Partneři sekce:
 • Prefa

Zateplení šikmé střechy nad krokvemi

Zateplení šikmé střechy nad krokvemi

Šikmé střechy se nejčastěji zateplují dvěma způsoby – mezi krokvemi a pod nimi nebo nad krokvemi. Zateplení nad krokvemi přitom představuje způsob, jak dosáhnout energeticky úsporného standardu. Rozpětí mezi krokvemi se doporučuje rozvrhnout na 1 000 mm. Na konstrukci krovu se klade bednění, které tvoří podkladovou vrstvu pod tepelnou izolaci. Vhodnými materiály jsou jednostranné hoblované palubovky nebo desky OSB s minimální tloušťkou 20 až 25 mm. Na bednění se uloží parozábrana s difuzním odporem Rd ˃ 100 m.

Typ parozábrany se volí s ohledem na montáž (bude se po ní chodit). Doporučuje se použít např. těžký asfaltový pás s hliníkovou fólií. Na parozábranu se v místě krokví namontují nadkrokevní kovové držáky, které se kotví speciálními ocelovými pozinkovanými hřeby odolnými proti vytržení. Kovový držák se připevňuje na krokev šesti hřeby s délkou 60 mm. Výpočet vzdálenosti kovových držáků a velikosti přídavných krokví ovlivňuje sklon střechy, hmotnost střešní krytiny, rozpětí krokví a sněhová oblast.

Vzdálenost držáků se doporučuje 2 200 až 2 600 mm. Kovové držáky mají výšku buď 120 mm (nízký držák) pro tepelnou izolaci s celkovou tloušťkou 200 až 240 mm (tepelná izolace se vkládá ve dvou vrstvách: tloušťka 120 + 80 až 120 mm; celková výška držáku je 165 mm, hmotnost 2 kg), nebo 180 mm (vysoký držák) pro tepelnou izolaci s celkovou tloušťkou 240 až 300 mm (tepelná izolace se vkládá ve dvou vrstvách: tloušťka 180 + 60 až 120 mm; celková výška držáku je 225 mm, hmotnost 2,4 kg). Před vkládáním tepelné izolace se vyhotoví pomocná konstrukce, která zabrání posunu tepelné izolace do okapů a umožní bezpečný pohyb po střeše. Pomocná dřevěná konstrukce se opře o ukončovací dřevěné hranoly. Pokud bude místo ukončovacích dřevěných profilů použit kovový držák, opře se pomocná dřevěná konstrukce o horní část držáku. Na horní část kovových držáků se položí přídavné pomocné krokve s šířkou 60 mm. Šířka pomocných krokví je dána rozměrem držáku (šířkou lůžka v držáku) a musí se vždy dodržet. Výška přídavných krokví se volí v závislosti na tloušťce přídavné vrstvy izolace (rozměry přídavných krokví – 60 × 60 až 120 mm). Spoje pomocných krokví se přeplátují. Držáky se na přídavné krokve uchytí čtyřmi ocelovými pozinkovanými hřeby odolnými proti vytrhnutí s délkou 40 mm.

První vrstva tepelné izolace se vloží mezi držáky. Její tloušťka odpovídá výšce zvoleného kovového držáku – 120 nebo 180 mm. Následuje vložení druhé vrstvy tepelné izolace mezi pomocné krokve. Tloušťka druhé vrstvy izolace odpovídá výšce pomocné krokve – 80 až 120 mm (kovový držák s výškou 120 mm) nebo 60 až 120 mm (kovový držák s výškou 180 mm). Přesah izolace přes čelní a boční obvodové zdivo musí být minimálně 150 mm. Rozvody se vedou v tepelné izolaci. Místo prostupu do interiéru je třeba utěsnit tmelem a přelepit těsnicí páskou. Na pomocné krokve se po uložení tepelné izolace položí difuzně otevřená pojistná hydroizolace. V případě přetržení hydroizolační vrstvy je nevyhnutelné otvor ihned zalepit lepicí páskou. Na pomocné krokve a hydroizolační vrstvu se připevní kontralatě s rozměry 60 × 40 mm, jimiž se vymezí odvětrávací mezera mezi okapem a hřebenem. Na kontralatě se uchytí latě (30 × 50 mm) nebo bednění na osazení střešní krytiny v závislosti na zvoleném typu.

01 | Krokve pod bednění
Rozpětí mezi krokvemi se doporučuje rozvrhnout na 1 000 mm. Jejich průřez závisí na statických požadavcích na střešní konstrukci (zatížení krytinou, větrem a sněhem). Minimální sklon střechy na zateplení nad krokvemi je 5°, maximální 90°.

02 | Kladení bednění
Na připravenou konstrukci krovu se uloží bednění, které bude tvořit podkladovou vrstvu pod tepelnou izolaci. Vhodnými materiály jsou jednostranné hoblované palubovky nebo desky OSB s minimální tloušťkou 20 až 25 mm.

03 | Parozábrana
Na bednění se uloží parozábrana s difuzním odporem Rd > 100 m (doporučuje se použít těžký asfaltový pás s hliníkovou fólií).

04 | Montáž kovových držáků
Na konci každé krokve se na parozábranu namontuje ukončovací dřevěný hranol. Následně se v místě krokví namontují na parozábranu kovové držáky. Pata kovového držáku se připevní na krokev šesti hřeby s délkou 60 mm, ve vodorovné vzdálenosti 2 200 až 2 600 mm.

05 | Pomocná dřevěná konstrukce
Před vložením tepelné izolace se vyhotoví pomocná konstrukce (dřevěná fošna), která zabrání posunu tepelné izolace do okapů a umožní bezpečný pohyb po střeše. Pomocná dřevěná konstrukce se opře o ukončovací dřevěné hranoly.

06 | Pomocné krokve
Na horní část kovových držáků se položí přídavné pomocné krokve s šířkou 60 mm, které se připevní čtyřmi ocelovými pozinkovanými hřeby odolnými proti vytrhnutí s délkou 40 mm. Jejich výška se volí v závislosti na tloušťce přídavné vrstvy izolace (60 až 120 mm). Spoje pomocných krokví se přeplátují.

07 | První vrstva tepelné izolace
Mezi kovové držáky se vloží první vrstva tepelné izolace. Její výška má odpovídat výšce kovových držáků – 120 nebo 180 mm. Izolační desky se kladou vodorovně.

08 | Druhá vrstva tepelné izolace
Na první vrstvu se uloží druhá vrstva tepelné izolace, a to v kolmém směru na první vrstvu. Tloušťka druhé vrstvy odpovídá výšce pomocné krokve – 80 až 120 mm (kovový držák s výškou 120 mm) nebo 60 až 120 mm (kovový držák s výškou 180 mm). Přesah izolace přes čelní a boční obvodové zdivo musí být min. 150 mm.

09 | Pojistná hydroizolační fólie
Rovnoběžně s okapem se položí difuzně otevřená hydroizolační fólie. V případě přetržení hydroizolační vrstvy je nevyhnutelné otvor ihned zalepit speciální lepicí páskou.

10 | Montáž kontralatí
Na pomocné krokve a hydroizolační vrstvu se připevní kontralatě s rozměry 60 × 40 mm, jimiž se vymezí odvětrávací mezera mezi okapem a hřebenem.

11 | Montáž střešních latí
Na kontralatě se uchytí latě (30 × 50 mm) nebo bednění na osazení střešní krytiny v závislosti na zvoleném typu.

12 | Kladení střešní krytiny
Na střešní latě se v souladu s pokyny výrobce uloží střešní krytina.

13 | Záklop
Po uložení krytiny se vyhotoví dřevěný záklop konstrukce šikmé střechy (v místě okapu a štítů) použitím jednostranně opracovaných dřevěných latí.

Informace o materiálech:

 • Polotuhá deska z kamenné vlny pro tepelnou, požární a akustickou izolaci (Rockton); součinitel tepelné vodivosti lD = 0,035 W/(m . K); třída reakce na oheň A1.
 • Poloměkká deska z kamenné vlny pro tepelnou, požární a akustickou izolaci ­(Superrock); součinitel tepelné vodivosti lD = 0,035 W/(m . K); třída reakce na oheň A1.

Co budete potřebovat

 • Jednostranné hoblované desky nebo OSB desky, minimální tloušťka 20 až 25 mm
 • Těžké asfaltové pásy s hliníkovou fólií, difuzní odpor Rd > 100 m
 • Ukončovací dřevěný hranol

Kovový držák

 • Nadkrokvový kovový držák 120 mm (nízký), celková výška: 165 mm, hmotnost: 2 kg
 • nebo Nadkrokvový kovový držák 180 mm (vysoký), celková výška: 225 mm, hmotnost: 2,4 kg
 • Ocelové pozinkované hřeby s délkou 40 mm a hřeby s délkou 60 mm

Tepelná izolace

Od partnerů ASB

 • Rockton, délka × šířka × tloušťka: 1 000 × 610 × 40 až 200 mm, speciální rozměr 1 000 × 625 mm
 • nebo Superrock, délka × šířka × tloušťka: 1 000 × 610 × 40 až 200 mm
 • nebo Rockmin Plus, délka × šířka × tloušťka: 1 000 × 610 × 40 až 200 mm
 • Hydroizolační difuzně otevřená fólie
 • Kontralatě 60 × 40 mm
 • Střešní latě  30 × 50 mm
 • Střešní krytina
 • Dřevěné latě na záklop
 • Nářadí a pomůcky:metr, vodováha, akumulátorový šroubovák, kladivo, ostrý nůž na řezání tepelné izolace

Pozor! Statické požadavky

U návrhu střešního systému je třeba dodržovat statické požadavky na střešní konstrukci. Je nutno brát v úvahu zatížení vlastní hmotností, sněhem a větrem. Rozmístění a počet kovových držáků a určení velikosti přídavných krokví by se mělo určit pomocí kalkulačky na statický výpočet.

TEXT + FOTO: Rockwool

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.