Těžká šikmá střecha

Těžká šikmá střecha z keramobetonových panelů (pracovní postup)

Partneři sekce:
 • Prefa

Keramobetonové panely jsou příkladem nosné konstrukce střechy, u které se, na rozdíl od tradičního kovu, nemusíme strachovat o biologické poškození.

Keramické panely umožňují montáž okamžitě únosné střešní konstrukce o sklonu optimálně 25°. Montáž probí­ há pomocí jeřábu. Maximální světlost místností, která umožňuje použití keramického panelu, je 6 metrů u běžné zástavby a 7 metrů u hospodářských ob­ jektů. Keramické panely jsou vhodným řešením i pro energeticky pasivní domy.

Konstrukce rodinné, bytové či občanské stavby probíhá vesměs stejným či po­ dobným způsobem. Obvodové a vnitřní stěny se vyzdí do předepsané výšky, z vnitřní strany se připraví bednění ztužujícího věnce. Podélný věnec se betonuje ve dvou etapách: v první se do bednění vloží výztuž, která se ukotví do příčných stěn. Ttřmeny přesahují do druhé úrovně věnce. Následuje beto­ náž a dokončí se štítové stěny – jejich koruna vytvoří nální spád střechy. Pak přichází na řadu střecha.

Jenže co takhle nevolit klasický dřevěný krov, ale modernější variantu – keramické panely? Jak postupuje taková stavba? Předtím, než se začnou pokládat panely, je třeba zkontrolovat, zda je koruna všech nosných stěn skutečně rovná. Pokud je odchylka větší než 5 mm na dva metry nebo je rozdíl mezi nejvyš­ ším a nejnižším místem pro uložení panelu větší než 10 mm, je třeba zdivo vyrovnat maltou. Zdi z nebroušených cihel se maltou vyrovnávají pokaždé.

Poté se na šířku uložení stropu a ztužu­ jícího věnce pokládá těžký asfaltový pás o tloušťce 3,5 mm. Hloubka uložení činí minimálně 125 mm. Keramické stropní panely se pokládají pomocí jeřábu. Při objednání jeřábu je třeba počítat s mís­tem pro jeho zakotvení a délkou ramene pro vykládku a uložení panelů. Nejtěžší panely mají hmotnost 3,5 tuny, takže se při jejich ukládání na nosné stěny musí dohlédnout na to, že manipulace bude bezpečná a panely se nepoškodí.

Při kladení panelů na nosné zdi a žele­ zobetonový věnec nebo průvlak je třeba dbát na jejich přesné uložení – nejlepší je označit si jejich délku na těžkém asfaltovém pásu. Na vnitřní nosné stěny se panely ukládají na délku minimál­ně 125 mm, v příčném směru je délka jejich uložení 25 až 50 mm.

Vyčnívající výztuž většinou směřuje do ztužujícího věnce na obvodovém zdivu, montážní podpěry nejsou při ukládání na zdivo s délkou uložení panelu ≥ 125 mm po­třebné. Po uložení panelů se po obvodu střešní roviny vyzdí věncovky. Každou třetí věncovku se doporučuje zafixovat pomocí ohnutého drátu k výztuži obvodového věnce. Za věncovky se pak vloží tepelná izolace.

Následuje výztuž druhé úrovně podélného věnce a také po obvodu střechy. Takto připravená konstrukce se nakonec zabetonuje. Po vytvrzení betonu proběhne aplikace asfaltových pásů, pomocných krokví a tepelné izolace (nadkrokevní systém). Následně je možné ihned přikročit k po­ kládce střešní krytiny.

Dodatečné prostupy

Dodatečné prostupy se do stropních panelů mohou zhotovit pouze v místě keramických tvarovek tak, aby se ne­ porušila nosná betonová žebra. Tím je šířka prostupu limitována na 230 mm. Zároveň platí omezení maximální délky prostupu na 300 mm a zákaz umístění prostupu v krajních čtvrtinách délky panelu.

Pokud by bylo třeba umístit do­ datečný prostup ve středních čtvrtinách délky panelu nebo by byl nutný prostup s větší délkou, je třeba konzultace se sta­ tikem. Pro realizaci prostupů se doporu­ čuje používat speciální jádrové vrtáky o průměru do 230 mm. Mohou se použít také vrtáky do betonu – nad keramickou tvarovkou se pak vrtá s příklepem, ve tvarovce bez příklepu.

Co budete potřebovat

 • Tepelněizolační malta
 • Keramobetonové panely
  Keramobetonové panely HELUZ šířka 1 200, 900 či 600 mm, doplňkový panel o šířce 1 000 či 700 mm, výška panelu 230 mm, maximální délka 6 250 mm, základní panel o šířce 1200 od 4 851 Kč/ks bez slev a DPH
 • Věncovky
 • Beton
  Beton s kamenivem o zrnitosti maximálně 4 mm pevnostní třídy C16/20–XC1, měkké konzistence S3
  Beton s kamenivem o velikosti zrna 16 mm
 • Hydroizolace a parozábrana
  Asfaltové pásy
 • Tepelná izolace
  Minerální izolace nadkrokevních systémů např. Rockwool či Bramac
 • Střešní krytina
 • Nářadí
  jeřáb
  pomocné krokve
  ocelové profily
  latě a kontralatě

01 Rovinnost koruny zdí

Zkontrolujeme světlost nosných stěn a ro­ vinnost koruny nosných stěn. Pokud není dokonale rovná, vyrovnáme ji tepelněizolační maltou. Na vyrovnané zdivo se pak na šířku uložení stropu a ztužujícího věnce pokládá těžký asfaltový pás o tloušťce 3,5 mm.

Těžká šikmá střecha
Rovinnost koruny zdí | Source: Heluz

02 Pokládka panelů HELUZ

Panely se kladou pomocí jeřábu. Při vykládání je třeba vycentrovat závěs, aby při manipulaci nedošlo k rozhoupání panelu a k jeho poškoze­ ní při ukládání.

Těžká šikmá střecha
Pokládka panelů HELUZ | Source: Heluz

03 Pokládka panelů HELUZ

Panely se ukládají od okapové hrany směrem k hřebeni střechy. Konstrukce těžké šikmé střechy je použitelná pro obdélníkový půdorys domu a sedlovou nebo pultovou střechu.

Těžká šikmá střecha
Pokládka panelů HELUZ | Source: Heluz

04 Věncovky

Po uložení panelů se po obvodu střechy vyzdí věncovky, za které se vkládá tepelná izolace. Poté se vyztuží druhá úroveň podélného věn­ce, realizuje se také výztuž po obvodu střechy.

Těžká šikmá střecha
Věncovky | Source: Heluz

05 Příprava betonáže

Styčné spáry mezi panely, především jejich ke­ ramická část, se důkladně navlhčí, aby beton dobře přilnul.

Těžká šikmá střecha
Příprava betonáže | Source: Heluz

06 Betonáž stropních panelů

Pro betonáž spár se používá beton s kameni­ vem o zrnitosti maximálně 4 mm, pevnostní třídy c16/20 – Xc1, měkké konzistence S3. Zá­roveň se betonuje také ztužující věnec (beton s kamenivem o velikosti zrna 16 mm). Beton se zhutní.

Těžká šikmá střecha
Betonáž stropních panelů | Source: Heluz

07 Ošetřování betonu

Beton se během prvních dnů po betonáži vlhčí vodou. Před dostatečným zatvrdnutím betonu ve spárách je potřeba zamezit pohybu panelů např. vlivem zatížení stavebním materiálem.

Těžká šikmá střecha
Ošetřování betonu | Source: Heluz

08 Hydroizolace a pomocné krovy

Na zabetonované stropní panely se pokládá hydroizolace ve formě asfaltových pásů, která plní i funkci parozábrany a vzduchotěsné vrs­tvy (pokud se neprovádějí vnitřní omítky). Na ocelové profily se uloží pomocné krokve, kte­rými se vymezí prostor pro tepelnou izolaci.

Těžká šikmá střecha
Hydroizolace a pomocné krovy | Source: Heluz

09 Tepelná izolace

Do prostoru mezi pomocnými krokvemi se uk­ládá tepelná izolace ve dvou vrstvách tak, aby se pásy vzájemně nepřekrývaly. Pro zateplení těžké šikmé střechy lze využít velké množství obdoby nadkrokevních systémů s různými tepelnými izolacemi.

Těžká šikmá střecha
Tepelná izolace | Source: Heluz

10 Dokončená střecha

Na vrstvu tepelné izolace se pokládá pojistná hydroizolace. Následuje připevnění střešních latí a kontralatí, na které se pokládá krytina.

Těžká šikmá střecha
Dokončená střecha | Source: Heluz

TEXT + FOTO: Heluz