné využití zemědělské půdy.  V ochranném pásmu potrubí lze zřizovat venkovní elektrické vedení vysokého a velmi vysokého napětí v takových vzdálenostech od potrubí, při kterých budou zachována ochranná pásma stanovená předpisy pro tato vedení. Výjimku pro práce v ochranném pásmu může pro jednotlivé případy povolit stavební úřad, který je příslušný pro povolení stavby potrubí. Přičemž stavební úřad zpravidla stanovuje i přiměřené podmínky.

Zakázané práce v ochranném pásmu potrubí

Ve vzdálenosti 3 m od osy potrubí je zakázáno například provádění výkopů, odklízení zemin a jejich vršení, sondy, vysazování stromů apod. Vlastníci nebo uživatelé nemovitostí se musí v ochranném pásmu zdržet všeho, co by mohlo mít vliv na potrubí a jeho bezpečný provoz.

V ochranném pásmu potrubí nesmí být běžným využitím zemědělské půdy bráněno plynulému provozu potrubí.  V ochranném pásmu potrubí je zakázáno budovat například zvlášť důležité objekty, jámy průzkumných nebo těžebních firem, odvaly hlušin apod.

Ochranná pásma fotovoltaiky

Obecně se fotovoltaikou rozumí přeměna slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud). Ochranným pásmem výrobny elektřiny je souvislý prostor, který je vymezen svislými rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti. Pro výrobnu elektřiny připojenou k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem do 10 kW není ochranné pásmo stanoveno.

Ochranné pásmo je stanoveno na 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobna elektřiny umístěna. To platí pro výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem nad 10 kW.

Tab. 2 Ochranná pásma výroben elektřiny fotovoltaiky
Tab. 2 Ochranná pásma výroben elektřiny fotovoltaiky |

Ochranná pásma fotovoltaiky bez oplocení

V situaci, kdy výrobna elektřiny není oplocena, je ochranné pásmo stanoveno na 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva nebo od obalové křivky vedené vnějšími líci krajních komponentů výrobny elektřiny. To platí pro výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně a s instalovaným výkonem nad 10 kW.

Ochranné pásmo je 7 m od vnějšího líce obvodového zdiva pro výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě s napětím nad 1 kV do 52 kV včetně. Ochranné pásmo je 20 m od vnějšího líce obvodového zdiva pro výrobny elektřiny připojené k distribuční nebo přenosové soustavě s napětím větším než 52 kV.

Ochranná pásma fotovoltaiky s oplocením

V případě, že výrobna elektřiny je oplocena, je ochranné pásmo stanoveno na 1 m vně oplocení výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně a s instalovaným výkonem nad 10 kW.
Ochranné pásmo 7 m vně oplocení volíme pro výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě s napětím nad 1 kV do 52 kV včetně. Ochranné pásmo 20 m vně oplocení se stanovuje pro výrobny elektřiny připojené k přenosové nebo distribuční soustavě s napětím větším než 52 kV.

Realizace nutných přeložek
Realizace nutných přeložek |

Povolené práce v ochranném pásmu fotovoltaiky

V ochranném pásmu výrobny elektřiny se mohou se souhlasem vlastníka tohoto zařízení umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení a uskladňovat hořlavé i výbušné látky. Mohou se zde se souhlasem vlastníka provádět zemní práce. Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost pracovníků, technický stav zařízení nebo jeho provoz, mohou být prováděny pouze se souhlasem jejich správce a za dozoru osob jím ustavených.

Zakázané práce v ochranném pásmu fotovoltaiky

Je zde zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu takového zařízení nebo ohrozit životy nebo zdraví osob. Současně se v ochranném pásmu nemohou provádět činnosti, které by podstatným způsobem znesnadnily nebo znemožnily přístup k výrobně elektřiny. Za bezpečnou vzdálenost se nesmí přiblížit kromě pracovníků ani jejich nástroje nebo mechanismy v průběhu jejich činnosti.

Dokončená přeložka podzemního potrubí
Dokončená přeložka podzemního potrubí |

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel musí provést odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli dotčených objektů a během provádění dbá na jejich dodržování. S ochrannými pásmy a podmínkami provádění prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně (písemně) seznámeni příslušní pracovníci, kteří budou práce provádět.

Do povinností stavbyvedoucího patří dodržování podmínek v souvislosti s bezpečnostními pásmy, ochrannými pásmy a dalšími stanovenými pásmy. Zvláštní opatření při pracích v ochranných pásmech jsou předmětem záznamů do stavebního deníku.

Pro práci v blízkosti dotčených objektů je vhodné mít k dispozici zpracovaný havarijní plán. Pracovníci nemohou přidělenou práci vykonávat pouze jediným pracovníkem. V dohledové vzdálenosti musí být vždy další osoba.

Text + Foto: Ing. Kamil Barták, CSc.

Literatura:
(1) Vládní nařízení č. 29/1959 Sb., o oprávnění k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu (zrušeno k 1. 7. 2013)
(2) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
(3) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
(4) ČSN 65 0204 – Dálkovody hořlavých kapalin
(5) ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
(6) ČSN 73 6006 – Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení
(7) Serafín, P., Sláčal, J.: Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě, ČKAIT, Praha, 2009
(8) archiv autora

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2018.