Partneři sekce:
  • Prefa

Bezpečná střecha za všech okolností – jak zajistit bezpečný pohyb?

shutterstock 282585302
Zdroj: Shutterstock

Každý komín se musí nejen pravidelně kontrolovat, ale také čistit. Kontrola, která musí být provedena odborně způsobilou osobou, spočívá v ověření provozuschopnosti, požární odolnosti, správném napojení na spotřebič, kontrole provedení komínu a jeho prostupu konstrukcemi (ad.). Čištění, které by mělo probíhat častěji než kontrola, spočívá v odstranění pevných usazenin z komínového průduchu a z kouřovodu.

Jak se o komín starat?

Výše uvedené popisy činností jsou laické a velmi stručné, způsobilý odborník by je samozřejmě popsal přesněji a detailněji – co je ovšem důležité ze stavbařského hlediska, to je frekvence čištění. U kotlů na tuhá paliva lze komín čistit svépomocí, kontrola kominíkem musí proběhnout minimálně jednou ročně.

Pokud ovšem komín obsluhuje spotřebiče na plyn nebo kapalná paliva, čištění svépomocí není možné. Kontrola je opět nutná minimálně jednou ročně. Komíny kondenzačních kotlů vyžadují kontrolu minimálně jednou za dva roky.

Tyto údaje jsou důležité zejména proto, že minimálně jednou až dvakrát ročně (ideálně víckrát) musí být ke komínu umožněn bezpečný přístup dle platných vyhlášek, zákonů a norem – a samozřejmě BOZP.

Jak umožnit bezpečný přístup?

Pokud je na střeše osazen výlez o rozměrech alespoň 550 × 550 mm ve vzdálenosti do 600 mm od komína, není třeba zřizovat komínové lávky a postačí instalace například jednoduché stoupací plošiny. Pokud je však vzdálenost výlezu od komína větší, pak při vymetání komínu ústím je třeba zřídit lávku 650 až 750 mm pod ústním komínového průduchu.

Pokud k vymetání dochází vymetacím otvorem, pak je lávku třeba zřídit 800 až 1 200 mm pod vymetacím otvorem. Lávka musí mít pochozí plochu nejméně 250 mm a musí disponovat zábradlím o výšce 1 000 mm od nášlapné plošiny. Ve výšce 500 mm musí toto zábradlí mít vodorovnou výplň. Zábradlí je pouze na jedné straně – té vzdálenější od střešní krytiny.

Pochozí plocha musí být minimálně 100 mm nad střešní krytinou. Průchozí šířka (mezi zábradlím a komínem) by se měla pohybovat kolem 600 mm. Samotné kotvení lávky by vždy mělo být posouzeno statickým výpočtem. Přístup k lávce by měl být vždy zajištěn buď certifikovaným žebříkem (při přístupu skrz výlez, který je více než 600 mm nad podlahou) nebo pomocí nášlapných stupňů přímo na střeše.

Jak to vypadá v praxi?

Na šikmé střechy rodinných domů lze montovat stoupací plošiny, lávky a nášlapy v kombinaci s bezpečnostními háky. Tyto háky se využívají jako kotevní body pro zachycení lana bezpečnostního postroje – lze je ovšem využít i pro připevnění střešních žebříků určených pro zajištění dočasného pohybu na střeše.

Nejčastěji využívaným prvkem pro bezpečné kontroly jsou stoupací plošiny. Ty se montují zpravidla do blízkosti komínu, případně dalších prvků, které vyžadují pravidelnou kontrolu. Pokud je těchto prvků více a střecha je o větší ploše, spojují tyto plošiny kominické lávky se zábradlím. U menších střech slouží k přechodu mezi plošinami střešní nášlapy.

Eliška Hřebenářová
Literatura:
[1]          ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. V účinnosti od 11/2010.
[2]          ČSN 73 1901 Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení, Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou, Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi. V účinnosti 11/2020.
[3]          Vyhláška č. 34/2016 Sb. Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. V účinnosti od 01/2016.
[4]          Zákon č. 320/2015 Sb. Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky. V účinnosti od 01/2016