Partneři sekce:
  • Prefa

Sedlová, nebo valbová? Aneb i střechy podléhají módě

Sedlová, nebo valbová? Aneb i střechy podléhají módě

Myslet si, že se staveb módní trendy netýkají, je omyl. Přesvědčivý důkaz poskytuje i nejmladší historie, kdy se naším územím přehnal živel podnikatelského baroka, který vykrystalizoval v současnou moderní architekturu, charakteristickou elegancí, originalitou a jednoduchostí.

Tento trend se pochopitelně promítá i do šikmých střech. Jen stěží se dnes setkáte s novostavbou završenou  mansardovou střechou, v kurzu jsou zejména střechy pultové, sedlové a valbové.

Pultové střechy

Základním typem je střecha pultová, kterou tvoří jedna nakloněná rovina. Historicky jde o nejstarší konstrukci, která vznikla pouhým položením jakéhokoliv materiálu chránícího podstřeší na jednu zvýšenou a druhou sníženou podporu tak, aby byl zajištěn odvod vody. Snad právě pro tuto jednoduchost byla v minulosti pultová střecha charakteristická spíš pro hospodářské stavby a přístavky. Současnost jí ale přisoudila roli zcela jinou. V soudobé architektuře, jež si v jednoduchosti libuje, je tato elementární konstrukce poměrně často využívána. Většinou jde o soubory několika pultových střech v různých výškových úrovních nad jednotlivými částmi půdorysu. Rozdíly ve výškách zastřešení bývají využity k instalaci prosvětlovacích pásů oken.


Pultová střecha v těchto aplikacích je většinou jakousi variací na plochou střechu, a tak převážně mívá nízký sklon. Proto se jako s krytinou na těchto střechách lze nejčastěji setkat s nejrůznějšími typy falcovaných plechů.


Jak už bylo řečeno, konstrukčně jde o velmi jednoduchý systém nosných prvků uložených ve spádu, ať už krokví či plošných panelů. Pro eliminaci průhybu ale vyžadují při větších rozpětích vložení vnitřních podpor (stěn nebo sloupů s průvlaky).

Sedlové střechy

Vyšší variantou je střecha sedlová, tvořená dvěma střešními rovinami, ohraničenými okapy a dvěma štíty. Průnik střešních rovin pak tvoří hřeben. Jde o nejčastější geometrický tvar střech na našem území. Konstrukci má sedlová střecha stále relativně jednoduchou a funkčnost stejně dobrou, jako každá dobře zrealizovaná šikmá střecha. Na rozdíl od pultové střechy je s ní ovšem možno překlenout větší rozpětí bez nutnosti vložení středních podpor. Při vyšším sklonu pak sedlová střecha umožňuje dobré využití pro výstavbu podkroví a kolmý štít také dobré prosvětlení místností ve štítové části.

K vidění jsou však i sedlové střechy alpského typu, tedy s nízkým sklonem. Pro jejich použití hovoří zejména schopnost překlenout větší rozpětí a snadné a efektivnější zaizolování podstřešních místností než u ploché střechy. Benefitem pak je přídavná izolace v zimě v podobě ležícího sněhu, pro kterýžto efekt bývají využívány právě v Alpách.


Pro konstrukce sedlových střech jsou nejčastěji používány různé typy tesařských vazeb. Při nízkých sklonech je ideální využít střešní vazníky, které zlevní a zrychlí výstavbu.

Jako krytinu lze pro sedlovou střechu použít jakýkoliv materiál, který odpovídá jejímu spádu. Široká škála začíná u asfaltových pásů, pokračuje střešními šindeli, pálenými a betonovými taškami, přes cementovláknité šablony, až po všechny druhy plechů a alternativních materiálů (dřevěný šindel, břidlice, sláma a rákos). Při výběru střešní krytiny je dobré kromě vzhledu a bezpečného sklonu zohlednit i tvarovou náročnost střechy a posoudit efektivitu materiálu pro použití na členité střeše s mnoha nárožími a úžlabími.

Valbová střecha

Nejelegantnějším a dnes často využívaným tvarem je valbová střecha. Je to vlastně zvláštní typ sedlové střechy, která má místo štítů dvě valby. Dohromady tvoří čtyři střešní plochy ohraničené na všech stranách okapem a v pronicích nárožími. Pokud hřeben sedlové střechy chybí a čtyři střešní roviny se sbíhají v jednom vrcholu, jde o variantu valbové střechy, tzv. střechu stanovou.

Od partnerů ASB

Ukončení všech čtyř stran okapem determinuje valbovou střechu pro samostatně stojící objekty. Její kompaktní tvar pak dodává objektu uzavřený výraz, pro který je nejčastěji používána na rodinných domech. Jinak pro ni ale platí vše to, co pro střechu sedlovou, ať už jde o nosnou konstrukci či o volbu krytiny.

Vedou šikmé střechy

Výhody každého z uvedených typů šikmých střech jsou nesporné. Ideálně plní úlohu horního ukončení stavby a jejich nakloněné plochy odvádějí srážkovou vodu rychle a bezpečně. Výhradní postavení šikmé střechy na krátkou dobu zpochybnila plochá střecha, když v 70. letech dvacátého století s rozvojem moderní architektury prudce stoupl její význam, Dnes si ale šikmá střecha opět vydobyla své prvenství. A je lhostejno, zda jde o střechu pultovou, sedlovou či valbovou.

Marie Urbancová
Foto: autor, Atelier 38, Tondach, Prefa