Elegantní zkušebna exhalací

Budova nové zkušebny exhalací se nachází v centru vznikajícího areálu Škoda – auto a. s. na území bývalého Lihovaru. Tento prostor se nachází v jihozápadní části města Mladá Boleslav v území podél řeky Jizery, které bylo tradičně věnované průmyslové funkci.

Areál je vymezen Ptáckou ulicí z východní strany, řekou Jizera ze západní, ulicí U zastávky ze severní strany a říčkou Klenice z jižní. Celé údolní území přiléhá k ostrovu, na kterém leží centrum Mladé Boleslavi, její staré město a dominantní Mladoboleslavský hrad.

Architektonický výraz budovy postupně doplní popínavé rostliny.
Nová zkušebna exhalací – areál Česana jih
Fasáda vychází z jednoduché geometrie.3
Architektonická situace.
Půdorys 1. NP.
ez budovou.

Areál Česana

Stavba je součástí revitalizace vstupního parteru Technologického a vývojového centra Škoda – auto, a.s. v mladé Boleslavi. Ta byla rozdělena do celkem čtyř postupných na sebe navazujících etap. První etapou byla demolice nevhodných a zastaralých objektů přímo za vrátnicí uprostřed budoucího parteru.

Druhou etapou byla částečná demolice Zkušebny exhalací (objekt 519) spojená s návrhem rozšíření „Kondičního prostoru“ s tvarovým přizpůsobením budoucímu celkovému výrazu vstupního parteru a zároveň rozšířením výrobních kapacit zkušebny.

Třetí etapou pak byla rekonstrukce a nástavba klíčových objektů 502 a 503 (budovy Designu), ve kterých se projektují a modelují první vize a prototypy nových vozů. Poslední čtvrtou etapou revitalizace vstupního areálu technického a vývojového centra je komunikační a parková úprava vlastního vstupního parteru, který je nyní situován mezi výše uvedené objekty.

Technické a vývojové centrum Škoda – auto, a.s. v Česaně vzniklo z areálu bývalé textilní továrny na česanou přízi. Odtud název lokality „Česana“. Pozemek je trojúhelníkového tvaru, který je sevřen ze západu železniční tratí na vyvýšeném náspu pod zalesněným svahem a z východu pak řekou Jizerou.

Obě hranice se protínají na severu v podobě mostu. Vstupní areál je situován na jižní stranu hned za vrátnici a původní administrativní budovu, tzv. „Vilu“. V dnešní době je v nově vznikajícím areálu dokončená novostavba Zkušebního centra agregátů, které se díky své hmotě stalo novou dominantou území.

V návaznosti na tento objekt je již realizováno několik menších souvisejících staveb infrastruktury, jako například vnitroareálová čerpací stanice nebo odpadové hospodářství a hlavní vjezd do areálu s vrátnicí. Kromě těchto novostaveb je v území několik staveb pozůstalých z původního komplexu, i když většina původního lihovaru byla již v minulosti demolována a území je připraveno pro budoucí výstavbu.

Fasáda vychází z jednoduché geometrie.3
Fasáda vychází z jednoduché geometrie. |

Nová zkušebna

Nová zkušebna exhalací vznikla v souladu s dříve vypracovaným generelem společnosti Škoda auto a. s. pro toto území. Je umístěna v návaznosti na objekt Zkušebního centra agregátů, se kterým sousedí přes vnitroareálovou komunikaci a na který navazuje především svou čelní fasádou směrem k Ptácké ulici.

Tato fronta bude nicméně do budoucna zastavěna plánovanými objekty, které vzniknou v areálu v přímém sousedství Ptácké ulice a Starého města. Areál spadá svou částí do zóny památkové ochrany města, území dotčené stavbou Nové zkušebny exhalací se ale s touto zónou míjí.

Objekt je architektonicky pojednán v jednoduché formě, hmota odpovídá potřebám vnitřního technologického provozu. Výška hrany atiky odpovídá výšce atiky vyšší části sousedního objektu. Větší část budovy je nad úrovní stoleté vody.

Fasády jsou omítané bílé se skleněným obkladem v místě oken. První podlaží je ustoupené oproti ostatním a půdorysně zabírá asi jednu třetinu plochy. Pod objektem tak vzniká krytý prostor, využitý pro parkování vozů.

Okenní otvory odpovídají proporčně i rozmístěním oknům na vyšší části budovy Zkušebního centra agregátů. Podobně jako na sousedním objektu je také řešena konstrukce pro popínavou zeleň, která objekt dotvarovává do hmoty kvádru.

Architektonická situace.
Architektonická situace. |
Nová zkušebna exhalací – areál Česana jih
Místo: Mladá Boleslav
Autoři: Michal Hlaváček, Tomáš Skřivan, Ditta Johanovská, Jozef Kabaň, Michal Sporina, Štefan Onofrej
Spolupráce: P.H.A., a.s., Tomáš Netrval, Jiří Vacek, Jan Šťastný, Jarmila Hrubá, Luboš Drofa, Miroslav Rypáček, Tomáš Netrval, Jaroslav Černý, Petr Šturma, Miroslav Novotný, Monika Součková, Atelier PROMIKA, s.r.o.
Projekt: 2010–2019
Realizace: 2014–2019
Investor: ŠKODA AUTO a.s.
Dodavatel: B. P. B. P. s.a.
Text: Red
Foto: NADACE ABF

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 5/2019.