Asfaltové pásy – vývoj se nezastavil
Galerie(8)

Asfaltové pásy – vývoj se nezastavil

Partneři sekce:

Asfaltové pásy stále patří v oblasti hydroizolací plochých střech k nejpoužívanějším, především pro vysokou spolehlivost a nízké náklady. I na tomto poli se však neustále zvyšuje kvalita materiálů. Záleží jen na osvícenosti investorů, projektantů či dodavatelů, zda sáhnou po „alternativních“ levných náhražkách, či důvěřují specializovaným firmám a investují více do kvality.


Asfaltové (bitumenové, živičné) hydro­izolační pásy se člení na základě mnoha kritérií, parametrů, složení a podle jejich užití. Nejčastěji používanou kategorizací je dělení podle typu nosné – výztužné vložky nebo podle typu asfaltové hmoty. S tímto rozdělením souvisí i jejich uplatnění.

Podle typu nosné – výztužné vložky se pásy člení na tyto skupiny:
a) pásy s nosnou vložkou ze strojní hadrové lepenky – vzhledem k omezené životnosti výztužné vložky není o tyto pásy na trhu zájem,

b) pásy s nosnou vložkou z kovové fólie (dnes kombinované s přiarmováním vložkou ze sklorohože) – pásy s vysokým difuzním odporem a vysokým poločasem prostupu pro radioaktivní plyny; nacházejí využití ve vysoce účinných parozábranách střešních plášťů a dnes už omezeně v ochraně staveb proti radonu (díky limitům v nové ČSN 73 06 02),

c) pásy s nosnou vložkou ze sklorohože – používají se jako pásy technologické, separační,

d) pásy s nosnou vložkou ze sklotkaniny – pro svou rozměrovou stabilitu a pevnost stále nacházejí významné využití v přesně definovaných skladbách střešních plášťů (jako podkladní vrstva na minerální vlnu, dřevěné bednění),

e) pásy s nosnou vložkou ze syntetických vláken (zpravidla z polyesterového rouna nejlépe s dlouhými vlákny) – dnes nejrozšířenější krycí pásy vícevrstých systémů střešních plášťů plochých střech.

Tab. 1: Orientační základní parametry pásů s různými výztužnými nosnými vložkami

Konstrukce izolačních materiálů se výrazně zlepšila díky aplikaci pásů se spřaženou (kombinovanou, kompozitní) nosnou vložkou – jde o relativně novou generaci výztužných vložek kombinující parametry skupiny e) s vysokou rozměrovou stabilitou. Výrobky se nejenže používají ve vícevrstvých střešních pláštích, ale navíc bezpečně řeší i moderní jednovrstvé, mechanicky kotvené hydroizolace střešních plášťů.

Dále se asfaltové pásy dělí podle typu asfaltové hmoty. Toto rozdělení je postupně doplňováno o další kategorie, resp. podkategorie.

Jedná se o:
1) pásy z oxidovaného asfaltu (bitumenu);
2) pásy z modifikovaného asfaltu (bitumenu):

  • elastomerové SBS pásy,
  • plastomerové APP pásy,
  • plastomerové pásy s příměsí polyolefinů – APAO.

Tab. 2: Přehled asfaltových pásů podle asfaltové hmoty

K nim je možné přiřadit ještě další dílčí skupiny speciálních výrobků. Z nich největší jsou samolepicí či termoaktivní výrobky, dále například výrobky sanační se speciální nízkoteplotně tavicí spodní asfaltovou záměsí pod výztužnou vložkou a další speciální požárněodolné produkty – pásy se záměsí s retardéry proti hoření.

Nejrozšířenějšími výrobky na našem trhu pro nenáročné izolace jsou bohužel stále ještě pásy oxidované. Z modifikovaných pásů jednoznačně převládají elastomerové SBS pásy. Standardem první kategorie jsou parametry ohebnosti za chladu v rozpětí –20 až –25 °C. Z hlediska zpomalení stárnutí jsou i na našem trhu již špičkové výrobky s parametry odolnosti do –30 až –40 °C.

Elastomerní SBS pásy dnes standardně nacházejí uplatnění ve skladbách téměř všech druhů plochých střech. Jsou vhodné k realizaci téměř všech druhů, resp. vrstev střešních plášťů, jako jsou dřevěné podklady, bednění trapézových profilovaných plechů, silikátové (betonové) konstrukce, jakož i k sanacím stávajících střešních plášťů. Část produkce plastomerů nachází uplatnění v silně exponovaných konstrukcích hydroizolací mostovek a parkovacích ploch.

Třetí kategorii modifikovaných pásů tvoří výrobky již modifikované APP, ale navíc s vysokým obsahem polyolefionových polymerů. Ty umožnily eliminovat některé negativní vlastnosti plastomerních pásů, jako jsou nižší ohebnost, lepivost či zmýdelňování spojů. Tato opatření dávají vyniknout dosavadním kvalitám APP pásů: vyšší tepelné stabilitě a odolnosti proti UV záření. Navíc se budou díky nim výrobky v budoucnu snáze recyklovat, což se v současnosti často opomíjí.

Poslední kategorie modifikovaných produktů je tvořena sofistikovanými výrobky pro speciální použití. Jde zejména o záměsi, tj. směsi asfaltu (bitumenu), plniv (písků), polymerů (SBS, APP + polyolefinů) či dalších speciálních aditiv, jako jsou aditiva proti prorůstání kořenů, aditiva zlepšující lepivost celé záměsi za studena, a také o retardéry proti hoření. Unikátní záměsi dodávají výsledným výrobkům takové vlastnosti, jako jsou například vysoká lepivost v ploše či v jejich přesazích, snadná tavitelnost a přilnavost ke specifickým podkladům (sanovaným břidličným povrchům stávajících hydroizolačních pásů a plechovým krytinám). U každého výrobce se receptury záměsí značně liší.

Asfalt stabilní i elastický
Asfaltové hydroizolační pásy jsou vysoce spolehlivým a současně ekonomickým řešením pro izolace téměř všech stavebních konstrukcí; mají potenciál dalšího rozvoje. Významným regulátorem kvality našeho trhu s asfaltovými pásy je však stále cena. Ta bohužel často dominuje při rozhodování o výběru produktu a měla by být u standardních produktů všech výrobců v dané kategorii velmi podobná. V praxi tomu však tak není, neboť se na trh a do stavebních konstrukcí dostávají výrobky levnější a nekvalitní, například výztužné vložky, nestandardní asfaltová primární hmota i „alternativní“ polymerové příměsi.

Dostatečně osvícení projektanti a solidní prováděcí firmy dokážou hydroizolační systémy z asfaltových pásů realizovat na vysoké kvalitativní i estetické úrovni. Záleží jen na ochotě a vůli investora či dodavatele.

Kam dále směřuje vývoj popisované asfaltové (bitumenové) báze hydroizolačních pásů? Především ke zkvalitňování vlastní asfaltové hmoty, a to postupným zvyšováním obsahu elastomerů v ní, stabilnějšími vazbami a zkvalitňováním plastomerů příměsmi polyolefinů. U dalších kategorií postupuje výzkum firem k vytváření zcela nových záměsí, ale též ke zlepšování konstrukce pásů. Patří sem například oboustranné polyetylenové fólie sloužící ke snadnému spojení pásů navzájem, integrovaná polyesterová rouna pro mechanickou ochranu speciálních pásů na vnější straně pásů nebo barevné a lépe vodoodpudivé břidličné či keramizované posypy. Významným rozvojem prochází i použití asfaltových výrobků ve fotovoltaických systémech integrovaných do plochých střech.

Ing. Miloslav Paroubek
Foto: archiv autora a firmy Pluvitec

Autor je specialista společnosti Pluvitec.