ASB Články na tému

oprava komínu

Komíny bývají nejčastěji poškozeny v oblasti nad střechou budovy, kterou nazýváme komínovou hlavou. Komíny se často zdily z režného zdiva z ostře pálených cihel a spárovaly se cementovou maltou. Kryly se kamennými nebo betonovými deskami tl. 100 až 120 mm s přesahy 60 až 80 mm. Takto lépe odolávaly povětrnosti než komíny omítané. Omítnutá komínová hlava není vhodným řešením, protože časem dochází k jejímu provlhání a snadno ji rozrušují kouřové plyny. Následky jsou vidět na jejím povrchu, který se zbarví tmavě. Nedostatkem komínů bývají nevhodně provedené krycí desky, které praskají a rozpadají se.

K pracím a činnostem, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, patří podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, pokrývačské práce a udržovací práce na střeše. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnosti, u kterých hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 10 m, musí být pro tyto činnosti zpracován plán BOZP.

V současných dnech vládne v Čechách, na Moravě i ve Slezsku akce Kotlíkové dotace. Ministerstvo životního prostředí dojednalo s Evropskou unií umožnit českým domácnostem vyměnit staré kotle na tuhá paliva za nové, ekologičtější.

aké jsou příčiny havárií plynových zařízení? Jaká by měla být bezpečnost jejich provozu podle platné legislativy? I když se v současnosti klade větší důraz na využívání energie získané z obnovitelných zdrojů energie, téměř 94 % obyvatel Slovenské republiky využívá zemní plyn – na každodenní vaření, přípravu teplé vody nebo vytápění.

Oprava chladicích věží v elektrárně Prunéřov II probíhá v rámci komplexní obnovy této elektrárny, při které jsou modernizovány tři z celkových pěti výrobních bloků. Chladicí věže jsou umístěny v jedné řadě severovýchodně od hlavního výrobního bloku. Tyto věže byly vybudovány v osmdesátých letech polskými dodavateli a prošly dílčími rekonstrukcemi v letech devadesátých.

V Národní knihovně ČR Klementinu byla předloni na jaře zahájena dlouho očekávaná revitalizace interiérů i střešního pláště. Pro zajištění bezpečných prací na střeše bylo na budovu instalováno závěsné konzolové lešení.

V uplynulých letech jsme zaznamenali zvýšený počet požárů v rodinných domech a obytných budovách. Častou příčinou těchto nejednou tragických událostí je zanedbaný komín.

Máte už negativní zkušenosti s vlhnutím komína, rychlým opotřebováním krycí desky, či dokonce vyhořením domu? Pokud ne, máte štěstí nebo kvalitní komín. Je však mnoho případů, kdy se stavitelé domů dali zlákat levnými řešeními komínových těles a po krátkém čase byli nepříjemně zaskočeni. „Výhodnější“ komíny se nevyplatí. Zárukou kvality a dlouhé funkčnosti jsou praxí ověřené komíny. Nejmodernější komínová technika díky své kvalitě osvobozuje majitele domu od strachu z požáru. Už dnes jsou u nás dostupné komíny pro energeticky efektivní otopné systémy, které jsou v souladu s trendem trvale udržitelného stavebnictví a podílejí se i na snižování emisí CO2.

V  praxi se nevyhneme situaci, kdy na žádost některého z účastníků výstavby provádíme technické posouzení rozpracovaného nebo dokončeného díla. V takovém případě se nelze jen omezit na konstatování zjištěné závady; je třeba hlavně určit příčiny, které ke vzniku zjištěných závad nebo poruch vedly. Na základě dlouhodobých sledování a rozborů můžeme konstatovat, že nejčastější prvotní příčinou toho, že na komíně během stavby nebo provozu něco selže, je skutečnost, že chybí jeden nebo více originálních prvků komínového systému. Důležitou roli tedy vedle správného použití základních skladebných dílů hraje právě použití originálního příslušenství.

Práce na střeše je nebezpečná, je při ní proto nutné používat prostředky osobního zajištění i další pomůcky a ochranné konstrukce, které zajistí bezpečnost pracovníka. Stavební klempíř, pokrývač, tesař nebo izolatér se musejí při pobytu na šikmé nebo kluzké ploše střechy jistit a chránit proti pádu.