Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • YTONG

Montáž suché podlahy

Montáž suché podlahy

Výhodou tzv. suché podlahy je, že se při její instalaci do připravené stavby nevnáší záměsová voda (na rozdíl od podlah litých). Tato technologie je vhodná zejména pro rekonstrukce, a to například tehdy, jedná-li se o stropní konstrukci na dřevěných trámech, ne příliš rovný prkenný záklop nebo prošlapanou podlahu. Pokud shledáme stávající konstrukci zdravou, nepoškozenou, můžeme novou podlahu položit na ni.


To ovšem znamená eliminovat nerovnosti nosné konstrukce, učinit opatření pro dosažení co nejnižší hladiny kročejového hluku, vytvořit vhodnou plochu pro položení vybrané nášlapné vrstvy. Přitom novými zásahy nezhoršit stav a vlastnosti původní konstrukce. Kombinace těchto požadavků výrazně limituje použití lité technologie především s ohledem na značné množství záměsové vody, kterou do stavby vneseme. Zvýšení vlhkosti navíc může způsobit i větší napadení dřevomorkou. Litá podlaha také může konstrukci ještě více zatížit, což by mohlo způsobit problém s její statikou.

Co budete potrěbovat:

  • Sádrokartonová podlahová deska Knauf F146 600 × 2000 × 12,5 mm – plocha dvojnásobná k ploše podlahy
  • Obvodové dilatační pásky z minerální vlny 100 × 1200 × 10 mm – systémové
  • Neprodyšná PE folie počítat s přesahem 15 cm a s vytažením na stěny nad úroveň podlahy
  • Kročejová izolace dřevovláknitá
  • stačí tl. 10 mm – pokládá se na vyrovnaný suchý podsyp
  • minerální vlna tl. 23/20 mm – na podsyp pod ni se položí
  • standardní sádrokartonová deska

Nářadí: běžné na zpracování sádrokartonu + sponkovačka, případně kladívko na zatloukání hřebíčků pro montážní propojení vrstev místo sponkování

TIP ODBORNÍKA
Suchý podsyp musí mít mocnost minimálně 20 mm, maximální vrstva 60 mm, potom nutno proložit např. standardní sádrokartonovou deskou.


01 Po odstranění původní podlahy se nerovnosti nosné konstrukce vyrovnají vyrovnávacím podsypem – systémovým vápencovým nebo častěji liaporem.


02 Práci na podsypu zahájíme položením vlnitého papíru k zamezení úniku zrn do mezer v nosné konstrukci. Papír je prodyšný, umožní konstrukci větrat.


03 Po obvodu místnosti se osadí dilatační systémové pásky minerální vlny, které zabrání přenosu akustické energie do navazujících konstrukcí.


04 Na vyrovnávací podsyp se položí vlastní sádrokartonová podlaha F146. Pro snížení kročejového hluku je možno na podsyp pod sádrokartonové desky vložit ještě vrstvu kročejové izolace. Jako velmi vhodná se osvědčila dřevovláknitá deska tloušťky 10 mm.


05 Podlaha F146 se skládá ze dvou vrstev podlahových sádrokartonových desek spojovaných na stavbě.


06 S deskami se dobře pracuje, jejich šíře je 600 mm, délka 2 000 mm, jejich dělení se provádí stejně jako u ostatních sádrokartonových desek pomocí nože.


07 Desky se kladou na vazbu s přesahem aspoň 200 mm.


08 Na první vrstvu desek se zubovým hladítkem nanese sádrové lepidlo (doporučuje se Fugenfüller leicht), na ně se potom kladou desky druhé vrstvy. Je třeba dbát na dodržení vazby jak mezi deskami i v této druhé vrstvě, tak i mezi oběma vrstvami.


09 Pro spolehlivé slepení obou vrstev mezi sebou je nutno zajistit jejich maximální kontakt. Toho se dosahuje prosponkováním obou vrstev.


10 Nakonec se spáry mezi deskami druhé vrstvy a sponky přetmelí Uniflottem. Zabrání se tím propadání spár a stop po sponkách. Hustota a dimenze sponek, kladečská schémata a ostatní údaje jsou k nalezení v technickém listu Knauf F 14.


11 Sádrokartonová podlaha F146 je vhodná pro prostory obytné, administrativní apod., do rekonstrukcí i novostaveb, kde bodové zatížení nepřesáhne 1,5 kN, resp. plošné zatížení 1,5 kN/m². Lze na ni pokládat nášlapné vrstvy povlakové, textilní, dlažbu do rozměru 330 × 330 mm, dřevěnou do tloušťky 14 mm. Podlaha je snadno dostupná, vyrábí se v tuzemsku.

TEXT + FOTO: Knauf

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře