Partneři sekce:

Bezpečné oplocení staveniště

Oplocení doplněné o informace pro veřejnost
Zdroj: Kamil Barták

Problematika oplocení stavenišť není příliš rozšířeným tématem odborných diskuzí. Podle ustanovení § 24e vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, musí být staveniště od okolí odděleno. Vhodně zvoleným oplocením (ohrazením) můžeme kromě jiného zabránit obtěžování okolí staveniště prachem a hlukem.

Oplocení jako ochrana veřejnosti a před krádežemi

Zhotovitel je povinen zamezit vstupu nepovolaných osob na staveniště, přičemž míra dokonalosti zamezení vstupu je závislá na výšce, pevnosti a neprostupnosti oplocení. Tím je preventivně zajištěna ochrana zdraví veřejnosti.

Oplocení současně tvoří bariéru nepovolenému odebírání předmětů bez souhlasu vedení stavby z prostoru staveniště. U rozlehlých stavenišť je to velký problém a často se neobejde ještě bez doplňujícího systému fyzické ostrahy.

Přípravné práce

Vždy je třeba postupovat podle předem připravené podrobné projektové dokumentace. Podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, mají být součástí projektové dokumentace Zásady organizace výstavby, které by měly mimo jiné obsahovat rovněž konkrétní informaci o oplocení staveniště.

Popis ochranných pásem, jejich podrobných podmínek a stanovených omezení by měl být v projektové dokumentaci vždy součástí Souhrnné technické zprávy a zejména Zásad organizace výstavby, které stanovují podmínky pro provádění stavby.

Plný typ oplocení se vzpěrami
Plný typ oplocení se vzpěrami | Zdroj: Ing. Kamil Barták, CSc.

Před zahájením prací v ochranném pásmu je třeba požádat provozovatele sítí o jeho souhlas a stanovení podmínek pro práci.

K pracím a činnostem, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, patří práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení. V tom případě musí být rovněž zpracován Plán BOZP.

Manipulace s dílci mobilního oplocení

Při vykládce z ložné plochy nebo při nakládce na ložnou plochu přepravního prostředku se musí všechny osoby vzdálit z prostoru, ve kterém by mohly být ohroženy náhlým pádem plotového dílce.

Stabilita mobilního oplocení

Mobilní oplocení staveniště musí být správně pospojováno a zavětrováno.

Plotové dílce se osazují do patek zpravidla z recyklovaného materiálu. Nelze namísto systémových bezpečnostních svorek u jednotlivých dílců oplocení používat například tenký vázací drát.

Oplocení musí být budováno a stabilizováno tak, aby nepodléhalo náporům větru. Stabilitu zajišťují podpěry s kolíky nebo trojúhelníkové podpěry. Proto je nutná průběžná kontrola zavětrování. Náchylné jsou zejména ploty s plnou výplní a plotové dílce, se kterými se často manipuluje, nebo ploty, na které je dodatečně upevněna plachta.

Průhledné oplocení staveniště
Průhledné oplocení staveniště | Zdroj: Ing. Kamil Barták, CSc.

Oplocení staveniště v zastavěném území

Staveniště v zastavěném území obce (např. v proluce) musí mít na své hranici souvislé oplocení vysoké minimálně 1,8 m.

Do center měst se zpravidla používá neprůhledné mobilní oplocení s výplněmi z trapézového plechu, které je dostatečně robustní. Toto oplocení neumožňuje pohled do stavby, ale současně zachytí nečistoty, které by se mohly ze staveniště šířit.

Oplocení na veřejných prostranstvích a komunikacích

Pokud staveniště zasahuje do přilehlé plochy nebo pozemní komunikace, musí být oploceno (ohrazeno) na zúžené nebo náhradní komunikaci. Navíc je třeba, aby v noci nebo za snížené viditelnosti bylo řádně osvětleno. Na začátku a na konci oplocení (ohrazení) podél komunikace se umísťují výstražná červená světla. Stejná světla se zavěšují na oplocení (ohrazení) ve vzdálenostech maximálně 50 m.

Staveništní oplocení může být na veřejných prostranstvích a pozemních komunikacích pouze po dohodnutou dobu a v nezbytném rozsahu. Po dokončení prací a následné demontáži oplocení musí být vše opět uvedeno do původního stavu.

Oplocení z trapézových plechů
Oplocení z trapézových plechů | Zdroj: Ing. Kamil Barták, CSc.

Oplocení v rekonstruovaných areálech

Oplocení ve zčásti užívaných a provozovaných areálech má svá specifika. Velmi důležité je oddělení staveniště od činností provozovatele areálu. Toto oddělení musí být přesně definováno, dodržováno a kontrolováno.

Oplocení staveniště v nezastavěném území

Staveniště v nezastavěném území v okolí (extravilánu) obce musí být doplněno oplocením (ohrazením), pokud je vzdáleno do 30 m od veřejné komunikace.

Zpravidla se používají ploty s drátěnou výplní, která je z pozinkovaného drátu s různými velikostmi ok. V případě potřeby je možné pletivovou výplň překrýt neprůhlednou plachtou.

Staveniště mimo zastavěné území, kde se nepředpokládá veřejný přístup, nebo staveniště na poli se nemusí oplotit ani ohradit, je-li s uživateli pozemku dohodnuto, jakým způsobem bude provedeno po obvodu staveniště upozornění na nebezpečí. Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (např. otvory, jámy, nestabilní konstrukce, stavební díly, stroje apod.) je povinen dodavatel stavebních prací zajistit tak, aby k takovému ohrožení nedošlo.

Oplocení liniových dopravních staveb

V tomto případě musí být detailně znám obvod staveniště, protože se pohybujeme na hranici mnoha pozemků různých majitelů. Rozsah oplocení liniové stavby musí odpovídat zejména požadavkům na průběh stavebních prací. Při návrhu oplocení musíme brát do úvahy zejména to, že pravděpodobně nebude vybudováno po celém obvodu staveniště.

Oplocení ve stísněných podmínkách
Oplocení ve stísněných podmínkách | Zdroj: Ing. Kamil Barták, CSc.

Oplocení jako bariéra proti šíření prachu

Podle ustanovení § 3 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zaměstnavatel povinen při práci na přípravě projektu a realizaci stavby udržovat pořádek a čistotu na staveništi.

Opatření k zamezení šíření primárního i sekundárního prachu ze staveniště jsou většinou méně nákladná než protihluková opatření. Snáze se také realizují.

Je třeba využít všech technických opatření, která mohou vést ke snížení prašnosti. Týká se to například volby neprůhledného oplocení staveniště. Pokud to dovolí statické parametry, neprůhledné oplocení lze nastavit nebo vybudovat vyšší. Na průhledné oplocení lze přidat textilii, která bude bránit prachu v šíření do okolí.

Oplocení jako bariéra proti hluku

Projektant posuzuje, zda jsou dodrženy podmínky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pokud tomu tak není, navrhne opatření ke snížení hluku.

Specifickou součástí oplocení mohou být protihlukové stěny bránící šíření technologického hluku ze stavební činnosti. Většinou instalují na základě hlukové studie, kterou zpracovává projektant. Vzhledem k tomu, že protihlukové stěny bývají vyšší než standardní oplocení, musí se jejich návrhu zúčastnit statik.

Protihluková opatření bývají rovněž součástí stavebního povolení.

Oplocení jako kontakt s veřejností

Zodpovědné firmy dbají i přes zvýšené náklady na jednotný vzhled všech prvků svého oplocení. Je vhodné, když na oplocení umístí průběžné informace týkající se stavby.

Oplocení bránicí vstupu do stavby
Oplocení bránicí vstupu do stavby | Zdroj: Ing. Kamil Barták, CSc.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel musí dodržovat podmínky související s ochrannými pásmy, bezpečnostními pásmy a pásmy obdobného významu.

Zhotovitel vydává potřebné organizační pokyny a stanovuje vhodný pracovní postup při budování staveništního oplocení.

Zhotovitel odpovídá za oplocení staveniště případně plotem vymezeného pracoviště.

Zhotovitel musí zajistit, aby oplocení (ohrazení) staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým omezením a zrakovým postižením.

Zhotovitel by měl vždy předem informovat veřejnost (občanská sdružení) o opatřeních směřujících k omezení prašnosti a hluku ze staveniště.

Literatura

  • Zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
  • Vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
  • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
  • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
  • archiv autora

Tab. 1 – Orientační přehled výplní mobilního oplocení

VýplňRozměry plotového dílceVelikosti ok
trapézový plech2 200 mm x 2 000 mm

2 400 mm x 2 000 mm

irelevantní
drátěná se svislou výztuhou3 500 mm x 2 000 mm60 mm x 250 mm, 80 mm x 250 mm, 100 mm x 250 mm, 150 mm x 250 mm
drátěná s vodorovnou výztuhou3 500 mm x 2 000 mm60 mm x 250 mm, 80 mm x 250 mm, 100 mm x 250 mm, 150 mm x 250 mm
drátěná3 500 mm x 2 000 mm60 mm x 200 mm, 80 mm x 200 mm, 100 mm x 200 mm, 150 mm x 200 mm; 60 mm x 250 mm, 80 mm x 250 mm, 100 mm x 250 mm, 150 mm x 250 mm

 

Tab. 2 – Výška oplocení (ohrazení) staveniště v zastavěném území

Popis staveništěVýška oplocení (ohrazení)Poznámka
staveniště v prolucemin. 1,8 mpokud staveniště nezasahuje do přilehlé plochy nebo pozemní komunikace
staveniště

na veřejném prostranství

min. 1,8 mpokud staveniště zasahuje do přilehlé plochy nebo pozemní komunikace, musí být oploceno (ohrazeno) na zúžené nebo náhradní komunikaci

a v noci nebo za snížené viditelnosti řádně osvětleno                             1/

staveniště

na pozemní komunikaci

min. 1,8 m
staveniště

v rekonstruovaném areálu

výška není stanovenastaveniště musí být odděleno od činností provozovatele areálu

1/ na začátku a na konci oplocení (ohrazení) podél komunikace musí být umístěno výstražné červené světlo;

stejné světlo se umísťuje i na oplocení (ohrazení) ve vzdálenostech maximálně po 50 m

Od partnerů ASB

 

Tab. 3 – Výška oplocení (ohrazení) staveniště v nezastavěném území

Popis staveništěVýška oplocení (ohrazení)Poznámka
staveniště v okolí (extravilánu) obcevýška není stanovenaoplocení (ohrazení) musí být instalováno při vzdálenosti staveniště do 30 m od veřejné komunikace
staveniště liniových dopravních stavebvýška není stanovenaoplocení (ohrazení) musí být instalováno při vzdálenosti staveniště do 30 m od veřejné komunikace;

instalováno bude podle průběhu stavebních prací            1/

staveniště, u kterého se nepředpokládá veřejný přístupoplocení (ohrazení)

se nemusí instalovat

2/

za podmínky, že je s uživateli pozemku dohodnuto, jakým způsobem bude provedeno po obvodu staveniště upozornění na nebezpečí
staveniště na polioplocení (ohrazení)

se nemusí instalovat

2/

1/ oplocení pravděpodobně nebude vybudováno po celém obvodu staveniště

Ing. Kamil Barták, CSc.