Partneři sekce:
 • Stavmat
 • Ostendorf - OSMA
 • Českomoravský beton
 • Isover

Filigránové stěny

Filigránové stěny

Staticky působí zmonolitněná filigránová stěna jako železobetonová stěna vyhotovená klasickou technologií. Stěny přenášejí bezpečně zatížení z horních podlaží, jakož i horizontální zatížení (zemní tlak, tlak větru).

Připravenost na osazení stěn

Výšková přesnost podkladové desky má být ±1 cm (podle příslušné normy). Už při betonáži desky (základové nebo stropní) je potřebné zabezpečit přesné osazení stykovací výztuže. Nesmí se používat síťovina – kolize s prostorovými nosníky. Vzdálenost stykovací výztuže od kraje budoucí stěny by měla být ≥ 7 cm. Před dodáním stěn na staveniště se musí vynést půdorys všech stěn, dveří, průchodů a musí se zaměřit nejvyšší bod podkladové desky, který je při osazení stěn určující. Nejvyšší určující bod (podlahová spára podle výkresu s plánem kladení) se rovná horní hraně podložek. Je třeba počítat minimálně se čtyřmi podložkami na každý díl (dvě na vnější plášť, dvě na vnitřní plášť). Eventuálně je možné přidat podložky vedle otvorů. Kombinací různých tlouštěk podložek vznikne průběžná rovina na osazení dílců.

Vykládání panelů

Při vykládání panelů je třeba vždy porovnat číslo panelu s plánem kladení (vnější filigrán je na výkrese zpravidla označen elipsou nebo trojúhelníkem). Panel je nutné zavěsit za zvedací závěsy. Zbývající panely se musí zajistit proti překlopení. Následně se odstraní zajišťovací kolíky zvedacího prvku.

Panel na jeřábu

Filigránový prvek je nutné zavěsit vždy na všechny zvedací závěsy. Při napínání závěsného zařízení se musí dbát na rovnoměrný tah a pracovat se zkracováním na vodorovné zvednutí a osazení panelu. Úhel závěsného zařízení k panelu je ≥ 60°. Řetězy, na kterých se dílec přepravuje, by měly být dostatečně dlouhé. Dílce je nutné zvedat pomalu a jeřábník by se měl vyhnout prudkým, trhaným pohybům.

Přeložení a otočení vysokých panelů

Prefabrikovaný dílec se z přepravní polohy překlopí do definitivní polohy jeřábem. Prostor na otáčení se musí přitom vypodložit dřevem. Jako pomůcka na sklápění slouží desky (nikdy nepodkládat bodově).

Osazení stěny

Při nasměrování panelu na místo osazení je potřebné dbát na to, aby se zabránilo posunutí nebo poškození už osazených panelů. Aby se zabránilo kolizi prostorové výztuže a zabudovaných prvků se stykovací výztuží, je třeba panel spouštět pomalu a stykovací výztuž (roxory) podle potřeby dostatečně vyhnout. Panely se následně osadí na podložky a vyznačenou rysku. Musí se dbát na dodržení svislé polohy dílce. Vertikální spára mezi jednotlivými prvky je 1 cm. Korektura koncové polohy stěny se realizuje pomocí páčidla. Osazená stěna se následně podepře šikmými stojkami (většinou minimálně 2 ks na jeden panel; pod vnitřním úhlem 50° mezi stojkou a podlahou a 40° mezi stojkou a stěnou). Montážní úchyty na připevnění šikmých stojek v panelu jsou zabudovány už ve výrobě. Šikmé stojky se do panelu připevní samořeznými šrouby. Následně se do základové desky navrtá díra a vloží se rozpěrka (tzv. hmoždinka). Šikmé stojky se nastaví na díru a připevní se pomocí samořezných šroubů. Po upevnění a zajištění obou šikmých stojek se mohou vyvěsit háky jeřábu. Panel se zrektifikuje do svislé polohy pomocí šikmých podpěr. Do vertikálních styků mezi filigránovými stěnami se následně vloží stykovací armokoš. Po uložení všech stěn je třeba zkontrolovat průběžnou horní hranu panelu. Následuje betonáž.

01 | Montážní podložky

Na rektifikaci nerovností betonáže desky (základové nebo stropní) se v místě osazení stěny připraví plastové montážní podložky. Jejich rozestupy jsou v souladu s plánem kladení. Rovinnost podkladových podložek se ověří vodováhou. Montážní spára je standardně 1 cm, respektive podle požadavků statiky.

05 | Pata stěny

Po osazení je potřebné ukotvit patu stěny dřevěnou deskou, která se přišroubuje samořeznými šrouby, případně zajistí nastřelovacími hřeby. To zabezpečí stabilitu stěny při betonáži.

09 | Armokoše

Do vertikálních spár mezi filigránovými stěnami se potom vloží stykovací armokoš, který slouží jako výztuž. Vybrání ve stěnách se vyztužují přímo ve výrobě. Po uložení všech stěn je třeba zkontrolovat průběžnou horní hranu panelu. Následuje betonáž.

02 | Zvedání panelu

Panely se zavěsí na zvedací závěsy. Při napínání závěsného zařízení se musí dbát na rovnoměrný tah a pracovat se zkracováním na vodorovné zvednutí a osazení panelu. Úhel mezi závěsným zařízením a panelem je ≥60°. Dílce je potřebné zdvíhat pomalu a jeřábník by se měl vyhýbat prudkým, trhaným pohybům.

03 | Nasměrování panelu

Při nasměrování panelu na místo osazení je nutné dbát na to, aby se zabránilo posunutí nebo poškození už osazených panelů. Panely je třeba spouštět pomalu a stykovací výztuž (roxory) podle potřeby dostatečně vyhnout. Tím se zabrání kolizím s prostorovou výztuží a zabudovanými prvky.

04 | Osazení panelu

Následně se filigránová stěna osadí na předpřipravené montážní podložky. Přitom je nutné dbát na dodržení svislé polohy dílce. Vertikální spára mezi panely je přibližně 1 cm. Koncová poloha stěny se upraví páčidlem.

06 | Stěna – šikmá stojka

Osazená stěna se následně podepře šikmými stojkami (většinou minimálně 2 ks na jeden panel; stojka pod vnitřním úhlem 50°). Montážní úchyty na připevnění šikmých stojek jsou do panelu zabudovány už ve výrobě. Šikmé stojky se připevní samořeznými šrouby pomocí dotahovačky nebo ráčny.

07 | Šikmá stojka – podlaha

Následně se do základové desky navrtá příklepovou vrtačkou díra a vloží se šroub.

08 | Uvolnění z jeřábu

Po upevnění a zajištění obou šikmých stojek se může stěna vyvěsit z jeřábových háků. Dřívější vyvěšení z háků není povoleno.

10 | Betonáž

Před betonáží se panely navlhčí. Rychlost betonáže je standardně 1 m/h. Betonuje se rovnoměrně po vrstvách tak, aby se nevytvářely násypné koše. Tloušťka vibrační hlavice se musí přizpůsobit tloušťce dutiny stěny. Bude-li použita redukce tlaku, mohou se stěny betonovat přímo betonovou pumpou.

Informace o materiálu:

 • Filigránová stěna, která se skládá ze dvou vyztužených filigránových desek s tloušťkou 5 nebo 6 cm.
 • Vyztužené filigránové desky jsou ve výrobě pevně spojeny prostorovými nosníky.

Co budete potřebovat:

 • Filigránová stěna Oberndorfer HWE
 • Samořezné šrouby do dřeva ∅ 12, 1 ks
 • Nabíjecí šrouby ∅ 12, 2 ks
 • Rozpěrky, šikmé podpěry
 • Plastové montážní podložky
 • Beton
 • Nářadí: příklepová vrtačka, vrták ∅ 12, nivelační stativ, nivelační přístroj, nivelační lať, dotahovačka, ráčna, vodováha, kabelový buben – elektřina pro vrtačku, páčidlo, jeřáb, úhlová bruska s kotouči, kladivo, žebřík

Pozor! Stykovací výztuž

Stykovací výztuže musejí být přímé bez ochranných háků, protože když se zachytí do prostorových nosníků, je další manipulace se stěnou (a tím i korekce jejího uložení) nemožná.
S rozmístěním stykovací výztuže je třeba počítat už při vázání výztuže základové /stropní desky. Stykovací výztuž se doporučuje osadit tak, aby po uložení stěny byla asi 7 cm od jejího okraje.

Bezpečnost

Při práci s filigránovými stěnami je třeba dodržovat bezpečnostní pravidla týkající se manipulace s břemeny.

Betonáž

Při betonáži je třeba dbát na svislou polohu panelu. Rychlost betonáže je 1 m/h. Svislost vybetonovaných panelů je třeba okamžitě překontrolovat a v případě potřeby je zrektifikovat pomocí šikmých podpěr.

tip: Betonáž

Stěnu je možné navrhnout tak, aby se dala vybetonovat na jedenkrát.

TEXT + FOTO: FRANZ OBERNDORFER GmbH & Co KG

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

RubrikyPříčkyŠtítky