11 Rovinnost krycích desek

Zdění plotu z betonových tvarovek (pracovní postup)

Partneři sekce:

Jak na plot z betonových tvarovek? I v případě výstavby jednoduché konstrukce je třeba dodržovat určité stavební zásady – nedostatky při stavbě se dříve či později projeví vznikem trhlin na stěnách plotových tvárnic. Základním předpokladem pro úspěšnou realizaci je zpracovaná projektová dokumentace v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

Info o materiálu

Betonové plotové tvarovky jednovrstvé vyrobené z prostého betonu, barvené v celém průřezu, mrazuvzdorné, odolné proti rozmrazovacím solím, UV záření a otěru, určené ke zdění okrasných stěn, plotových zídek a sloupků.

Co budete potřebovat?

 • Bradstone Travero plotový systém
  • Základní kámen, rozměry: 400 × 200 × 150 mm, spotřeba: přibližně 15,52 ks/m2
  • Krycí kámen, rozměry: 400 × 200 × 150 mm, spotřeba: přibližně 2,45 ks/bm
  • Poloviční kámen, rozměry: 200 × 200 × 150 mm, spotřeba: přibližně 4,8 ks/bm
  • Sloupkový kámen, rozměry: 300 × 300 × 150 mm, spotřeba: přibližně 6,33 ks/bm
  • Krycí deska na zeď, rozměry: 500 × 230 × 50 mm, spotřeba: přibližně 1,97 ks/bm
  • Krycí deska na sloup, rozměry: 350 × 350 × 50 mm
 • Bednící tvárnice
 • Tekutá hydroizolace
 • Ocelová výztuž ∅ 12 mm
 • Beton třída C16/20
 • Zdicí a spárovací malta, min. M5
 • Stavební lepidlo
 • Nářadí a pomůcky: míchačka, elektrické míchadlo, zednická lžíce, zednická šňůra, dřevěné klíny, vodováha, pryžové kladivo, plastová nádoba

Zemní práce je třeba provést za vhodných klimatických podmínek – když nemrzne nebo neprší a zemina není promočená. Základový pás je třeba vykopat v šířce min. 300 mm, u sloupů min. 400 × 400 mm do nezámrzné hloubky (min. 800 mm – záleží na klimatických podmínkách daného regionu). Díky tomu nebudou základy promrzat, čímž se zabrání pohybům celé základové konstrukce.

Základ je třeba vyhotovit minimálně z betonu třídy C16/20 a vyztužit jej ocelovou výztuží, aby byl dostatečně pevný. Při vyhotovování základu je třeba pamatovat na nutnost spojení základové konstrukce a vlastního plotu ocelovou výztuží, která bude procházet středem dutin betonových tvarovek.

Průřez
Průřez | Zdroj: Semmelrock stein+design

Pozor na mrazy

Při betonování základů je třeba ocelovou výztuž vkládat do betonu tak, aby vyčnívala nad základovou konstrukcí. V místech budoucích sloupků je třeba osadit ocelovou výztuž min. 2 × ∅ 12 mm, která bude po celé výšce sloupků. Základovou konstrukci se doporučuje ukončit bednícími tvárnicemi osazenými tak, aby vrchní část těchto tvárnic byla ukončena nad terénem alespoň 50 mm.

Pod sloupy se doporučuje použít bednící tvárnice o rozměru 300 × 300 mm a pod zdí část bednící tvárnice o šířce 200 mm. K zalití bednících tvárnic je třeba použít beton C16/20. Při stavbě základové konstrukce je třeba zároveň respektovat požadavky na dilatační celky pro betonové stavby vystavené vnějším klimatickým podmínkám.

Plotové nadzákladové zdivo je třeba chránit před zemní vlhkostí, která do něj proniká vzlínavostí a je nejčastější příčinou jeho rychlého chátrání. Pronikání vody do podezdívky účinně zabraňuje vodorovná izolace aplikovaná na vyrovnanou, hladkou, tvrdou a suchou plochu základů.

Izolaci je třeba provádět za sucha, mimo mrazy, když zdivo základů není podchlazené a orosené. Jako izolační materiál slouží fólie z plastů, tekuté izolační nátěry nebo asfaltová lepenka a asfaltový nátěr (aplikují se po vyzrání betonu – po min. 14 dnech).

01 Základová konstrukce

Základový pás se vykope o šířce min 300 mm, v místě sloupů min 400 × 400 mm do nezámrzné hloubky. Na základ se uloží bednící tvárnice. V místě uložení sloupu se do středu osadí výztuž (2 × ∅ 12 mm). Tvárnice se přelijí betonem.

01 Základová konstrukce
01 Základová konstrukce | Zdroj: Semmelrock stein+design

02 První řada tvárnic

Po vyzrání betonu se aplikuje tekutá hydroizolace. Potom se nanese hrubé maltové lůžko (malta s pevností M5). Vždy je třeba dodržovat tloušťku ložné a styčné spáry 7 až 10 mm. Rovinnost osázených prvků se kontroluje vodováhou.

02 První řada tvárnic
02 První řada tvárnic | Zdroj: Semmelrock stein+design

03 Betonová skořepina

Sloupová tvarovka může mít na spodní straně betonovou skořepinu.

03 Betonová skořepina
03 Betonová skořepina | Zdroj: Semmelrock stein+design

04 Proražení betonové skořepiny

Betonová skořepina se před osazením sloupové tvarovky prorazí.

04 Proražení betonové skořepiny
04 Proražení betonové skořepiny | Zdroj: Semmelrock stein+design

05 Osazení sloupové tvárnice

Sloupové tvárnice se osazují zároveň se zdicími prvky do hrubého maltového lůžka. Provlečou se přes ocelovou výztuž osazenou do základů. Při zdění je třeba se vyvarovat zašpinění povrchu tvárnic.

05 Osazení sloupové tvárnice
05 Osazení sloupové tvárnice | Zdroj: Semmelrock stein+design

06 Druhá řada tvárnic

Po vyzdění první řady se osadí tvárnice druhé řady. Tvárnice se kladou na vazbu, k tomuto se účelu použije poloviční tvárnice (200 × 200 × 150 mm), kterou začneme druhou řadu. Tloušťka ložné a styčné spáry má být 7 až 10 mm.

06 Druhá řada tvárnic
06 Druhá řada tvárnic | Zdroj: Semmelrock stein+design

07 Zalití sloupových tvárnic

Sloupové tvárnice se zalévají po vyzdění každé druhé řady. Dutina se vyplní betonem třídy min C16/20 s kamenivem se zrnem do 12 mm. Beton má mít takovou konzistenci, aby nevytékal přes spáry tvarovek.

07 Zalití sloupových tvárnic
07 Zalití sloupových tvárnic | Zdroj: Semmelrock stein+design

08 Další řady tvárnic

Za jeden den se doporučuje vyzdít max. 3 až 4 řady, aby se nezaschlá malta vlivem zatížení nevytlačovala zpod tvarovek.

08 Další řady tvárnic
08 Další řady tvárnic | Zdroj: Semmelrock stein+design

09 Osazení krycích desek

Po vyzdění zdi se krycí desky osadí do stavebního lepidla. Horní hrana výplňového betonu sloupových tvárnic má být u poslední řady alespoň 10 mm pod úrovní horní hrany tvárnice, čímž vznikne mezi stříškou a výplňovým betonem vzduchová mezera.

09 Osazení krycích desek
09 Osazení krycích desek | Zdroj: Semmelrock stein+design

10 Spárování krycích desek

Spárovací malta se nanese i na styčnou plochu krycích desek, čímž se zjednoduší jejich spárování. Šířka styčné spáry by měla opět být 7 až 10 mm.

10 Spárování krycích desek
10 Spárování krycích desek | Zdroj: Semmelrock stein+design

11 Rovinnost krycích desek

Při osazování krycích desek se kontroluje rovinnost pomocí vodováhy a případné nerovnosti se korigují poklepáním pryžovým kladivem.

11 Rovinnost krycích desek
11 Rovinnost krycích desek | Zdroj: Semmelrock stein+design

Pozor!

Maximální výška zdi
Výšku sloupů a zdí nad 1 m je třeba řešit se statikem. Doporučená maximální výška zdi je 7 řad a krycí deska. Doporučená maximální výška sloupu ze sloupových tvarovek je 10 řad a krycí deska.

Osová vzdálenost
Maximální osová vzdálenost sloupů je 2,80 metrů.

Osazení brány
Na sloupy se nedoporučuje zavěsit těžká vrata z kovové konstrukce. Vhodným řešením je vytvořit pro dvoukřídlou bránu samostatný ocelový sloup, který bude osazen vedle sloupu z betonových tvárnic. Otvory pro výztuž se nedoporučuje předvrtat do betonové základové konstrukce. Ocelovou výztuž se doporučuje osadit před betonáží.

Text: zpracováno z podkladů firmy Semmelrock stein+design