Partneři sekce:

Rekonstrukce a dostavba dešťové zdrže ČOV Karviná

Rekonstrukce a dostavba dešťové zdrže ČOV Karviná

Stavba a rekonstrukce celé této čistírny odpadních vod v Karviné, podobně jako celá řada dalších ČOV po celém území ČR, se řadí do skupiny staveb financovaných částečně z fondů Evropské unie.


Mezi projekty zaměřené na zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní byla v rámci tematického Operačního programu Životní prostředí zahrnuta také tato stavba v Karviné. Program je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva, přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.

Návrh a technologie řešení
Konstrukce byla navržena jako tzv. bílá vana z vodostavebního betonu, kde dilatační a pracovní spáry jsou utěsněny speciálními těsnicími profily – zpravidla PVC pásy a těsnicími plechy nebo jinými těsnicími prvky (bobtnavé pásky a tmely).

Železobetonová konstrukce dešťové zdrže o rozměrech přibližně 42 × 40 m a retenčním objemu 2500 m3 je tvořena čtyřmi dilatačními celky, které budou provedeny z vodostavebního betonu třídy C 30/37 a stupně XA2 (s vodním součinitelem maximálně 0,5 a minimální dávkou cementu 320 kg/m3 betonu). Díky této skladbě beton nepropouští vodu a zároveň je mrazuvzdorný.

Konstrukce budou vyztuženy vázanou výztuží R 10505 a T 10338 sítí. Vlastní deska zdrže má tloušťku 400 mm a stejnou tloušťku mají i stěny jednotlivých nádrží.

Pro maximální zjednodušení prací při instalaci těsnicích pásů v desce konstrukce, vnějších stěnách a v příčkách bylo navrženo použití kombinace vnějších a vnitřních PVC pásů (pro dilatace mají označení MASTERFLEX 2000 DA 32 a D 25). Dilatace ve dně bude řešena položením vnějšího pásu šířky 320 mm na betonovou mazaninu, na vnějších stěnách a příčkách položením vnitřního pásu šířky 250 mm. Přechodové tvarovky ve tvaru písmene L přecházející z vnějšího PVC pásu (320 mm) do vnitřního PVC pásu (250 mm) byly vyrobeny dílensky, aby byla zaručena jejich maximální kvalita (kontrola svárů u výrobce probíhá jiskrovou zkouškou). Na vlastní stavbě se provádí již pouze tzv. tupý spoj. Velikost a typ těsnicích pásů se navrhuje na základě projektu a vyjádření statika k pohybu v pracovní spáře. Zohlednit je třeba maximální předpokládanou výšku vodního sloupce a průřez těsněné konstrukce.

Kromě doporučení z firemní literatury výrobců pásů je potřeba dodržet nařízení příslušných norem (nejlépe je navrhování zpracováno v normách DIN). Pracovní spáry mezi dnem a stěnami se utěsní pomocí speciálních těsnicích plechů (např. MASTERFLEX 850) s dokladem o těsnosti do 50 m vodního sloupce, které jsou povlečeny speciálním bitumenovo-kaučukovým nátěrem, který zajišťuje dokonalé spojení s betonem a mezi plechy navzájem (spoj musí být dokonale těsný i pod vodou).

Detail napojení plechu s butylkaučukem a vnitřního dilatačního PVC pásu Detail založení dilatačního kříže na základové desce

V částech konstrukce, kde by instalace plechu byla náročná či nemožná, je navrženo dotěsnění pomocí speciálních bobtnavých pásků či tmelů MASTERFLEX 610 a 612. Bobtnavý pásek na bázi akrylového polymeru rozměru 20 × 10 mm se přilepí speciálním lepidlem k vlhkému betonu, tmel se aplikuje z 310 ml kartuše klasickou pistolí na tmel. Během betonáže budou osazeny jednotlivé zámečnické výrobky. Dále budou v konstrukcích vynechány otvory pro vedení elektroinstalací. Také v těchto případech lze pro těsnění mezi plastovými a ocelovými profily a betonovou konstrukcí aplikovat systémy MASTERFLEX 610 a 612.

Bobtnavé profily na bázi akrylu při kontaktu s vodou ve spáře tuto vodu absorbují – je chemicky vázaná do makromolekuly polymeru. V důsledku této reakce dojde k nabývání objemu na přibližně 150 až 200 % a zvětšující se profil pak zabraňuje průniku další vody.

Řízené pracovní spáry
Z důvodu zamezení vzniku trhlin od smršťování betonu u paty stěn nádrží budou do svislých stěn ve vzdálenosti 5 m navrženy tzv. řízené pracovní spáry – do celé tloušťky stěny bude vložen trapézový plech (rozteč profilů lze odvodit z rozměrů konstrukce nebo lépe a úsporněji podle výpočtu statika), pojištěné oboustranně proti průniku vody bobtnavým páskem či tmelem (těsnění je umístěno do středu plechu, tj. do středu stěny konstrukce). Tento způsob betonáže umožňuje vybetonovat tzv. dlouhou stěnu v jednom pracovním taktu a není třeba, tak jako v minulosti, betonovat pracovní úseky stěny střídavě a po etapách.

Od partnerů ASB

Díky této technologii dojde k významným úsporám. Jednak časovým, kdy se nemusí čekat na vysmrštění prvních betonovaných stěn, a dále také k úsporám nákladů na pracovní síly a pracovní techniku. Viditelné hrany nádrží, horní hrany stěn a pochozí lávky budou z estetických i praktických důvodů zkoseny (lámavost hran).

Úprava pracovní spáry speciálním plechem s butylkaučukem Masterflex 850Detail rohového provedení pracovní spáry

Údaje ke stavbě
Stavba: Karviná – rozšíření kanalizace a rekonstrukce staré ČOV na dešťové zdrže
Objednatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: VOKD, a. s., divize důlního a podzemního stavitelství, Ostrava
V subdodávce provádí: RENOVA, Český Těšín
Projektant: HYDROPROJEKT
Správce stavby: VOD-KA, a. s., ČECH-ENGINEERING, a. s., Technoprojekt, a. s.
Termín zahájení: 1/2008
Termín dokončení: 12/2009

Adam Kaštovský a Libor Hlisníkovský
Foto: archiv firmy

Autoři pracují ve firmě BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o. Adam Kaštovský jako obchodní zástupce a Libor Hlisníkovský jako obchodní ředitel.

článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

RubrikyCement a beton