Partneři sekce:

Zateplení provětrávaných plášťů budov

Zateplení provětrávaných plášťů budov

Při navrhování nebo realizování obvodové stavební konstrukce je třeba pamatovat na splnění základních požadavků na obvodové konstrukce, kterými jsou: úspora energie a tepelná ochrana, požární bezpečnost, ochrana vnitřního prostředí proti hluku, mechanická odolnost a stabilita, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, případně další požadavky investora.

Svislé obvodové konstrukce se navrhují a posuzují z hlediska návrhových teplot a relativních vlhkostí venkovního vzduchu; návrhových teplot a relativních vlhkostí vnitřního vzduchu; únosnosti, způsobu zatížení a připojení systému provětrávané fasády k zateplované konstrukci. Pro konstrukční návrh a posuzování svislých obvodových stěn platí tyto zásady: tepelný odpor R zateplované svislé obvodové stěny se zvýší o tepelný odpor tepelné izolace v systému provětrávané fasády se zohledněním vlivu tepelných mostů pomocné nosné konstrukce a kotev izolace; difuzní odpor, resp. ekvivalentní difuzní tloušťka svislé obvodové stěny se musí směrem od interiéru k exteriéru snižovat.

Vnější zateplovací systémy

Jsou nejčastějším způsobem tepelné izolace objektů. Jejich obrovskou výhodou je celistvost izolační vrstvy. Izolace chrání objekt jako celek, nejen jeho oddělené části. Použitím vnějšího zateplovacího systému se také podstatnou měrou snižuje namáhání obvodové konstrukce – zejména jejich spojů – výkyvy teplot a povětrnostní vlivy. Podle konstrukčního řešení k nejpoužívanějším způsobům vnějšího zateplení patří provětrávané zateplovací systémy, sendvičové stěny, kazetové stěny, vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS) a další. U provětrávaných zateplovacích systémů se vkládá tepelná izolace mezi nosné prvky roštu, který nese obklad fasády. Obklad fasády za větrací mezerou může tvořit např. sklo, kov, dřevo, vláknocementové šablony a keramika. Mezi izolací a obkladem fasády je vytvořena větraná vzduchová mezera.

Typický řez všemi vrstvami zateplené stěny s ocelovým roštem

 1. nosná zateplovaná stěna
 2. kotvy nosných roštů
 3. nosné rošty
 4. izolace ROCKTON nebo VENTI MAX
 5. vnější plášť

Způsoby montáže izolace

Způsob montáže tepelněizolačních desek v systému provětrávaných fasád je přizpůsoben technickému řešení roštů pro osazení vnějšího obkladu. Varianty upevnění izolace k zateplované stěně: vložení mezi rošty z ocelových profilů nebo dřevěných latí, které nesou obklad fasády; zajišťují přenos všech účinků zatížení (hydrotermické namáhání, účinky větru, vlastní hmotnost); rošty mohou být vodorovné, svislé nebo křížové.

Typický řez všemi vrstvami zateplené stěny s dřevěným roštem

Od partnerů ASB

 1. nosná zateplovaná stěna
 2. vodorovný impregnovaný dřevěný rošt
 3. první vrstva izolace mezi vodorovným roštem: SUPERROCK, ROCKTON nebo VENTI MAX
 4. svislý impregnovaný dřevěný rošt
 5. druhá vrstva izolace mezi svislým roštem: ROCKTON nebo VENTI MAX
 6. vnější plášť – dřevěný obklad

Zateplení stěny provětrávaným zateplovacím systémem s ocelovým roštem / Zateplení stěny provětrávaným zateplovacím systémem s dřevěným roštem

01 | Montáž kotev
Pro uchycení nosných roštů vnějšího pláště na zateplovanou stěnu

02 | Uchycení izolace
Izolace z kamenné vlny ROCKTON nebo VENTI MAX se uchycuje pomocí hmoždinek.

03 | Montáž svislého roštu I
Dalším krokem je montáž systémového roštu pro izolací ROCKTON nebo VENTI MAX.

04 | Montáž svislého roštu II
V případě zateplené stěny izolací s povrchovou úpravou fleecem VENTI MAX F nebo AIRROCK ND FB1

05 | Montáž obkladu fasády
Fasádní obklad se osazuje na svislý rošt s dodržením v projektu určené tloušťce vzduchové mezery.

06 | Vnější obklad
Dokončený vnější obklad provětrávané fasády; rohové ukončení s přiznaným hliníkovým profilem.

01 | Vodorovný rošt
Aplikace začíná montáží vodorovného dřevěného roštu pro vložení první vrstvy izolace.

02 | První vrstva izolace
První vrstvu izolace tvoří izolační desky SUPERROCK, ROCKTON nebo VENTI MAX.

03 | Svislý rošt
Montáž svislého dřevěného roštu pro vložení druhé vrstvy izolace.

04 | Druhá vrstva izolace
Vložení druhé vrstvy izolace ROCKTON nebo VENTI MAX mezi svislý rošt.

05 | Vzduchová mezera
Mezi izolací a vnějším obkladem fasády je ponechána provětrávaná vzduchová mezera o minimální velikosti 40 mm.

06 | Dřevěný obklad
Vnější dřevěný obklad provětrávané fasády má při dodržení správného postupu životnost srovnatelnou s dalšími fasádními materiály.

Informace o materiálu: Izolace z kamenné vlny Rockwool

 • tepelněizolační schopnosti
 • nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru
 • zvuková pohltivost
 • vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná
 • paropropustnost
 • rozměrová stálost

TIP PRO PROFESIONÁLY: Dimenzování rozměrů provětrávané mezery

Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje norma pro navrhování provětrávaných fasád, doporučujeme pro návrh velikosti provětrávané mezery využívat normu ČSN 73 1901. Provětrávanou fasádu je možno v tomto ohledu považovat za strmou střechu. Střecha se spádem nad 45° musí mít větranou mezeru minimálně 40 mm. Velikost větrané vzduchové mezery mezi tepelnou izolací a fasádním obkladem sehrává zásadní roli při spolehlivosti a funkčnosti tohoto systému.

Pozor!

Pro správné fungování je nutno zajistit bezproblémové proudění vzduchu v této mezeře, které odvede případnou vlhkost z větrané mezery. Provětrávání zásadním způsobem ovlivňuje životnost fasádní konstrukce.

TEXT + FOTO: Rockwool

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.