Snadná a rychlá pokládka dlažby na terasy a balkony (Pracovní postup)

Partneři sekce:

Hlavní pozornost u teras a balkónů se často koncentruje na finální podobu, tedy na keramické dlaždice, a vše skryté pod nimi zůstává stranou zájmu jako nedůležité. Tedy jen do chvíle, kdy se objeví první optické vady na kráse – teprve tímto okamžikem přechází pozornost na souvrství pod dlaždicemi. Souvrství konstrukcí balkónů a teras by proto mělo být řešeno projektem, který vychází z jejich umístění, rozlohy, členitosti a samozřejmě zohledňuje další technická kritéria.

Info o materiálu

» Kompletní systémové řešení sestávající z několika osvědčených produktů.
Od přípravy podkladu přes hydroizolaci až k lepení a spárování dlaždic – pomocí výrobků Botament.

Co budete potřebovat

  • lepicí tmel nebo rychleschnoucí vyrovnávací stěrkovou hmotu: BOTAMENT® M 200, spotřeba 1,3 kg/m2/mm, papírový pytel 25 kg
  • rychlovazný potěr: BOTAMENT® M 54FM, spotřeba 20 kg/m2/cm, papírový pytel 25 kg
  • jednosložková elastická hydroizolační hmota: BOTAMENT® RD 1 Universal, spotřeba 1,45 kg/m2 a mm proschlé vrstvy, plastová nádoba 2,5 kg, 10 kg, 30 kg, kartuše 350 ml
  • hydroizolační a dělicí fólie: BOTAMENT® AE, role 10 a 30 m o šířce 1 m, paleta 25 a 16 kartonů
  • penetrační nátěr: BOTAMENT® D 11, spotřeba 60 – 100 ml/m2, láhev 1 l, kanystr 5 l , 10 l, 30 l, sud 200 l
  • flexibilní nebo rychleschnoucí lepidlo: BOTAMENT® M 21, spotřeba dle lože a ozubení stěrky, papírový pytel 25 kg nebo BOTAMENT® M 21 HP Speed, spotřeba dle lože a ozubení stěrky, papírový pytel 25 kg
  • systémové pásky: BOTAMENT® SB 78, role 10 m o šířce 50 mm
  • prémiové lepidlo s vyšší vydatností: BOTAMENT® M 29 HP, spotřeba dle lože a ozubení stěrky, papírový pytel 25 kg
  • spárovací hmota: MULTIFUGE Base, spotřeba dle šířky spáry, papírový pytel 5 a 25 kg nebo MULTIFUGE Fine Speed, spotřeba dle šířky spáry, papírový pytel 4 a 20 kg
  • elastický tmel: BOTAMENT® CF 600, kartuše 310 ml, 250 ml hliníková lahvička nebo BOTAMENT® S 5SUPAX, kartuše 300 ml

Podklady a jejich příprava

Při provádění rekonstrukcí na původní dlažby je potřeba zkontrolovat jejich stav. Dlaždice pevně spojené s podkladem lze ponechat a je možné na ně provést další vrstvy. Jestliže se dlaždice už oddělují, znějí dutě nebo jsou-li poškozené, pak je nezbytné jejich odstranění.

Podkladní beton nebo cementový potěr se následně zbaví zbytků malt či lepidel a důkladně vyčistí. V zájmu získání funkční dlažby je důležité vytvořit vyrovnanou podkladní vrstvu ve spádu nejméně 1,5 %. To je možné provést např. pomocí lepicího tmelu nebo rychleschnoucí vyrovnávací stěrkovou hmotou, kterou lze také nastavit křemičitým pískem.

Podklad nově budovaných teras tvoří obvykle roznášecí vrstva cementového potěru. V závislosti na rozloze a členitosti plochy by v potěru neměly chybět dilatační spáry umožňující jeho pohyb. Oddělení potěru od stěn a všech navazujících konstrukcí je pochopitelně samozřejmostí.

V průběhu celého roku dochází vlivem změn teplot k roztahování a smršťování všech materiálů a nerespektování tohoto faktu je jednou z příčin známých poruch. Oddělené cementové potěry se obvykle provádí v rovnoměrné tloušťce ≥ 5 cm.

Ve vnějším prostředí je nespornou výhodou využití hmot s rychlým průběhem vytvrzení, což nabízí např. rychlovazný potěr, který je za 6 hodin pochozí a následné vrstvy lze nanášet již po uplynutí 24 hodin od jeho uložení.

Pro bezpečné odvedení vody od čela terasy se na vytvrzený potěr dle potřeby a možností zafixuje vhodný okrajový profil, např. prostřednictvím jednosložkové elastické hydroizolační hmoty. Pružná fixace oplechování s sebou přináší výhodu možnosti pohybu profilu, jehož roztažnost je oproti potěru odlišná. Současně je možné na oplechování vytvořit tenkou kontaktní vrstvu opět pomocí hydroizolační hmoty.

Hydroizolační vrstva rychle a jednoduše

Před samotným položením dlaždic potřebuje podklad ochranu proti vnikání vody. Nejrychleji a nejsnáze toho lze docílit pomocí hydroizolační a dělicí fólie. Nejprve se cementový podklad opatří penetračním nátěrem. Následně se přilepí k podkladu izolační a dělicí fólie prostřednictvím určených flexibilních lepidel.

Napojení na stěny se provede pomocí systémové pásky, přičemž do koutů a na nároží jsou k dispozici hotové prvky. Jedinečnost celého systému spočívá především v jednoduchosti a spolehlivosti, kdy je kompletní hydroizolace vytvořena v jediném pracovním kroku a je téměř okamžitě funkční.

Kromě úspory času je další zásadní předností fólie BOTAMENT® AE schopnost oddělovat, protože významný rozdíl v délkových změnách se odehrává právě mezi keramickými dlaždicemi a cementovým potěrem.

Z tohoto hlediska má vložená hydroizolační a dělicí fólie výrazný podíl na kompenzaci škodlivého pnutí mezi podkladem a finální vrstvou. Bezpochyby jde o vlastnost pozitivně ovlivňující životnost souvrství teras a balkónů.

Kladení a spárování dlaždic spolehlivě a profesionálně

Přímo na izolační a dělicí fólii lze pokládat dlaždice do vhodných lepidel. K tomuto účelu je možné využít zlepšené lepicí tmely na bázi cementu s vysokým podílem polymerů (C2 E S1 dle EN 12004 a EN 12002), např. prémiové lepidlo s vyšší vydatností BOTAMENT® M 29 HP.

Stále častěji investoři požadují příliš úzké spáry, protože to umožňují přesně formátované dlaždice. Jistě, některé dlaždice jsou dnes rozměrově velmi přesné, avšak obkladač musí zohledňovat i další technické aspekty.

Spáry mají v dlažbách neodmyslitelné místo a také důležitou úlohu, což lze dokumentovat na příkladu ze sousední země. V Rakousku jsou pravidla stanovena přímo technickou normou, která uvádí pro dlažby kladené do cementových tmelů v exteriéru šířku spár ≥ 5 mm a také maximální délku strany dlaždice 30 cm.

Pravidlo bylo do normy zahrnuto v současné době a zohledňuje praktické zkušenosti odborných firem a expertů v oboru. Přirozené optické zakončení vytváří spárovací hmota. Dilatační spáry lze uzavřít elastickými tmely.

Krok 1: Podkladní vrstvy

Plochy betonů a teras je třeba spádovat pomocí podkladní vrstvy ve spádu nejméně 1,5 %. Podkladovou vrstvu obvykle tvoří roznášecí vrstva cementového potěru o tloušťce více než 5 cm. Projekt by rovněž měl určit počet a rozmístění dilatačních spár.

01 Podkladní vrstvy
01 Podkladní vrstvy |

Krok 2: Hydroizolace povrchů

Před pokládkou dlaždic je třeba vytvořit ochranu proti pronikání vody do konstrukce pod dlažbou. Na připravený podklad je třeba nanést penetrační nátěr a následně přilepit hydroizolační a dělicí fólii.

02 Hydroizolace povrchů
02 Hydroizolace povrchů |

Krok 3: Lepení izolace

Pomocí flexibilního lepidla se k podkladu následně přilepí izolační a dělicí fólie, překrytí jednotlivých pasů musí být alespoň 5 centimetrů.

03 Lepení izolace
03 Lepení izolace |