Partneři sekce:
  • Rehau
  • Isover

Jak správně kotvit drážkovanou krytinu

Jak správně kotvit drážkovanou krytinu

Správné ukotvení střešní krytiny je alfou a omegou řádné funkčnosti celého střešního pláště. Je třeba mu věnovat stejné procento pozornosti jako střešní skladbě, sněhovým zábranám nebo správnému odvodnění.

Drážkovaná hliníková střešní krytina se upevňuje k podkladu pomocí pevných nerezových příponek, nebo pevných a posuvných nerezových příponek. Je vyloučeno použití ocelových příponek. Pevné příponky přímo upevňují svitkový plech k podkladu bez možnosti vyrovnávání délkového pnutí způsobeného teplotní roztažností. Proto lze krytinové pásy takto připevňovat do maximální délky 3 m (menší střechy, zastřešení teras, pergol, zahradních domků, římsy apod.). Při použití nerezových posuvných (dilatačních) příponek lze realizovat krytinové pásy až do délky 12 m. Koeficient teplotní roztažnosti hliníku na střeše je cca 0,024 mm/m/°C (= 2,4 cm / 10 m / ∆ 100 °C).

U větších délek je tudíž nutné pásy přerušit a poté znovu dilatačně napojit. Při tomto aktu se střešní rovina o délce např. 20 m rozděluje na tzv. obrazce (např. na spodní a horní obdélníky). Horní pásy horního obrazce (např. délky 10 m) se pak napojují dilatačně na již zafalcovanou první polovinu plochy (také o délce 10 m). Dle příslušného střešního sklonu se zvolí optimálně bezpečný typ příčného napojení. Jako hraniční střešní spád, který dělí provedení na jednodušší (tím pádem finančně méně náročné) a na podstatně složitější (a zároveň i výrazně promlouvající do tvaru střešní roviny) je sklon 10° (18 %). U vyššího spádu klempíř pouze horní pásy pomocí jednoduché ležaté drážky zavlékne za přídavnou lištu připevněnou ke spodním pásům. U nižšího sklonu existuje bezpečné příčné napojení provedené pouze pomocí tzv. dilatačního schodu o výšce min. 60 mm. Schod se vytvoří další dřevěnou konstrukcí z latí a prken, která začíná v místě plánovaného napojení horního obdélníku (např. 10 m od okapní hrany).

Při rozmístění oblastí pevných a posuvných příponek je nutno zohlednit doporučení výrobce střešní krytiny a platné ČSN. Rozhodující v tomto ohledu je vždy sklon střešní roviny a umístění střešních prostupů. Při sklonu nad 30° se oblast pevných příponek realizuje na horním konci krytinového pásu. Na zbývající část se musí použít posuvné příponky, které umožní vyrovnání pnutí materiálu směrem dolů, k okapní hraně. Při sklonu menším (< 30 °) se oblast pevných příponek posouvá ke středu střešní roviny a její horní pozici nahradí posuvné (dilatační) příponky. Poměr délek jednotlivých oblastí pevných a posuvných příponek k celkové délce pásů je v celkovém součtu 25 % a 75 %.

Dnes se využívají tzv. nekonečné svitky plechů, jež profilovací stroj ohýbá na tzv. šáry. Jejich délka je přizpůsobena délce střechy. Pro zafalcování těchto pásů plechu jsou určeny úhlové příponky. Šáry mají totiž po obou stranách úhlové ohyby – kratší a delší. Na kratší stranu se posadí příponka (pevná či posuvná) a poté delší stranou sousední šáry dojde k překrytí s následným zavřením nahýbaných krajů. Tím pak vznikne úhledná stojatá drážka, lidově falc. Její výška je 25 mm. Rozměru odpovídají i úhlové příponky.

Při pokládce pásů PREFALZ je nutné dbát na to, aby příponky přiléhaly vždy čistě na falc a zejména aby delší tělo posuvné příponky bylo umístěno rovnoběžně s falcem. Je důležitá nejenom přesnost, ale i připevňování příponek klempířskými hřebíky. Hlavička hřebíku zatlučeného šikmo ohrožuje při pravidelných mnohonásobných posunech vlastní pás krytiny. Taktéž u šikmo připevněných nerezových příponek nelze vyloučit poškození pásů vlivem teplotnědilatačních pohybů.

01 | Pevná úhlová příponka

02 | Posuvné příponky

03 | Úhlová pevná příponka

04 | Úhlová posuvná příponka

Informace o materiálu:
PREFALZ – svitkový plech:
» Barevný hliníkový svitkový plech je díky vynikající falcovací kvalitě a povrchové úpravě předurčen pro individuální a kreativní řešení střech a fasád.
» 13 standardních barev, povrchová úprava hladká nebo stucco, záruka na barevnou stálost a kvalitu 40 let
» Teplotní odolnost: od -50 do +80 °C
» Čištění tlakovou vodou, houbou nebo kartáčem
» Jednoduše a lehce zpracovatelný i při nízkých venkovních teplotách pod 0 °C

tip
Technici společnosti PREFA doporučují u falcovaných krytin připevňovat příponky pomocí žárově zinkovaných (nebo nerezových) hřebíků s vroubkovaným dříkem. Tento hrubý reliéf ztěžuje při vibracích způsobených silným větrem či vichřicí vytažení z prkenného podkladu. Délka hřebíků se volí dle tloušťky podkladu.

TEXT + FOTO: PREFA ALUMINIUMPRODUKTE

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.