Plastové potrubí v akci: které stavby se odklánějí od tradiční oceli a dávají přednost flexibilitě?

Stavební a renovační práce na jaře a v létě 2022 jsou po odkladech projektů intenzívnější než obvykle. Nedostatek oceli ukázal výhodnost pružných plastových trubek. Celou řadu projektů lze realizovat v plastu rychleji a s nízkými tepelnými ztrátami v potrubních sítích. Současné vysoké ceny a delší dodací lhůty ocelových trubek přispěly k tomu, že realizace projektů s použitím flexibilních plastových potrubí se stejnými kvalitativními vlastnostmi je ještě výhodnější než v minulosti. Které nové či již probíhající projekty stojí za zmínku?

Rekonstrukce základní školy Plickova

Plánovaná rekonstrukce původní budovy základní školy a tělocvičny v nevyužívaném areálu na ulici Plickova v Bratislavě, městská čtvrť Rača, byla zahájena v srpnu 2021. Cílem rekonstrukce těchto téměř dvacet let nevyužívaných objektů je obnova areálu a zchátralých budov základní školy tak, aby mohly být využívány pro zajištění výuky žáků prvního a druhého stupně.

Stav objektů pro vzdělávání žáků byl nevyhovující. Nutná rekonstrukce celého areálu bude přizpůsobena důležitým faktorům pro vzdělávání a zdraví dětí, které budou tato školská zařízení navštěvovat (obr.1.). Generálním dodavatelem rekonstrukce je společnost KAMI Profit.

Obr. Stav ZŠ Plickova před rekonstrukcí
Obr.1 Stav ZŠ Plickova před rekonstrukcí | Zdroj: NRG flex

Kompletní rekonstrukce si také klade za cíl snížit tepelné ztráty budovy, a tím snížit potřebu tepla na vytápění. Kvalitní izolační materiály a plastová okna zabrání úniku tepla do venkovních prostor (obr. 2).

Obr.2 Probíhající rekonstrukce ZŠ Plickova [1]
Obr.2 Probíhající rekonstrukce ZŠ Plickova [1] | Zdroj: NRG flex

Vytápění objektu

Objekt základní školy měl původně vlastní kotelnu, která zajišťovala vytápění. Bylo rozhodnuto nestavět novou kotelnu na pozemku školy, ale napojit školu na stávající kotelnu, která je v provozu a zásobuje teplem okolní budovy. Dodavatelem tepla bude společnost Račianska teplárenská a. s. ze skupiny ENGIE.

Nové trasování a napojení budovy základní školy bylo zahájeno v dubnu 2022. Při projektování nových rozvodů byl kladen důraz na kvalitu života obyvatel s cílem zajistit, aby je stavební práce nijak neomezovaly.

Nová trasa rozvodů tepla v dimenzi d110 byla dlouhá čtyři sta dvacet metrů. Důležitým předpokladem bylo, aby okolní bytové domy měly přístup do mateřské školy, proto se rekonstrukce zaměřila také na rychlost montáže, aby byly práce dokončeny co nejrychleji.

Obr. 3 Napojení nového flexibilního předizolovaného potrubí
Obr. 3 Napojení nového flexibilního předizolovaného potrubí | Zdroj: foto: JAGA Miro Pochyba

Pro propojení mezi stávající kotelnou a školou byly použity předizolované plastové trubky NRG AustroPUR (obr. 3). Tyto plastové trubky jsou pružné, což se ukázalo být výhodou i v tomto projektu, kde díky poloměru ohybu bylo možné se bez problémů vyhnout inženýrským sítím i kořenům stromů.

Trubky lze ohýbat bez nutnosti použití dalších tvarovek (kolen nebo spojek). Celkově se ukázalo, že na jednu trasu je potřeba osmkrát až desetkrát méně spojů než u ocelových předizolovaných trubek (obr. 4).

Obr.4 Detail lisovaného spoje u předizolovaného plastového potrubí
Obr. 4 Detail lisovaného spoje u předizolovaného plastového potrubí | Zdroj: JAGA Miro Pochyba

Rekonstrukce celého areálu by měla být podle plánu dokončena do ledna 2023. Díky realizaci kompletní rekonstrukce základní školy budou mít děti v Plickově ulici kvalitní prostředí pro výuku i tepelnou pohodu uvnitř budovy. Dodávané teplo nebude mít žádné úniky tepla ani při přenosu do budovy, ani uvnitř budovy. Celková renovace také sníží provozní náklady budovy a sníží se také emise z výroby tepla pro budovu.

Projekt Dešná

Dešná u Dačic je obec v České republice v Jihočeském kraji. Malá obec, která má asi osmdesát domů (rodinné domy a obecní budovy), byla původně zásobována teplem z přilehlé ústřední kotelny na biomasu (obr. 5).

Obr. 5 Obec Dešná v České republice
Obr. 5 Obec Dešná v České republice | Zdroj: NRG flex

Již před rokem 2000 zde vznikaly první projekty na využití biomasy podle rakouského vzoru. V Dešné byl původně vybudován centrální zdroj tepla na dřevní štěpku a slámu, na který byla napojena celá obec. V posledních letech se začaly projevovat limity realizace projektu v ocelových trubkách. Po dvaceti letech provozu byly v kritickém stavu nejen tepelné rozvody, ale i samotné kotle. V topné sezoně docházelo k velkým únikům otopné vody, které nebylo možné přesně lokalizovat.

Obec Dešná se rozhodla tento ekologický způsob výroby tepla zachovat a začala připravovat kompletní rekonstrukci rozvodů tepla spolu s modernizací ústřední kotelny. Cílem obce bylo zajistit bezproblémový provoz tepelné sítě a také minimalizovat tepelné ztráty v potrubních rozvodech.

Vyřízení žádosti o dotaci trvalo méně než dvanáct měsíců. Následně proběhlo výběrové řízení a po získání dotací byly na konci topné sezony v dubnu 2022 zahájeny výkopové a přípravné práce. Realizace prací je naplánována na necelých osm měsíců.

V době kolem Velikonoc byly odstaveny staré kotle a zahájila se jejich demontáž, po níž následovalo odstranění celé kotelny. Musely být provedeny rozsáhlé stavební úpravy spočívající v prohloubení podlahy skoro o tři metry. Začátkem letošního léta byl nainstalován nový kotel na biomasu (obr. 6).

Obr. 6 Kotelna na biomasu, instalace nového biokotle
Obr.6 Kotelna na biomasu, instalace nového biokotle | Zdroj: NRG flex

Také staré ocelové potrubí bylo postupně nahrazováno větev po větvi novým předizolovaným plastovým potrubím NRG FibreFlex Pro, které dokáže přenášet teplotu otopné vody až 115 °C/10 bar. Zdroj tepla na biomasu je v zimě provozován až do 100 °C. Plánované spuštění systému dálkového vytápění je naplánováno na podzim roku 2022.

V rámci projektu se připojí více než sedmdesát rodinných domů a obecních budov. Celkem bude vyměněno přibližně tři tisíce devět set metrů potrubí, přičemž se bude začínat od kotelny o dimenzi d160 a postupně se bude potrubí zmenšovat. Pro zvýšení úspor tepla se v maximální míře použijí zdvojené trubky v dimenzích 2×d32 až 2×d90.

Projekt obnovy Průmyslového paláce

V roce 2008 zničil požár v Průmyslovém paláci v Praze levé křídlo secesní budovy. Z levého křídla se dochovaly pouze obvodové stěny. Na začátku letošního roku začala dlouho očekávaná rekonstrukce poškozené budovy. Bylo důležité zachovat a neporušit ty části historické budovy, které požár nepoškodil, a zároveň zrekonstruovat části, které vyhořely.

V současné době probíhají renovační práce na zachovalé části Průmyslového paláce a připravuje se přestavba vyhořelé části. Vzhledem k okolnímu terénu je nutné před zahájením stavebních prací vybudovat dočasnou přístupovou cestu pro stavební stroje. Přes příjezdovou cestu však vedl ocelový teplovod, který musel být demontován a znovu instalován pod úroveň okolního terénu.

Ohebné předizolované potrubí NRG FibreFlex Pro d90 o délce dvakrát pětašedesát metrů, které bylo dodáno na stavbu, tomuto účelu dokonale posloužilo. Po jeho instalaci bylo možné přípojku vybudovat bez jakýchkoli komplikací a bez nutnosti použití kolen a spojů.

Samotnou instalaci přípojky prováděli čtyři lidé a trvala necelé tři hodiny. Všechny práce mají být dokončeny do roku 2025, aby se tato historická budova mohla opět využívat k pořádání veletrhů, konferencí a kulturních akcí.

Projekt Bratislava Nové Město

V roce 2020 rovněž začala rekonstrukce tepelných sítí v Bratislavě v městské části Nové Město. První část rekonstrukce, kterou jsme popsali i v našem článku zveřejněném na konci roku 2020, již byla dokončena a je v provozu (článek Realizace výměny tepelných rozvodů ve vnitrobloku ulic Račianska – Kominárska v Bratislavě krok za krokem).

Jednalo se o projekt, při jehož realizaci bylo důležité co nejméně zasahovat do vnitrobloku obyvatel Kominárské a Račianské ulice. Tento projekt byl velice náročný také z hlediska krátké doby, během níž se musela provést instalace připojení potrubí k tepelné síti, aby bylo možné zajistit dodávky tepla obyvatelům před topnou sezonou.

Odstávka dodávky tepla byla plánována pouze na několik dní, a to maximálně na pět dní pro vytápění a tři dny pro teplou vodu. Během těchto dní se podařilo připojit plastové předizolované potrubí pro tento vnitřní blok pomocí vtahování. Trubky byly uloženy v betonových kanálech, aby nezasahovaly do životního prostředí, otevřeno bylo pouze čtyřicet metrů trasy. Při pokládce 1316 m potrubí nebylo na celé trase použito ani jedno koleno, všechny ohyby se provedly poloměrem ohybu.

Pro rozvody vytápění byly plastové předizolované trubky dimenze d160/DA225 spojeny s použitím pouze pěti spojů na trase, a to díky použití souvislého kotouče o délce až 110 m a pružnosti předizolovaných plastových trubek. Podařilo se vtáhnout a napojit flexibilní plastové potrubí, aniž by musely být rozkopány společné prostory. Díky tomu nebylo nutno omezovat obyvatele v parkování a nutit je obcházet celý areál.

V roce 2021 se od května pokračovalo s kratšími a jednoduššími úseky v celé čtvrti Nové Město. V první fázi se připojilo celkem devět stanic a ve druhé fázi čtyři stanice. V současné době jsou již nová potrubí propojena a v provozu.

Další etapa tohoto projektu, a sice rekonstrukce dvou okruhů na Kramárech – Vlárské a Višňové ulice, je plánována na rok 2022. Podařilo se využít zkušenosti z posledních dvou let a metoda výměny potrubí – vtahováním do stávajících kanálů – pokračovala i v tomto kopcovitém terénu (obr. 7).

Stavební týmy, které tento způsob práce již dokonale ovládají, si poradily i se zúženými prostory a v letních měsících se jim podařilo vyměnit více než 5400 m potrubí v plánovaném termínu.

Obr. 7 Umístění předizolovaných potrubí na projektu Kramáre
Obr. 7 Umístění předizolovaných potrubí na projektu Kramáre | Zdroj: NRG flex

Jednotlivé trubky se ukázaly jako nejlepší volba pro vtahování do stávajících kanálů; tímto způsobem je možné provést výměnu téměř bez ohybů a využít především stávající šachty. Podařilo se zachovat většinu venkovních ploch, dětských hřišť, laviček a zejména, jak již bylo zmíněno, velkým plusem byla rychlost realizace a v těchto suchých měsících i nízká prašnost. V porovnání s běžným způsobem realizace se rozsah výkopových prací snížil o více než tři čtvrtiny.

Projekt v České Lípě

Mezi zajímavé realizované projekty patří rovněž projekt v České Lípě, kde byla provedena výměna ocelových trubek DN125 a DN150 za plastové předizolované trubky dimenze d160. Po výpočtu tlakových ztrát a rychlostí bylo možné realizovat spojení z pružného plastu bez nutnosti použití mnoha kolen. Zhotovitel byl schopen položit sto metrů potrubí do výkopu přibližně za čtyři hodiny, přičemž na trase je pouze jeden spoj.

Projekt Jablonec nad Nisou

Podobný, ale o něco větší projekt se realizuje v areálu nemocnice v Jablonci nad Nisou. I zde se počítalo s co nejmenšími výkopy a krátkou dobou realizace. Projekt bylo nutné rozdělit na etapy, kdy první část se v současné době realizuje a zbytek čeká na realizaci při rekonstrukci místní komunikace v roce 2023. Celkem se jedná o trasu v délce tří set metrů, kde proběhne výměna ocelového potrubí v DN150.

Podle výpočtů projektanta lze požadovaný dopravní tlak realizovat i v potrubí d160. První část, která probíhala ještě při teplotách kolem nuly a vyžadovala křížení několika dalších sítí, byla již dokončena. Druhá část bude dokončena během léta a zbytek zůstane na rok 2023.

Při vypracování projektu bylo také důležité, že díky ohebnému potrubí bude možné pružně reagovat na případné drobné změny trasy, ke kterým může dojít při rekonstrukcích ve stávajících oblastech. Poloměr ohybu při d160 je sto čtyřicet centimetrů, což umožňuje vyhnout se neočekávaným překážkám na trase.

Také tyto příklady ukazují, jak si pružné předizolované trubky našly pevné místo na trhu. Přesto je nutné pečlivě zkontrolovat provozní parametry a volit vhodná technická řešení. Potrubí NRG FibreFlex Pro do maximální teploty 115 °C a tlaku deseti barů se osvědčilo při realizaci projektů, které se v minulosti musely vzhledem k parametrům realizovat z oceli. O jeho výhodách se již přesvědčila celá řada dodavatelů, zejména provozovatelů tepelných rozvodů.

Vypracováno z podkladů firmy NRG Flex.
Foto: archiv firmy

Zdroje
[1] https://www.kami-profit.sk/referencie/rekonstrukcia-zs-plickova-mc-raca/