03 Aplikace chemické infúzní clony
Galerie(7)

Možnosti izolace suterénních prostor

Většina konstrukcí umístěných pod úrovní terénu se musí vypořádat s přítomností vody. U nových staveb je postup zřejmý. Konstrukce je potřeba izolovat a zajistit, aby nedocházelo k vnikání vody do konstrukcí, anebo alespoň vnikání vody eliminovat tak, aby nezpůsobovalo degradaci konstrukcí (např. bílé vany). Jedná se také o nastavení požadavků a podmínek vnitřního prostředí.

Izolace konstrukcí pod terénem u stávajících staveb

U stávajících konstrukcí je problém složitější. Nejprve je nutné stanovit potřeby vnitřního prostoru a případné požadavky na jeho stav a funkci (např. optimální stav vnitřního prostředí – relativní vlhkost, teplota apod.).

Dále je potřeba vzít v úvahu okrajové podmínky stavby. Jedná se o materiál konstrukce, míru vnikání vody, přítomnost izolace a případně i její kontaminaci resp. agresivitu. Z hlediska sanace staveb typu rodinných domů je jako nejproblematičtější cihelné, nebo smíšené zdivo pod úrovní terénu, přičemž izolace stavby není funkční, nebo nebyla vůbec provedena.

02 Chemická infúzní clona
03 Aplikace chemické infúzní clony
04 Realizace sanační omítky
05 Izolace zdiva a podlahy vodotěsnou maltou WATERFIX XP TH
06 Drenáž okolo RD
Sanace vlhkého zdiva obvodové stěny

Přístupy k izolaci konstrukcí

Přístup k tomuto problému se může lišit. Dle různých norem a směrnic (ČSN a WTA CZ) se rozlišují metody přímé a nepřímé.

Nepřímá metoda je „nejsnazším“ postupem. Jedná se o provedení opatření, která odstraňují následky vnikání vody do konstrukcí stěn, ale neodstraňují důsledně příčinu. Typicky se jedná o opatření konstrukce stěny vrstvou omítky, která odstraní projevy vlhkosti.

Jedná se zejména o vlhkostní mapy, výkvěty solí a následnou degradaci omítky spojenou s jejím odpadáváním. Délka funkčnosti omítky je závislá na její kvalitě resp. na funkčních parametrech. Zde se jedná o míru vnitřní hydrofobizace, přítomnost pórového systému a další vlastnosti.

Ideálním řešením je aplikace sanačních omítek, které mají vytvořený dostatečný pórový systém pro jímání ve vodě rozpustných solí a současně umožňují odvod vodní páry z podkladu. Vnikání kapalné vody do omítek je eliminováno vnitřní hydrofobizací.

Systém sanačních omítek SANOFIX umožňuje aplikaci v interiéru i exteriéru, mají různý stupeň hydrofobizace a různý podíl pórů. Současně obsahuje materiály s alternativními pojivy pro použití na památkově chráněné objekty.

04 Realizace sanační omítky
04 Realizace sanační omítky |

Pokud to situace umožňuje, přistupuje se k použití přímé metody sanace. Tzn., že je odstraněna příčina vnikání vody do konstrukce a teprve následně jsou odstraněny projevy vlhkosti na konstrukci. Tento přístup je správnější, ale v mnoha případech jak cenově, tak technicky náročnější.

Obvykle to znamená odkopání terénu v bezprostřední blízkosti objektu až na úroveň základové spáry, vytvoření svislé izolace, případně drenáže v okolí objektu. Svislá izolace může být vytvořena z vhodného materiálu, kterým jsou nejrůznější druhy membránových izolací (od asfaltových pásů, po natíratelné izolace.

Dále je potřeba přerušit vzlínající vodu ve stěně vytvořením vodorovné izolace. V současné době je nejčastěji používána chemická infuzní clona. Je nejšetrnější ke konstrukcím zdiva, aplikace je poměrně jednoduchá a účinnost je ověřená.

Nejvhodnější je použití krémového skupenství (POLARIS krém). Infúzní clona je aplikována do otvorů, které vytvářejí spojitou linii s roztečí 120 mm. Obvykle je materiál vnášen do spáry, ale je možné jej aplikovat i do zdícího prvku. Možnost vniknutí je dána nasákavostí daného materiálu.

Velkou výhodou infuzní clony je možnost aplikovat materiál i svisle a oddělit tak například vnitřní stěnu od stěny obvodové.

02 Chemická infúzní clona
02 Chemická infúzní clona |

Hydroizolační malty

V mnoha případech není možné odkopání terénu a vytvoření svislé izolace. Důvody jsou různé. Může se jednat o rozvody sítí v přilehlém chodníku, sousedící budova a celá řada dalších.

V takovém případě lze přistoupit k izolaci suterénních (resp. podzemních) prostor pomocí vodotěsných omítek. Principiálně se jedná o vytvoření vodotěsné vnitřní vany. Ta je tvořena chemickou infuzní clonou aplikovanou těsně nad úrovní terénu, vodotěsnými omítkami vytvořenými na vnitřním líci stěn a izolací podlahy, která může být v případě nutnosti vytvořena tížnou vodotěsnou podlahovou deskou.

Vhodným materiálem pro vytvoření vodotěsných omítek jsou cementové prefabrikované směsi s krystalizační přísadou XYPEX. Jedná se např. o materiál WATERFIX XP TH, nebo MONOCRETE MONOMIX XP TH. Volba materiálu je závislá na míře vnikání vody do konstrukce, tlaku vody a kvalitě podkladu. Tímto způsobem lze izolovat jak cihelné resp. kamenné zdivo, tak betonové tvárnice, ale i železobetonové konstrukce.

05 Izolace zdiva a podlahy vodotěsnou maltou WATERFIX XP TH
05 Izolace zdiva a podlahy vodotěsnou maltou WATERFIX XP TH |

Shrnutí

Obdobný postup byl s úspěchem realizován na desítkách staveb. Jednotlivé metody je možné kombinovat v závislosti na složitosti půdorysu stavby a dalších aspektech. Vždy je potřeba individuálně řešit prostupy nosnými konstrukcemi, přechody materiálů, rozdíly ve výšce terénu a další.

Proto je vždy vhodné kontaktovat odborníky se zkušeností v oboru sanací a hydroizolací staveb.

Ing. Zdeněk Vávra, BETOSAN s.r.o., Nová cesta 291/40, Praha 4, praha@betosan.cz

ZDROJ: PR článek společnosti BETOSAN s.r.o