Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí z hlediska energetického managementu

shutterstock 1098431981
Zdroj: Shutterstock

Při každém návrhu a provozu budov je nezbytné dbát požadavků na zabezpečení vhodného vnitřního prostředí z hlediska tepelně-vlhkostního mikroklimatu.

Vysoká kvalita vnitřního prostředí je vyjádřena ukazateli, mezi které se řadí např. teplota vzduchu, relativní vlhkost, koncentrace oxidu uhličitého, osvětlenost atp., a má přímý vliv na zdraví, komfort a výkonnost člověka. Zejména v prostorech s dlouhodobým pobytem osob je proto důležité zajistit požadovanou kvalitu vzduchu.

Člověk většinu života tráví v uzavřených prostorách – proto je důležité, aby se v těchto prostorách cítil pohodlně a nepociťoval tepelný diskomfort. Kvalita vzduchu ovlivňuje zdraví, pohodu a výkon člověka. Posuzovanými kritérii jsou proto zejména teplota, vlhkost a oxid uhličitý.

Hlavní sledovanou veličinou studie byl oxid uhličitý, který se nahromadil v pobytových prostorech vlivem člověka a nedostatečné výměny vzduchu. Hodnoceným a posuzovaným prostorem byla knihovna a informační centrum na Stavební fakultě STU. V knihovně proběhla dlouhodobá měření všech posuzovaných veličin.

Kritéria kladená na vhodné vnitřní prostředí

Z energetického hlediska je důležité dbát na dodržení základních podmínek vnitřního prostředí, které zahrnují vnitřní teplotu, relativní vlhkost a koncentraci oxidu uhličitého. ČSN EN 15251 stanovuje kategorie I, II, III, a IV, z toho I, II, a III odpovídají hodnotám kategorií A, B a C v tabulce 1. A kategorie IV může být přijatelná pouze na velmi krátké časové období. Tyto limity neberou v úvahu místní tepelné nepohodlí [1, 2].

Další důležitý aspekt týkající se energetické náročnosti a kvality vnitřního prostředí je zajištění dostatečného větrání budov. Všechny vnitřní prostory s dlouhodobým a krátkodobým pobytem lidí musí být větrány. Větrání budov se zajišťuje přirozeným větráním, nebo nuceným větráním. Větrání se určuje podle počtu osob, vykonávané činnosti, tepelné zátěže a míry znečištění ovzduší tak, aby byly splněny požadavky na množství vzduchu na dýchání.

Případová studie

V této práci se hodnotí prostor univerzitního knihovního a informačního centra na Stavební fakultě STU v Bratislavě. V první výpočetní části je zatřídění prostoru do kategorií podle toho, kolik procent pozorovaného času se nacházejí naměřené veličiny v dané kategorii a srovnání naměřených dat z přenosných snímačů a měřicí centrály.

Druhá část se zabývá experimentálním měřením násobnosti výměny vzduchu. Poslední část je věnována adaptivnímu modelu, který souvisí s návrhovými teplotami v interiéru, jako je přijatelné teplotní rozmezí v závislosti na vnějších meteorologických podmínkách.

  • Popis hodnoceného prostoru: KIC Knihovna a Informační centrum

Knihovna a informační centrum se nachází v třetím patře Stavební fakulty. Místnost má šířku 5,8 m a objem místnosti je přibližně 2073 m3. Je rozdělena do dvou podlaží. Druhé podlaží je přístupné schodištěm. KIC splňuje funkce vysokoškolské knihovny se zaměřením na budování časopiseckých a knižních fondů a poskytování vědeckých informací k pedagogickému a výzkumnému procesu na SvF.

01a
KIC Knihovna a Informační centrum | Zdroj: archiv autorů

V knihovně se nachází až sto devadesát míst k sezení. Během jednoho akademického roku KIC navštíví v průměru až padesát tisíc uživatelů, což je větší návštěvnost než mnoha jiných vědeckých a univerzitních knihoven na Slovensku.

  • Umístění snímačů

V knihovně byly rozmístěny čtyři snímače (obr. 2), které zaznamenávaly během dvou týdnů (29. 1. – 13. 2. 2019) v zimním období a během jednoho týdne (6. 4. – 12. 4. 2019) v jarním období v desetiminutových intervalech vnitřní teplotu, vlhkost a koncentraci oxidu uhličitého. Jedno zařízení bylo umístěno na parapetu okna z vnější strany, opět na měření hodnot exteriérové ​​teploty, vlhkosti a koncentrace oxidu uhličitého.

02a
KIC Knihovna a Informační centrum
02b
KIC Knihovna a Informační centrum
  • Výpočet rychlosti výměny vzduchu

Hodnoty proudění přiváděného vzduchu získané z výpočtu mohou být porovnány s požadavky na ventilaci vyjádřenými jako počet výměn vzduchu za hodinu, průtok vzduchu na osobu a průtok vzduchu na metr čtvereční podlahové plochy.

Za předpokladu, že obyvatelé a činnosti spojené s obyvateli jsou hlavním zdrojem znečištění v místnosti, koncentraci CO2 lze použít jako indikátor kvality vnitřního vzduchu. Souhrn všech požadavků založených na rozličných podmínkách je uveden v tabulce 2. [3].

Vypočtené hodnoty výměny vzduchu podle procentuálního obsazení knihovny jsou uvedeny na obrázku 3. Průměrná hodnota z měření byla 0,554 ± 0.04 h. Kritéria jsou uvedena v různých zdrojích a pro tři úrovně obsazení jsou znázorněna horizontálními čarami. Legenda zobrazuje kritéria v pořadí od nejpřísnějšího až po nejbenevolentnější.

graf
Rychlost výměny vzduchu | Zdroj: archiv autorů

Tab. 1   Kritéria provozní teploty v místnosti potřebné k dosažení všeobecného tepelného komfortu dle EN ISO 7730 (2005) a EN 15251 (2007) [1, 2]

Typ prostoruKategorieOperativní teplota, léto [°C]Operativní teplota, zima [°C]
EN 15251EN 7730EN 15251EN 7730EN 15251EN 7730
Kanceláře a prostory s jednoduchou aktivitouIA23,5-25,524,5 ± 121-2322 ± 1
IIB23-2624,5 ± 1,520-2422 ± 2
IIIC22-2724,5 ± 2,519-2522 ± 3

Tab. 2 Požadavky na intenzitu větrání knihovny, dle různých předpisů

Výpočtová metodaPožadavkyKnihovna
ACR30ACR60ACR100
EN 15251 (2007)

Celkové znečištění, nízce znečišťující budova, neadaptovaní lidé

Kategorie II (20 % nespokojených)

vnější koncentrace CO2 nižší než 500 ppm pod hranicí vnější koncentrace CO2

0,991,983,3
EN 15251 (2007)

Celkové znečištění, nízce znečišťující budova, neadaptovaní lidé

Kategorie II (20 % nespokojených)

rychlost výměny vzduchu 7 l/(s.osoba)

0,691,392,31
EN 15251 (2007)

Celkové znečištění, nízce znečišťující budova, neadaptovaní lidé

Kategorie II (20 % nespokojených)

rychlost výměny vzduchu 7 l/(s.osoba) a 0,7 l/(s.m2podlahy)

1,211,902,82
AHRAE 62,1 (2013)20 % nespokojených

rychlost výměny vzduchu 2,5 l/(s.osoba) a 0,3 l/(s.m2podlahy)

0,470,743,02
Vyhláška 259/2008 Z.z.Minimální výměna vzduchu

rychlost výměny vzduchu 4 l/s na objem místnosti větší než 15 m3 na osobu

0,30,30,3

Závěr

Cílem této studie bylo posoudit prostor knihovny a informačního centra z hlediska vnitřní teploty, relativní vlhkosti a koncentrace oxidu uhličitého. Práce se zaměřuje na měření intenzity větrání nepřímo, s použitím sledovacího plynu, v tomto případě CO2. Intenzita větrání udává, kolikrát se vnitřní vzduch v prostoru vymění za čerstvý venkovní vzduch.

Od partnerů ASB

Naměřené hodnoty se porovnávají s požadavky uvedenými v předpisech pro tři úrovně obsazení. Zlepšit násobnost výměny vzduchu je možné otevíráním oken, což ale zároveň může způsobit tepelné nepohodlí lidí, kteří sedí v blízkosti, a také zvýšení tepelných ztrát v místnosti.

Ing. Barbora Junasová, doc. Ing. Michal Krajčík, Ph.D.
Autoři působí na katedře technických zařízení budov, na Stavební fakultě STU Bratislava.

Literatura

[1] STN EN ISO 7730 Mierne tepelné prostredia. Stanovenie ukazovateľov PMV a PPD a špecifikácia podmienok na tepelnú pohodu.

[2] STN EN 15251 Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika.

[3] Vyhláška č. 259/2008 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. júna 2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

RubrikyEnergieŠtítky