Partneři sekce:
  • Prefa

Bezpečné pokrývačské práce

Bezpečné pokrývačské práce

K pracím a činnostem, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, patří podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, pokrývačské práce a udržovací práce na střeše. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnosti, u kterých hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 10 m, musí být pro tyto činnosti zpracován plán BOZP.

Přípravné práce

Před zahájením pokrývačských prací musí být dokončeny tesařské konstrukce, klempířské práce a zednické práce. Ze zednických prací se to týká dokončené okapové římsy, vyzdění štítů, půdního zdiva a komínů. Musí být dokončeny střešní proniky (např. osazeny bleskosvody, stožáry, nosiče větracích průduchů a komínových lávek apod.).

Realizace střechy s volskými oky

Realizace střechy s volskými oky

Doprava a skladování střešní krytiny

Pro dopravu tašek na střechu se v běžných případech nejčastěji používají střešní vlečené výtahy s kloubově lomenou pojezdovou dráhou po střeše.
Při rekonstrukcích nebo při dočasném skladování na půdě můžeme tašky klást například na vazné trámy nebo na obvodové nosné zdi.

Dokončené pokrývačské práce

Dokončené pokrývačské práce

V žádném případě je nesmíme ukládat na volnou stropní konstrukci. Tašky mohou být také ukládány na lavičky upevněné na laťování. Starší poškozené tašky se odkládají stranou a použijí se později k obkrývání střešních proniků, pro úžlabí a pro nároží střechy.

Bezpečný přístup na střechu

Konkrétní podmínky přístupu na střechu se stanovují v technologickém postupu. K přístupu na pracoviště pokrývače se nejčastěji používají trvalé konstrukce, které jsou v průběhu výstavby nebo rekonstrukce již vybudovány. Jedná se například o schodiště. K přiblížení se k pracovnímu místu se používají například přístupové komunikace, přístupové podlahy, pracovní podlahy, lávky, žebříky apod.

Vzorná oprava historické střechy

Vzorná oprava historické střechy

Ochrana proti pádu

Pracovník, který provádí pokrývačské práce, musí být chráněn před pádem ze střešního pláště zejména z jeho volných okrajů nebo do světlíků.
Ochrana proti pádu z volných okrajů střechy se zajišťuje především prostředky kolektivní ochrany. K těm patří technické konstrukce (např. ochranná zábradlí, ochranná ohrazení, záchytná lešení, sítě) a dočasné stavební konstrukce (např. lešení, pracovní plošiny).

Jako ochranné konstrukce proti pádu pracovníků z volných okrajů střechy lze použít dílcová konzolová lešení. Tato lehká lešení s podlahami v jedné výškové úrovni se kotví do cihelného zdiva, případně i skrz celou zeď nebo do železobetonového věnce. Uplatní se nad místy s velkým pohybem osob, nad pěšími zónami, nad úzkými uličkami, v centrech měst apod. Nesmíme zapomínat ani na ochranu proti pádu předmětů (např. nářadí a materiálů).  

Ochrana proti pádu do světlíků a jiných otvorů (např. instalačních nebo technologických) se zajišťuje instalací ochranné, případně záchytné konstrukce nebo používáním osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu.

Detail provedených střešních proniků

Detail provedených střešních proniků

Ochrana proti sklouznutí

Pracovník, který provádí pokrývačské práce, musí být chráněn před sklouznutím (sesutím) z plochy střechy při jejím sklonu větším než 25 stupňů. K zabránění sklouznutí se používají pomocné konstrukce nebo žebříky upevněné v místě kladení střešní krytiny.   
U střech se sklonem větším než 45 stupňů je třeba vždy použít kromě žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.

K zajištění bezpečného pohybu pokrývačů po střeše se používají bezpečnostní střešní háky podle ČSN EN 517 (74 7703) – Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Bezpečnostní střešní háky. Střešní háky jsou upraveny tak, aby mohly být upevněny do nosných prvků krovu (např. krokví). Bezpečnostní střešní háky se montují podle návodu pro montáž a údržbu.

Návod musí obsahovat kompletní informace, které jsou důležité pro montáž včetně upevňovacích prostředků a jejich skladování. Výrobce musí výslovně uvést, že jsou bezpečnostní střešní háky odzkoušeny podle této normy. Střešní hák může používat pouze jedna osoba s tlumičem pádu, který je používán jako prvek nebo jako součást integrovanou ve spojovacím prostředku, zajišťovacím vedení nebo zachycovacím postroji nebo v kombinaci s jedním z nich.

Pokud to považuje výrobce za nezbytné, musí být na střešních hácích prováděna údržba. Navíc musí být toto zařízení kontrolováno každých 12 měsíců oprávněnou osobou autorizovanou výrobcem.
Pro trvale připevněné žebříky platí ČSN EN 12951 (74 7750) – Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Trvale připevněné žebříky – Specifikace výrobku a zkušební metody. Výrobce musí k trvale připevněným střešním žebříkům dodat návod pro jejich montáž, údržbu a skladování.

Návod pro montáž musí obsahovat požadavky na nosnou střešní konstrukci, do které bude trvalý žebřík upevněn. Musí v něm být popsán způsob, jakým se upevňovací systém zakotví do nosné konstrukce. Dále zde musí být uveden typ střešní krytiny a sklon střechy, pro kterou je žebřík určen. Žebřík může používat pouze jedna osoba s hmotností včetně nářadí maximálně 150 kg.

Střecha s vikýřem

Střecha s vikýřem

Ochrana proti propadnutí

Pracovník, který provádí pokrývačské práce, musí být chráněn před propadnutím střešní konstrukcí. Zajištění proti propadnutí musí být provedeno u všech střech, kde je půdorysná vzdálenost latí (příp. jiných nosných prvků střešní konstrukce) větší než 250 mm.

A také tam, kde není jisté, zda jsou jednotlivé střešní prvky bezpečné proti prolomení. K prolomení by mohlo dojít například zatížením osobami, nářadím, pracovními pomůckami a materiálem. Větší zatížení je možné rozložit pomocnou konstrukcí (např. pracovní podlahou, přístupovou podlahou, pokrývačským žebříkem).

Střecha s dokončenými volskými oky

Střecha s dokončenými volskými oky

Pokrývačské práce v ochranných pásmech

Pokud se provádějí pokrývačské práce v blízkosti venkovních elektrických vedení pod napětím, všechna opatření v souladu s bezpečnostními předpisy o zacházení s elektrickým zařízením směřují k tomu, aby nedošlo k dotyku nebo přiblížení se k částem s nebezpečným napětím. K elektrickým vodičům se nesmí za bezpečnou vzdálenost přiblížit kromě pokrývačů ani jejich nástroje, mechanismy nebo materiál.

Ochranným pásmem nadzemního vedení se rozumí souvislý prostor, který je vymezen svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení. Vzdálenost se měří od krajního vodiče vždy na obě strany.

Například pro napětí nad 1 kV do 35 kV včetně je požadována pro závěsná kabelová vedení minimální vzdálenost 1 m, pro vodiče s izolací základní 2 m a pro vodiče bez izolace 7 m.
Pokrývačské práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost pokrývačů, technický stav elektrického vedení nebo jeho provoz, mohou být prováděny pouze se souhlasem jejich správce a za dozoru osob jím ustavených.

Dokončené pokrývačské práce

Prozatímní zakrývání střechy

Prozatímním zakrytím střechy se rozumí časově omezená ochrana konstrukce před deštěm a proti nepříznivým sacím účinkům větru. Zvlášť v létě mohou přijít nečekané bouřky s krupobitím. A proto je vhodné před kladením střešní krytiny nebo při její výměně střechu dočasně zakrýt.

Dobře může tento úkol splnit například nouzové zakrytí nebo trvale zabudovaná pojistná hydroizolace, která ve střešním plášti již zůstane. Používání různých plachet a igelitů není příliš vhodné, protože tyto lehce upevněné materiály se snadno naplní velkým množstvím vody. A když je po dešti, nashromážděná voda se potom pracně odstraňuje.

Činnosti realizované pokrývači

Kromě standardního kladení tvrdé střešní pálené krytiny na latě mohou pokrývači vykonávat řadu dalších prací. Například mohou zhotovovat střešní krytinu z lepenky, asfaltu, eternitu, betonu, přírodních břidlic, různých tašek a vlnovek apod. Krytinu kladou na různé podklady (např. laťování, bednění, betony).
Dále mohou pokrývači opravovat, provádět, osazovat a pokrývat okolí atypické nástřešní kovové výstroje (např. korouhviček, hrotů, křížů apod.), tzv. volských ok, střešních oken, vikýřů a dalších střešních architektonických prvků.

Obtížnost provádění krytin na památkových objektech spočívá v tom, že se jedná o speciální pokrývačské práce, které jsou velmi náročné a složité. Vyžadují totiž znalost historie, zkušenosti z podobných střech a řemeslnou zručnost. Při kladení pálené střešní krytiny se kombinují starší způsoby provádění se současnými tak, aby vzhled střechy nenarušil charakter památkového objektu.

Pokrývači mohou pomoci s čištěním střechy a v zimě s odstraňováním námrazy ze střechy.
Mohou rovněž provádět jednoduché zednické práce spojené s opravami krytin střech, kde jsou například hřebenáče vymazány maltou. Nebo mohou při opravách zdít nadstřešní části komínů. Pro opravu komínů ze střechy se sklonem větším než 10 stupňů však potřebují pracovní podlahu šířky minimálně 600 mm.

Elektrické nářadí a strojní vybavení pokrývačů

Nedílnou součástí vybavení každé pokrývačské firmy je technika potřebná k řezání krytiny. Většinou se používají přenosné rozbrušovací pily nebo stacionární řezací zařízení, které se kotví na střeše přímo na latě. Například při pokládání velkoformátové profilované plechové střešní krytiny je přísně zakázáno používat úhlovou brusku (rozbrušovačku).

Elektrické ruční nářadí musí být odborně prověřeno a vyzkoušeno. Provádění revizí a kontrol nářadí se uskutečňuje podle ČSN 33 1600 – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání, mezi něž je zahrnuto i elektrické ruční nářadí.

Povinnosti zhotovitele pokrývačských prací

Od partnerů ASB

Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu pracovníků ze střechy, sklouznutí a propadnutí nebo k jejich bezpečnému zachycení, pokud leží ve výšce větší než 1,5 m nad okolní úrovní.
Zaměstnavatel poskytne pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) podle seznamu, který zpracuje na základě konkrétních podmínek práce a vyhodnocení rizik.

Literatura:
(1) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
(2) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
(3) ČSN 33 1600 – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.
(4) ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení.
(5) ČSN EN 516 (74 7702) – Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně.
(6) ČSN EN 517 (74 7703) – Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny–Bezpečnostní střešní háky.
(7) ČSN EN 12951 (74 7750) – Prefabrikované příslušenství  pro střešní krytiny – Trvale připevněné žebříky
–Specifikace výrobku a zkušební metody.
(8) archiv autora

TEXT + FOTO: Ing. Kamil Barták, CSc.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2016.