Skleník zahrada

Skleník, bazén nebo kůlna: co všechno jsou drobné stavby?

Partneři sekce:

Do konce loňského roku, tedy roku 2023, platil ohledně veškerých stavebních prací a povolení Zákon č. 183/2006 Sb. Zejména v paragrafu 79 jsme se pak mohli dočíst veškeré podrobnosti o stavbách, které nepotřebovaly rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas. To se ale s prvním lednem 2024 změnilo, protože v platnost vstoupil nový Stavební zákon, tedy Zákon č. 283/2021.

Podle něj nyní většina drobných stavebních úprav kolem rodinných a bytových domů spadá do kategorie „drobné stavby“. Dobrou zprávou pak je, že tyto „drobné stavby“ nevyžadují stavební povolení.

Co jsou „drobné stavby“?

Drobné stavby jsou podrobně vyjmenovány a definovány v odstavci 1 přílohy č. 1 nového Stavebního zákona. Patří sem stavby do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, s nejvýše jedním nadzemním podlažím a podsklepením do maximální hloubky 3 m. Již ze své definice sem tak spadají nejen menší stavby, zahradní kolny a domky, ale i například skleníky, bazény s odpovídající zastavěnou plochou, ad. Tyto stavby musí být umístěné na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci nebo v zahrádkářských osadách.

Zahrádkáře a kutily bude možná také zajímat, že do kategorie „drobné stavby“ patří také opěrné zdi do výšky 1 m, oplocení do výšky 2 m, oplocení lesních školek, oborů a ochranné oplocení dřevin… Tím samozřejmě výčet nekončí, ale pro potřeby doplňkových, rekreačních staveb k rodinným domům takto výčet nepochybně postačí.

Pokud tedy plánovaná stavba splňuje kritéria „drobné stavby“, nebude pro její realizaci potřeba povolení ani kolaudace – veškeré papírování a jednání se stavebním úřadem tak odpadá. Povolení je ovšem nutné, pokud bychom plánovali drobnou stavbu přestavět na stavbu jiného typu – tedy například pokud bychom chtěli z malou zahrádkářskou chatu přestavět na rodinný dům. V tom případě bychom se papírování a pobíhání po úřadech nevyhnuli.

Typ stavby Zastavěná plocha Výška Podsklepení Podmínky
Zahradní domek ≤ 40 m2 ≤ 5 m ≤ 3 m 1, 2, 3, 4, 5
Pergola, altán ≤ 40 m2 ≤ 5 m ≤ 3 m 1, 2, 3, 4, 5
Bazén* ≤ 40 m2 x ≤ 3 m (hloubka) 1, 3
Skleník ≤ 40 m2 ≤ 5 m Ne 1, 3

Tab. Jaké zahradní stavby spadají do kategorie „drobná stavba“ dle nového Stavebního zákona?

* Podmínky uvedené v novém Stavebním zákoně se vztahují pouze na zapuštění bazény, nadzemní, nafukovací a odstranitelné konstrukce bazénů pod Stavební zákon nespadají.

Víte, že?

Povolená plocha pro „drobné stavby“ je pro většinu realizací 40 m2, to je poměrně zásadní změna, protože dosud byla tato plocha omezena na 25 m2.

Bazén
Bazén |

Podmínky pro „drobné stavby“

Jak je patrné z výše uvedené tabulky, všechny stavby mají nějaké podmínky, které je třeba dodržet. Těchto podmínek je celkem sedm a zajišťují, že stavba…

 1. je umisťována na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci.
 2. Je v souladu s územně plánovací dokumentací.
 3. Je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m.
 4. Plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku.
 5. Nejedná se o stavbu pro podnikatelskou činnost.
 6. Neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin.
 7. Nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení.

Co říká nový stavební zákon?

Příloha č. 1 k zákonu č. 283/2021 Sb.: Drobné stavby

(1) Drobnými stavbami jsou

 1. a) stavby nebo zařízení a jejich údržba, a to
 2. stavba do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s nejvýše jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m, na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí s bydlením nebo rodinnou rekreací, a nejde o stavbu pro podnikatelskou činnost, která je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
 3. skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky bez podsklepení nebo bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku,
 4. stavba do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s nejvýše jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m, na pozemku, který je určen rozhodnutím o povolení záměru, územním plánem s prvky regulačního plánu nebo regulačním plánem pro způsob využití jako zahrádkářská osada, a nejde o stavbu pro bydlení, pro rodinnou rekreaci a pro podnikatelskou činnost, která je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku,
 5. stavba, včetně základové konstrukce, do 55 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky na pozemku, který je určen rozhodnutím o povolení záměru, územním plánem s prvky regulačního plánu nebo regulačním plánem pro způsob využití jako plochy rekreace, která je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku,

(…)

 1. stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, s výjimkou stavby vodního díla, kulturní památky a stavby ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně, nebo v území vymezeném Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra stanoveném v nařízení vlády,

(…)

Za drobné stavby se nepovažují

 1. a) stavby pro bydlení,
 2. b) stavby pro rodinnou rekreaci s výjimkou stavby uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 4,
 3. c) stavby garáží, (…)

Stavět i odstraňovat

Podobně jako můžeme „drobné stavby“ zbudovat, můžeme je dle nového Stavebního zákona i odstranit. Dle § 159 odst. 2 písm. a) může stavebník provádět drobné stavby svépomocí a může je svépomocí i odstraňovat, pokud neobsahují azbest. Je nutné rovněž zdůraznit, že pokud stavebník není odborně způsobilý, musí k úkonům, přestože nevyžadují povolení, zajistit stavební dozor.

Bez povolení – ale stále s pravidly!

Veškeré stavby, které plánujeme postavit, musí být v souladu s platným územním plánem a musí respektovat požadavky stanovené příslušnými předpisy. Zahradní domek či mobilheim do 40 m2 sice můžeme postavit bez povolení, ale rozhodně nemůžeme stavět na louce nebo zemědělské půdě. Problematické je pak zejména umísťování staveb (a to nejen těch „drobných“) v nezastavěném území. Zde je možné umisťovat stavby pouze pro zemědělství, lesnictví apod. Pokud bychom toto porušili, hrozí poměrně vysoká pokuta od stavebního úřadu.

Černá stavba nepodléhá promlčení

Pokud si nejsme jisti, zda náš záměr splňuje všechna kritéria stanovená novým Stavebním zákonem, vždy je lepší se obrátit na příslušný stavební úřad. Černé stavby, ať už vědomé nebo nevědomé, nepodléhají promlčení a úřady tak zahájit řízení o jejich odstranění třeba i po mnoha letech nebo desetiletích – spolu s udělením vysoké pokuty.

Vhodné je i obdobně přemýšlet při koupi nemovitostí. Pokud máme jakékoli pochybnosti o stavbách postavených na daném pozemku, je lepší vše prověřit se stavebním úřadem. Pokud bychom takovou nemovitost koupili bez prověření a časem se ukázalo, že dotčený objekt skutečně byl postaven načerno, mohlo by se stát, že odpovědnost za nelegální stavbu půjde za námi – novým majitelem –, přestože jsme s původní stavbou neměli nic společného.