Polyfunkční dům Wilson

Polyfunkční dům Wilson

Polyfunkční objekt dům Wilson, který by měl stát poblíž náměstí Míru v Masarykově čtvrti v Brně, měl vyřešit problematiku dosud nevyužívaných a neudržovaných vojenských objektů a zároveň zlepšit dostupnost služeb pro okolní obyvatele. Namísto toho je důvodem sporu opozice a koalice města.

Masarykova čtvrť má v rámci města Brna výsadní postavení. Její urbanistický koncept pochází z přelomu 19. a 20. století, zástavbu zde proto tvoří solitérní bytové i rodinné domy. Významné postavení dodávají tomuto místu i instituce, které zde sídlí – jde především o církevní základní a střední školu, vysokoškolské koleje a kostel. Řada staveb představuje skutečně architektonické skvosty města, především secesní a funkcionalistické. Čtvrť je obklopena velkými parky Wilsonův les a Kraví hora.

Brownfield uprostřed Brna

V roce 2004 vyhlásil Odbor územního plánování a rozvoje města Brna na úpravu náměstí Míru v Masarykově čtvrti architektonickou soutěž. Šlo především o řešení nové podoby parku a zanedbaného vojenského areálu. Ten měl být podle zadání využit pro stavbu nového bytového domu s provozovnami a novou prodejnou potravin. Soutěž vyhrál ateliér RAW. Následně v roce 2006 vyhlásil ÚMČ Brno-střed veřejnou soutěž na pronájem pozemků bývalého vojenského areálu s cílem zrealizovat výstavbu bytového domu podle schválené vítězné studie ateliéru RAW. Tuto soutěž vyhrála dceřiná společnost Wilson Properity.

Řešené území se nachází v katastrálním území Brno-Stránice a je vymezeno komunikacemi Údolní – náměstí Míru – Lerchova. Nově navržený obytný blok by měl uzavírat a vymezovat náměstí Míru. Základním principem návrhu je vytvoření jasně urbanizované plochy s přehledně vymezenou dopravou a pohybem pěších. Polyfunkční objekt je koncipován jako čtyřpodlažní budova s pátým ustupujícím podlažím využívající sklonu pozemku směrem k ulici Údolní. V parteru domu jsou navrženy společné garáže, v části domu mají být provozy obchodů a služeb, v přízemí je plánováno centrum pro občanské aktivity, například spolkovou činnost nebo kulturní akce. V 2. až 5. nadzemním podlaží jsou navrženy pronajímatelné bytové jednotky.

Bitva o Wilson

Architektonické kvality, klid a dostatek zeleně řadí tuto lokalitu, pokud jde o bydlení, mezi nejvyhledávanější části města. Úprava parku a současné využití vojenského areálu jsou tedy po celou dobu sledovány médii i veřejností. A od počátku provázejí projekt problémy. Navrhovaný čtyřpodlažní polyfunkční objekt by měl vyřešit problematiku dosud nevyužívaných a neudržovaných vojenských objektů a zlepšit by se měla i situace ve službách. Namísto toho je důvodem sporu opozice a koalice města. Opoziční zelení radnici mimo jiné vytýkají, že smlouva na pronájem pozemku je pro město nevýhodná. K projektu má připomínky i veřejnost. Nejčastěji se týkají obavy ze zhoršení životního prostředí v okolí vlivem nárůstu emisí, prašnosti a hluku, zvýšení bezpečnostního rizika v bezprostřední blízkosti škol, a kromě jiného také občané nesouhlasí s architektonickým řešením polyfunkčního domu, který údajně zastíní okolní budovy a bude mít negativní vliv na krajinný ráz.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje (KrÚ) vyhodnotil výše zmíněné došlé připomínky občanů jako závažné a přihlédl též ke značnému počtu obdržených vyjádření veřejnosti. Podle vyjádření ing. Jiřího Hájka, vedoucího oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, bylo provedeno tzv. zjišťovací řízení, z něhož vyplývá, že záměr bude dále posuzován. Investor je proto povinen předložit podrobnou dokumentaci k hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, jejíž obsah vyplývá nejen ze zákona, ale také ze závěrů zjišťovacího řízení OŽP. Po předložení na KrÚ bude dokumentace znovu zveřejněna k připomínkám, následně bude zadáno zpracování oponentního posudku, po jehož připomínkování bude svoláno veřejné projednání. Teprve poté může být vydáno stanovisko k architektonickému záměru a následně podána žádost o vydání územního rozhodnutí na stavebním úřadě. To vše řízení velmi prodlouží. Jestliže bude projekt realizován, začátek stavby lze zatím z těchto důvodů pouze předběžně odhadovat zhruba na začátek roku 2009.

Název: Polyfunkční dům Wilson
Investor: Wilson Properity s. r. o.
Projektant: Atelier RAW – Doc. ing. arch. Tomáš Rusín, ing. arch. Ivan Wahla
Fáze výstavby: Projekt pro územní rozhodnutí
Obestavěný prostor: 54 980 m3
Zastavěná plocha: 3 800 m2

Dana D. Daňková
Vizualizace: archiv ateliéru RAW