Partneři sekce:
  • Prefa

Šikmá střecha z pórobetonových masivních prvků

Šikmá střecha z pórobetonových masivních prvků

Šikmá střecha se tradičně realizuje vytvořením dřevěného krovu, na který se následně vyhotoví jednotlivé vrstvy střešního pláště. Na trhu je však dostupný i systém tvořený železobetonovými nosníky a pórobetonovými vložkami. Jde o systém vhodný v případě staveb realizovaných v nízkoenergetickém a pasivním standardu se sklonem střešní konstrukce do 40°.

Zhotovení střechy je velmi podobné jako zhotovení pórobetonového stropu. Mezi prefabrikované železobetonové nosníky se kladou pórobetonové vložky s tloušťkou 200 nebo 250 mm. Mezi každou čtvrtou vložku se vkládá snížená vložka s tloušťkou 100 mm, neurčí-li statik jinak, která vytváří bednění pomocného příčného spolupůsobícího žebra, vyztuženého ocelí 1× ∅ 8 mm, zakotvenou do protilehlých věnců. Železobetonové nosníky mohou být vzhledem ke spádu střechy orientovány kolmo nebo rovnoběžně.

Nosníky kolmo na spád střechy

U kolmé orientace se začínají nosníky ukládat zdola – první u obvodového věnce. Postupným střídavým ukládáním vložek a nosníků se zabezpečí správná osová vzdálenost nosníků. Standardní osové rozestupy nosníků jsou 680 mm. Uložení nosníků na zdi je 150 mm, neurčí-li statik jinak. Následně se připraví montážní podepření nosníků a uloží se vložky po celé ploše střešní konstrukce. Vložky se vkládají co nejblíže k nosníkům. Montážní podpěry je třeba správně fixovat, aby se při realizaci střešní konstrukce neuvolnily nebo nepodklouzly.

Umístění montážních podpěr musí být v maximálních vzdálenostech do 1 600 mm. Otvor ve střešní konstrukci na vikýř, střešní okno či komín, jehož rozměry jsou větší než světlá vzdálenost mezi dvěma nosníky (560 mm), se vytvoří přerušením jednoho, případně dvou nosníků. Přerušený nosník se prováže se střešní konstrukcí pomocí železobetonové výměny. Výměna musí mít šířku minimálně 200 mm.

Nosníky rovnoběžně se spádem střechy

Alternativní možností je kladení železobetonových nosníků rovnoběžně se spádem střechy. Nosníky se začínají klást podle projektu, vždy od plánovaného otvoru ve střeše nebo prostupu na komín. Rozestup nosníků se zabezpečí střídavým kladením vložek a nosníků. První řada vložek se položí co nejblíže k uloženým nosníkům. Následně se zhotoví montážní podepření, přičemž je třeba dbát na důkladnou fixaci montážních podpěr, aby se neuvolnily. Nosníky na hřebeni střechy se propojí s výztuží podle návrhu statika. Vytvoří se ostatní pomocné konstrukce – výměny, skryté nosníky apod. Potom se mohou začít klást vložky na celou plochu střešní konstrukce.

Do betonových žeber se před betonáží mohou osadit pomocné prvky – např. závitové tyče pro pozdější upevnění tepelné izolace a kontralatě. Po smontování všech prvků konstrukce se přistoupí k betonáži. Betonem se zalijí všechna prázdná místa (nosníky, příčná žebra, výměny) tak, aby vznikla hladká rovina střechy. Beton se uloží po menších úsecích a zhutní se propichováním. Konzistence betonu třídy min. C 20/25 se zvolí tak, aby bylo možné betonování podle sklonu, ale aby zbytečně nestékal.

Položený střešní systém se nenadbetonovává, jen se vybetonují žebra a věnce po úroveň jejich horní hrany. Na zabetonovanou střešní konstrukci se položí tepelná izolace – kalciumsilikátové minerální desky, pojistná střešní fólie podle projektu a připevní se kontralatě. Zhotoví se laťování, položí se střešní krytina a střecha se dokončí běžným postupem, včetně klempířských prací. 

09 | Nosníky na hřebeni
Nosníky na hřebeni střechy se propojí s výztuží podle návrhu statika.

10 | Uložení vložek na celou plochu
Vytvoří se ostatní pomocné konstrukce – výměny, skryté nosníky apod. Potom se mohou začít klást vložky na celou plochu střešní konstrukce.

01 | Kolmá orientace nosníků
Nosníky se vzhledem ke spádu střechy uloží kolmo nebo rovnoběžně.

02 | Kladení nosníků
U kolmé orientace se začínají nosníky ukládat zdola – první u obvodového věnce. Postupným střídavým ukládáním vložek a nosníků se zabezpečí správná osová vzdálenost nosníků. Standardní osové rozestupy nosníků jsou 680 mm. Uložení nosníků na zdi je 150 mm.

03 | Montážní podepření
Následně se připraví montážní podepření nosníků v rastru 1,6 × 1,6 m a uloží se vložky po celé ploše střešní konstrukce. Vložky se vkládají co nejblíže k nosníkům.

04 | Fixace montážních podpěr
Montážní podpěry je nutné správně fixovat, aby se při realizaci střešní konstrukce neuvolnily nebo nepodklouzly. Umístění montážních podpěr musí být v maximálních vzdálenostech do 1 600 mm.

05 | Otvor ve střešní konstrukci
Otvor ve střešní konstrukci mezi dvěma nosníky se vytvoří přerušením jednoho, případně dvou nosníků. Přerušený nosník se prováže se střešní konstrukcí pomocí železobetonové výměny. Výměna musí mít šířku minimálně 200 mm.

06 | Rovnoběžná orientace nosníků
Alternativní možností je kladení železobetonových nosníků rovnoběžně se spádem střechy. Nosníky se začínají klást podle projektu, vždy od plánovaného otvoru ve střeše nebo prostupu pro komín.

07 | První řada vložek
Rozestup nosníků se zabezpečí střídavým kladením vložek a nosníků. První řada vložek se položí co nejblíže k uloženým nosníkům.

08 | Montážní podepření
Následně se zhotoví montážní podepření, přičemž je třeba dbát na důkladnou fixaci montážních podpěr, aby se neuvolnily.

11 | Před betonáží
Do betonových žeber se před betonáží mohou osadit pomocné prvky – např. závitové tyče pro pozdější upevnění tepelné izolace a kontralatě. Po smontování všech prvků konstrukce se přistoupí k betonáži. Betonem se zalijí všechna prázdná místa (nosníky, příčná žebra, výměny) tak, aby vznikla hladká rovina střechy.

12 | Betonáž střešní konstrukce
Beton se uloží po menších úsecích a zhutní se propichováním. Konzistence betonu třídy min. C 20/25 se zvolí tak, aby bylo možné betonování podle sklonu, ale aby zbytečně nestékal. Položené prvky střešní konstrukce se nenadbetonovávají, jen se vybetonují žebra a věnce po úroveň jejich horní hrany.

13 | Vrstvy střešního pláště
Na zabetonovanou střešní konstrukci se položí tepelná izolace – kalciumsilikátové minerální desky, pojistná střešní fólie podle projektu a připevní se kontralatě.

14 | Střešní krytina
Zhotoví se laťování, položí se střešní krytina a střecha se dokončí běžným postupem, včetně klempířských prací.

Informace o systému:

» montovaný konstrukční systém na stropy a střechy, skládající se z předpjatých železobetonových nosníků a pórobetonových vložek; střešní nosníky z příhradové svářené výztuže zalité do betonové patky s obdélníkovým průřezem 120 × 40 mm, beton: min. C 20/25, výztuž: 10 505 (R), BSt. 500 S, KR, WR, M, délky nosníků: 1,0 až 7,80 nebo 7,20 m (podle typu nosníku) po 0,20 m, střešní vložky z pórobetonu třídy P4-500; součinitel tepelné vodivosti λ10 DRY = 0,13 W/(m.K); U (výpočtová) = 0,137 W/(m.K); třída reakce na oheň A1.

Co budete potřebovat:

Systém Ytong Komfort

Střešní nosníky
Typ A (na konstrukce s tloušťkou 250 mm)
rozměr (š × v): 120 × 205, délky nosníků: 1,0 až 7,80 m po 0,20 m,
nebo
Typ C (na konstrukce s tloušťkou 200 mm)
rozměr (š × v): 120 × 175, délky nosníků: 1,0 až 7,20 m po 0,20 m

Střešní vložky
Ytong+ 250
rozměry vložek (d × š × v): 599 × 249 × 250 mm,
nebo
Ytong+ 200
rozměry vložek (d × š × v): 599 × 249 × 200 mm

Žebro
Ytong+ 100
rozměry vložek (d × š × v): 599 × 125 × 100 mm

Beton
třída C 20/25

Tepelná izolace
Multipor tepelněizolační desky
tloušťky: 60, 80, 100 mm s hladkými styčnými plochami, výška × délka: 390 × 600 mm,
tloušťky: 50, 75, 100, 125, 150, 200 mm, výška × délka: 500 × 600 mm

Pojistná střešní fólie

Laťování

Střešní krytina

Nářadí a pomůcky
žebřík
jisticí lana
ochranný oděv
jeřáb
zdvihací lana
ocelové podpěry
dřevěné hranoly
kleště
ocelová tyč
hoblík na pórobeton
zednická lžíce

Pozor!

Ložná plocha stropních nosníků
Stropní nosník musí dosedat celou svou úložnou plochou. Minimální délka uložení je 150 mm. V případě menších nerovností na koruně zdiva se hoblíkem vytvoří hladká a vodorovná ložná plocha. V případě výrazných nerovností (více než 15 mm) se použije vrstva betonu nebo cementové malty s tloušťkou max. 50 mm. U rozpětí více než 7 m a stropů s užitečným zatížením větším než 2,0 kN/m2 je vhodné použít vyztuženou podkladovou vrstvu betonu s tloušťkou min. 50 mm. Stropní nosníky se mohou zkracovat, případně jinak tvarově upravovat jen se souhlasem statika, případně výrobce.

Od partnerů ASB

Kladení nosníků
Kladení nosníků většinou realizují dva pracovníci. Ručně je vhodné ukládat jen nosníky do délky 5 200 mm. Na zdvihání se mohou použít lana. Nebudou-li dodrženy manipulační předpisy, hrozí nebezpečí poškození nosníku. Doporučuje se manipulace pomocí jeřábu s vahadlem. Nosníky se ukládají přímo na místo. Musí se dodržet předepsaná délka uložení na nosné zdi. Předepsanou vzdálenost nosníků zabezpečují stropní vložky kladené na koncích nosníků.

Ložná plocha na stropní vložky
Stropní vložky se ukládají v podélném směru nosníků na sraz a vymezují osovou vzdálenost nosníků. Uložené vložky mohou mít v kolmém směru na osu nosníků v ozubu vůli max. 5 mm. Je vhodné, když první a poslední stropní vložka mezi dvěma nosníky lícuje s vnitřním okrajem nosné zdi. Minimální délka uložení je 20 mm, maximální uložení podle kritéria únosnosti pro ztužující věnec. Rozměry stropních vložek je dovoleno upravovat řezáním, včetně vyřezání úložných ozubů s vůlí max. 5 mm. Vložku s upraveným délkovým rozměrem se doporučuje uložit jako krajní na koruně zdi s přesahem min. 20 mm.

 

TEXT: zpracováno z podkladů firmy Xella
FOTO: Xella

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 4/2017.