Partneři sekce:

Realizace betonové konstrukce bílé vany

Realizace betonové konstrukce bílé vany

V dnešní době, kdy často bojujeme o každý centimetr obytné plochy navíc, má smysl při plánování stavby uvažovat o sklepě či suterénu. Problémem sklepů však často bývá podzemní voda a zemní vlhkost. Možnému zatékání lze předejít realizací podzemních částí konstrukce z kvalitních vodonepropustných betonů (bílá vana).

Bílá vana je v současné době často vyhledávanou alternativou řešení hydroizolačních systémů pro technologii zakládání stavby. Jedná se o vodonepropustnou betonovou konstrukci, u které železobetonová konstrukce přejímá vedle nosné konstrukce i funkci hydroizolační (proti prosakující vodě). Je vhodným řešením nejen u podzemních částí bytových a administrativních komplexů, ale také u podsklepených rodinných domů. Ve srovnání s klasicky izolovanou konstrukcí je výhodou bílé vany především úspora nákladů za izolace a jednodušší řešení případných závad.

Správný návrh

Prvním krokem k realizaci kvalitní vodonepropustné konstrukci je její návrh. Správnou funkci bílé vany je možné zajistit jen vhodnou kombinací faktorů, které její funkci ovlivňují. Mezi základní faktory patří zejména: vhodně navržený beton, správně navržená konstrukce, technologicky bezchybné provedení konstrukce, správně navržené a kvalitně provedené spáry a prostupy.

Tloušťka betonové konstrukce by měla být min. 300 mm. Výztuž se navrhuje na maximální přípustnou šířku trhliny. Šířka trhliny je předepsána dle využití konstrukce a dle zatížení vodou. Tvarově je vhodné omezit výškové skoky v základové desce. Pokud jsou nezbytné, je vhodné přidat kompresní vrstvu, ošetřit vodorovné pracovní spáry a provést náběhy.

Příprava

V prvním kroku je nutné zhutnit podloží, na které chceme bílou vanu umístit. Poté je třeba provést vrstvu podkladního betonu (C12/C15), která má za úkol chránit základovou spáru. Před samotným provedením vyztužení bílé vany je třeba výztuž řádně navrhnout s ohledem na vynucená namáhání od teploty při hydrataci betonu a od objemových změn betonu. Důležité je rovněž na počátku specifikovat max. přípustnou trhlinu. Nesmíme ovšem opomenout ani vlastní tíhu a užitná zatížení. Konstrukce se vyztužuje standardně prutovou výztuží, popřípadě prutovou výztuží v kombinaci s rozptýlenou ocelovou výztuží (drátky). Spáry je nutné opatřit těsnicími profily.

Betonáž a ošetření

Při betonáži stěn je třeba zabránit padání betonu z velké výšky. Se zvětšující se výškou padání betonu roste riziko rozdělení betonu a tvorba hnízd. Hutnění betonu se provádí vibrátory. Konstrukce je možné ošetřit pomocí aplikace ochranného postřiku ihned po betonáži nebo po vyleštění, případně zakrytím fólií (po dosažení pochozích pevností betonu). V zimním období je nutná ochrana před mrazem, např. zakrytím geotextilií. Za vhodné, zvláště u stěn, se považuje ponechání v bednění.

01 | Příprava podkladu pod bílou vanu
Po zhutnění podloží následuje realizace tzv. podkladních betonů, které chrání základovou spáru před povětrnostními vlivy po dobu přípravy betonáže základové desky a zamezují znečištění betonu a výztuže zeminou. Uvažuje se beton C 8/10 či C 12/15. U velkých základových desek patří mezi podkladní beton a základovou desku separační vrstva.

02 | Vyztužení základové desky
Oproti běžným konstrukcím se vyztužení nenavrhuje pouze na vnější zatížení, ale hlavně i na vynucená namáhání od teploty při hydrataci betonu a od objemových změn betonu. Důležité je na počátku specifikovat max. přípustnou trhlinu a na tu potom vyztužení navrhnout. V případě základových desek bílých van je ve většině případů nutné použít prutovou výztuž.

04 | Specifikace a výroba betonu
Dle normy ČSN EN 206 nelze specifikovat parametry, které by měl beton pro bílé vany splňovat. Dle zahraničních směrnic je u betonu třeba dbát na vodonepropustnost, smršťování, hydratační teplo, zpracovatelnost, omezení vzniku trhlin, rozdělení vzniklých trhlin výztuží na menší – vodonepropustné atd. Tyto parametry splňuje u skupiny Českomoravský beton, a. s. značkový beton PERMACRETE®.

05 | Doprava betonu na staveniště
Doprava betonu na stavbu je zajištěna autodomíchávači. Směs není možné vyrábět v suchém stavu nebo v konzistenci pro převoz sklápěčkami. Beton je čerpatelný běžnými čerpadly na beton, lze jej ukládat do konstrukce prostřednictvím bádií. Vlastnosti vyráběného betonu jsou průběžně kontrolovány.

06 | Čerpání betonu
Ukládání čerstvého betonu je možné pomocí pístového čerpadla s výložníkem. V případě použití potrubí lze beton čerpat až na vzdálenost 120 m vodorovně a 30 m svisle. Minimální světlý průměr hadic je 125 mm.

07 | Betonáž desky
Beton lze hutnit běžnými prostředky (vibrátory). Intenzitu hutnění je nutné přizpůsobit objednané a dodané konzistenci. Povrch základové desky je možné leštit.

08 | Ošetřování desky
Povrch hotových vodonepropustných konstrukcí je nutné neprodleně po uložení ošetřovat s ohledem na snížení rizika vzniku trhlin. Všeobecně platí, že čím déle je beton ošetřován, tím lépe, nejméně však 7 dní.

09 | Vyztužení stěn bílé vany
Výztuž stěn je nutné navrhnout na maximální šířku trhliny při namáhání vnějším zatížením a vynuceným namáháním. U větších objektů jsou stěnové konstrukce vyztuženy klasickou prutovou výztuží. V některých případech je ekonomicky a technicky výhodné nahradit prutovou výztuž rozptýlenou ocelovou výztuží (drátky), typicky například u stěn bílých van menších objektů.

10 | Těsnicí prvky a řízené trhliny ve stěnách
Stejně jako u spár v deskách je nutné použít těsnicí profily i ve spárách stěn. Aby se minimalizovalo riziko vzniku neřízených trhlin, je vhodné ve stěnách bílé vany vytvořit řízenou trhlinu s těsnicím profilem
(např. křížový plech) ve vzdálenosti maximálně 2x výška konstrukce.

11 | Betonáž stěn
Při betonáži stěn je nutné (stejně jako u běžných konstrukcí) zabránit padání betonu z velké výšky. Se zvětšující se výškou padání betonu roste riziko rozdělení betonu a tvorba hnízd. Vibrace se provádí běžnými ponornými vibrátory a intenzita musí být přizpůsobena konzistenci betonu.

12 | Ošetřování stěn
Doporučená doba odbednění konstrukcí bílých van je minimálně 36 hodin. Při kratších odbedňovacích lhůtách je nutné začít maximálně do 1 hodiny po odbednění s účinným ošetřováním. Ošetřování by mělo trvat minimálně 7 dní. Za vhodné ošetřování se považuje ponechání v bednění, nanesení postřiku proti odparu nebo zaplachtování.

13 | Hotová bílá vana
Bílá vana je hotová minimálně po 7 dnech ošetřování betonu – při ošetřování je nutné brát ohled na klimatické podmínky na stavbě. Pokud si s výběrem vhodného betonu nevíte rady, poraďte se s odborníkem z betonárny. V betonárně vám s výběrem betonu poradí a optimální recepturu pro danou konstrukci je možné navrhnout po poradě s projektantem.

03 | Těsnění pracovních spár
Spáry je nutné opatřit vhodnými těsnicími profily. Doporučuje se před realizací zpracovat a odsouhlasit detaily provedení všech spár. Jako těsnicí prvky mohou posloužit různé PVC nebo FPO pásy, nebo těsnicí plechy. Těsnicí prvky pracovních nebo dilatačních spár je vždy nutno správně osadit a zabetonovat.

Info o materiálu

Beton PERMACRETE je navrhován v konzistenci S4 až SF1 (lehce zpracovatelný beton), což zajistí dobré probetonování konstrukce a fixaci těsnicích prvků ve spárách. Beton se díky vyšší tekutosti lépe rozteče po bednění a vyplní všechny záhyby konstrukce do všech detailů. Více informací na www.transportbeton.cz

Tip

Drátkobeton pro bílé vany – Permacrete D
Využití drátkobetonu ve vodonepropustné konstrukci má velký přínos. Díky rozptýlené výztuži dochází dle příručky Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb-Heft 483 k výraznému zmenšení šířky trhliny (až o 50 %) a omezení průtoku vody skrz trhlinu (až o 95 %). Rozptýlená výztuž ve stěnových prvcích dokáže plně nahradit výztuž tuhou, ale pro konkrétní situaci je to třeba ověřit statickým výpočtem. Použití PERMACRETE D (zvláštní typ betonu pro vodonepropustné konstrukce s rozptýlenými ocelovými vlákny) ve stěnové konstrukci má tedy významný přínos jak kvalitativní, tak ekonomický.

Od partnerů ASB

Mohlo by vás zajímat

Vyplatí se použít vodonepropustný beton, nebo je levnější variantou standardní postup při realizaci vodonepropustných konstrukcí? Příkladem může být požadavek zadavatele na doplnění betonu, určeného pro výstavbu vodonepropustné konstrukce, o krystalizační přísadu, jejímž úkolem má být zvýšení vodotěsnosti betonu a zmenšení šířky trhlin v betonu. Ve výsledku je na stavbu dodán beton, který byl po namíchání nestandardně doplněn o složku, jež může ovlivnit jeho výsledné vlastnosti, a to ve smyslu pozitivním, ale bohužel také negativním. Ukazuje se například, že některé typy krystalizačních přísad mohou ovlivňovat tak zásadní parametry betonu, jako je stupeň konzistence, smrštění nebo počátek tuhnutí betonu. To způsobuje problémy hlavně při realizacích, kdy je správné načasování průběhu betonáží rozhodující.

Pokud je například realizační firma zvyklá aplikovat vsyp do leštěné základové desky z běžného betonu po 12 hodinách, měla by počítat s tím, že tato doba může být po přidání krystalizační přísady rozdílná. Z ekonomického pohledu je uvedená situace ještě více zarážející. Nejprve co nejlevnější beton a následně jeho „vylepšení“ samostatně aplikovanou přísadou. V současné době zvyšuje cena krystalizačních přísad cenu betonu až o 25 %. Vhodně sestavená receptura betonu, který je možné použít právě ve vodonepropustné konstrukci, zvýší jeho cenu přibližně o 5–7 %.

 

TEXT: Zpracováno z podkladů firmy Českomoravský beton
FOTO: Českomoravský beton

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 2/2018.