Plus Minus: Nový Stavební zákon a Pražské stavební předpisy

Jaké architektonické počiny, zásahy, návrhy či události z poslední doby si zasluhují pozitivní ohodnocení a kterým by bylo lepší se vyhnout?

Přinášíme vám aktuální ohlédnutí za současným děním u nás, tentokrát zacílené na nový stavební zákon.

Pražské stavební předpisy

Pražské stavební předpisy jsou provádějící předpisy ke stavebnímu zákonu vydávané ve formě nařízení a stanovující pro hlavní město Prahu obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby. Předpisy zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy a platí od 1. října 2014.

V červnu letošního roku byla schválena novela předpisů, která upravovala výklad zastavitelnosti území. Předpisy se věnují dnešním problémům města spojeným zejména s rozpadem městské struktury. Rozpracovávají a doplňují opomíjené urbanistické vztahy.

Pražské stavební předpisy také zavádí regulativy, které určují prostorové limity staveb ve vztahu k charakteru okolní zástavby, optimalizují například pravidla pro odstupy staveb od hranice pozemku, zavádí výškové limity a vrací se k instrumentům plánování města – uliční a stavební čáře. Předpis přináší jasná pravidla pro vymezování veřejných prostranství. Podrobně se věnuje například uličním stromořadím i regulaci reklamy.

Nový stavební zákon

Vláda ČR schválila v srpnu návrh nového stavebního zákona. Ten však z pohledu velkých českých měst nepřinese zlepšení. Jedním z problémů, se kterým se bude muset vypořádat například Praha, je zrušení Pražských stavebních předpisů, díky nimž mohla budovat kompaktní město krátkých vzdáleností.

Nad návrhem se podivují i ostatní česká města. Nový stavební zákon je dle institucí, které mají na starost rozvoj největších českých měst nešťastnou variantou, která ještě zhoršuje současný stav. Pražský Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Kancelář architekta města Brna i ostravský Městský ateliér prostorového plánování a architektury s novým návrhem nesouhlasí.

Pražské stavební předpisy byly ze strany měst vnímány pozitivně jako krok správným směrem. Statutární města si přála rozšířit možnost vydávat vlastní městské stavební předpisy podobně jako Praha, aby mohla reagovat na individuální situaci měst. Konec Pražských stavebních předpisů, se kterými nový zákon nadále vůbec nepočítá, představuje nejen pro Prahu hrozbu a krok zpět.

TEXT: JOLANA ŘÍHOVÁ
FOTO: IPR PRAHA