Partneři sekce:
 • Stavmat
 • Ostendorf - OSMA
 • Českomoravský beton

Renovace střešních oken

Nejčastějším důvodem k výměně střešních oken jsou jejich nedostatečné tepelně-technické vlastnosti – poškození dřevěných rámů kondenzátem nebo jejich špatná funkčnost, zejména způsob otevírání. Výměnu střešních oken lze provádět dvěma způsoby: buď klasickou demontáží starých a osazením nových oken, nebo pomocí specializovaných renovačních programů. Ty jsou výhodné zejména tehdy, kdy ostatní konstrukce střešního pláště vykazují vyhovující tepelnětechnické a izolační parametry, případně jsou nahrazována okna atypických rozměrů či investor požaduje zachovat původní interiér.

 

Klasická výměna střešního okna

Klasická výměna starého okna za nové s sebou přináší řadu úskalí a nepříjemností jak pro uživatele, tak pro realizační firmu. Kromě hrubého zásahu do interiéru, prachu a rizika poškození vnitřního zařízení je nutné vyřešit bezchybné napojení střešního okna na parotěsnou zábranu, kvalitně zateplit okenní rám, vyřešit napojení nového střešního okna na pojistnou hydroizolaci a provést správně nové ostění, které vyhoví moderním požadavkům. To jsou také případy, kdy dochází nejčastěji k chybám při realizaci a pozdějším problémům a reklamacím. Zkušenosti výrobců střešních oken říkají, že u 100 reklamovaných střešních oken je v 97 případech příčinou nekvalitní montáž okna, nikoliv okno samotné.

Parotěsná zábrana

Vzhledem k tomu, že celé podkroví je uzavřeno parotěsnou fólií, je naprosto nezbytné její dokonalé napojení na rám střešního okna. Sebemenší netěsnost způsobí únik vlhkosti do tepelné izolace v okolí střešního okna, a tím jednak degraduje její vlastnosti a také přímo poškozuje rám střešního okna. Poškození okna se sice můžeme vyhnout použitím celoplastových střešních oken, kondenzace vodní páry v tepelné izolaci se ale stejně projeví v jeho okolí, zejména na ostění a pod oknem. V extrémních případech dochází i k promrzání rámu střešního okna a jeho následnému poškození. Zkondenzovaná vodní pára dokáže netěsnostmi v napojení okna proniknout i do jiných částí obvodového pláště a způsobit značné škody. Na trhu jsou přitom dnes běžně k dostání střešní okna opatřená již ve výrobě límcem parotěsné fólie na rámu a toto řešení veškerá popsaná rizika odstraňuje (obr. 1).

 Obr. 1  Límec parotěsné fólie umožní dokonale těsné napojení parozábrany na střešní okno Obr. 2  Kvalitní zateplení okenního rámu a okolí střešního okna minimalizuje kondenzaci vodních par

 

Tepelná izolace

Dobrá tepelná izolace okolí střešního okna zajistí nejen tepelnou pohodu, ale především dokáže účinně omezit tvorbu kondenzátu na rámu střešního okna, protože podstatně zvyšuje v zimním období vnitřní povrchovou teplotu rámu (obr. 2). Zateplení střešního okna je možné zajistit třemi způsoby:

 1. Buď po jeho montáži pracně utěsnit každou skulinu, zejména mezi krokví a rámem okna (kde zpravidla nebývá moc prostoru), a „dotáhnout“ stávající tepelnou izolaci střešního pláště také pod a nad oknem až k okennímu rámu, (zde jsou nejsložitějšími místy parapet a nadpraží okenního otvoru). Tento způsob ovšem nezateplí část okenního rámu nad montážními úhelníky.
 2. Druhou možností je použití prefabrikované zateplovací sady, kterou někteří výrobci střešních oken nabízejí. To je sice o něco jednodušší, neřeší to ale všechny detaily.
 3. Třetím řešením je montáž střešního okna opatřeného již z výroby zateplovacím blokem z polypropylenu (obr. 3). Nabízí dokonalé zateplení rámu okna po celé jeho výšce a je spolehlivé a rychlé. Zateplovací blok navíc předurčuje i správný tvar ostění střešního okna v dolní a horní části, kde bývá tepelná izolace nedostatečná nebo zcela chybí.
 Obr. 3  Zateplovací blok zatepluje okenní rám v celé jeho výšce
 Obr. 4  Plastová střešní okna s prefabrikovaným ostěním dokonale odolávají kondenzátu

Pojistná hydroizolace

Úkolem pojistné hydroizolace je odvést případné páry z vnitřních prostor a současně zabránit dešťovým a sněhovým srážkám proniknout do střešního pláště. Správné napojení střešního okna na pojistnou hydroizolaci je důležité pro jeho bezproblémovou funkci. Bohužel se často vyskytují při realizaci těchto stavebních detailů chyby.

Často se zapomíná na schopnost vody vzlínat a na působení sněhu a větru, jejichž společným působením pronikne vlhkost i do míst, kde ji běžně neočekáváme. Pokud pojistná hydroizolace není provedena podle technologických postupů doporučených výrobci fólií a v souladu s návodem pro navrhování a provádění pojistných hydro­izolačních vrstev, který je součástí pravidel pro navrhování a provádění střech, dochází k pronikání vlhkosti až do interiéru. A to především v okolí prostupů, hlavně v okolí oken. Tam musí být fólie precizně napojena a zajištěna vodonepropustnost tohoto napojení.

Pokrývači se vytvořením různých žlábků z dané fólie a různými lepicími páskami snaží odvést vodu mimo střešní okno. Na stavbách však často vidíme pouhé oříznutí fólie, čímž se voda do okolí střešního okna přímo přivádí. I z tohoto důvodu mají renomovaní výrobci střešních oken ve své nabídce speciální fóliové límce nebo celé napojovací sady, které zajistí bezpečné napojení střešních oken na pojistnou hydroizolaci.
Použitím sady je střešní pojistná hydroizolační fólie pevně fixována a dotěsněna k rámu okna v úrovni latí. Tím je spojení provedeno nad úrovní případného toku vody a odpadá tak úprava mezi latěmi. Tento montážní postup zajišťuje hydroizolační a také větrotěsné spojení.

Vnitřní ostění

Ostění může být tvořeno sádrokartonovými deskami, palubkami či nenasákavými upravenými deskovými materiály nebo i originálním ostěním přímo od výrobce. Materiál lze volit na základě funkce místnosti a estetického cítění, předepsaný tvar by však měl být dodržen vždy. Kvalitně provedené vnitřní ostění je jednou z podmínek správné funkce střešního okna. Kondenzace vodních par na střešních oknech je totiž běžným fyzikálním jevem, kterému nelze zcela zabránit, a úkolem ostění je kromě jiného zajistit dostatečnou cirkulaci vzduchu na vnitřní ploše oken, která tvorbu kondenzátu významně omezuje. Ideální tvar ostění je tedy takový, který umožní proudění vzduchu po celé výšce střešního okna. Spodní část ostění by měla být kolmá k podlaze a současně umožňovat instalaci tepelné izolace s dostatečnou tloušťkou v místě styku s rámem okna. Horní část ostění by měla být vodorovná se stejným požadavkem na dostatečné zateplení.

Vhodným řešením je prefabrikované ostění, které je součástí nabídky některých výrobců střešních oken (obr. 4). Některá originální ostění jsou navíc konstruována tak, že rozšiřují přechodovou hranu ve spodní i horní části v kolmém směru na střešní plochu o asi 8 cm tak, aby se nepřerušilo proudění teplého vzduchu na sklo a zároveň se zvětšil prostor pro uložení tepelné izolace v těsné blízkosti rámu okna. Kromě správného tvaru poskytuje prefabrikované ostění i snadnou údržbu. Oproti řešení pomocí sádrokartonové konstrukce vykazuje také úsporu práce a tvarovou stálost.

Renovační okna na míru

Řadu problémů popsaných v předchozí části odstraňuje například specializovaný renovační program. Nabízí výměnu starých oken za renovační okna vyrobená na míru, která se otevírají výklopným a výsuvně-kyvným pohybem, takže nezasahují do vnitřního prostoru podkroví (obr. 5), a také klasická kyvná okna. Program je výhodný zejména v případech, kdy ostatní části střešní konstrukce nevykazují vady a hlavním důvodem výměny oken je jejich poškození vlhkostí, nefunkčnost (nejdou otevřít nebo netěsní) nebo nevhodný způsob otevírání.

Obecná pravidla pro výměnu střešních oken

Mezi často opomíjené aspekty patří správný výběr nového střešního okna – zejména jeho materiál, způsob otevírání a ovládání a vhodné lemování.

Volba materiálu střešního okna

V podkrovních místnostech je nutná montáž parotěsné zábrany, která zamezuje pronikání vlhkosti, vyprodukované lidskou činností, do tepelných izolací. Z tohoto důvodu se v podkroví snadno zvýší vlhkost, kterou je nutné větráním udržovat na co nejnižší hodnotě. Přesto nelze vyloučit rosení oken a tvorbu kondenzátu, a to zvláště v prostorách se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, jako jsou koupelny, kuchyně nebo ložnice. To výrazně snižuje životnost laků na dřevěných konstrukcích oken a je třeba provádět jejich pravidelnou údržbu.

Proto je z praktických důvodů vhodné do takto exponovaných místností zvolit celoplastová nebo poplastovaná střešní okna. Plastová okna jsou vyrobena ze tří- nebo čtyřkomorových PVC profilů. PVC profily mají vysokou odolnost proti průrazu a UV záření a jsou opatřeny výztuží z pozinkované oceli, zamezující deformacím okna. Plastová okna nepodléhají ani v extrémních vlhkostních poměrech žádné destrukci a odpadá tak pracná údržba lakovaného povrchu. Použitím plastových oken v podkroví lze navíc materiálově sjednotit výplně otvorů v celém domě v případě použití plastových fasádních oken a dveří. Plastová a dřevěná střešní okna je možné v podkroví také kombinovat, protože na rozdíl od fasád­ních oken jsou z exteriéru kryta oplechováním a není mezi nimi žádný viditelný rozdíl.

Otevírání střešního okna

Variabilita ve způsobech otevírání střešních oken nabízí velkou volnost při hledání ideál­ního řešení daného podkrovního prostoru. Především jde o možnost nastavení optimální podchozí výšky, tj. vzdálenosti mezi podlahou a otevřeným křídlem střešního okna. Současná nabídka umožňuje výběr ze tří různých typů otevírání:

 • kyvné křídlo,
 • výsuvně-kyvné křídlo,
 • výklopné kyvné křídlo.

Přitom pouze výběrem vhodného typu otevírání si zajistíme ničím neomezený přístup i výhled, který bude respektovat výšku uživatele. U běžných oken s kyvným způsobem otevírání uprostřed rámu je pohyb pod otevřeným křídlem často omezený. Proto je vhodné volit okno výsuvně-kyvné (obr. 6) či dokonce výklopné kyvné (obr. 7), které svou unikátní mechanikou otevírání posouvají rovinu otevřeného okna do horní třetiny, či dokonce mimo okno, a tím zajišťují maximální volnost pohybu, neomezený přístup k oknu a nerušený výhled.
Stejně důležité je umístění ovládacího mechanizmu – kliky nebo lišty, který by měl být pohodlně dosažitelný.

 Obr. 6  Výsuvně-kyvné okno Obr. 7  Výklopné kyvné okno

 

Správné umístění okna

Střešní okno musíme především umístit do správné velikosti stavebního otvoru. Ať již bude zatepleno klasickým způsobem nebo pomocí originálního zateplovacího bloku, stavební otvor musí být po celém obvodu vždy minimálně o 3 cm větší, než je daný rozměr okna. Ve vodorovném směru nad a pod oknem můžeme tento požadavek snadno splnit, neboť tam stavební otvor sami budujeme montáží podpěrných latí. Problém bývá v bocích, kde pak musíme dbát na to, aby rám okna nebyl umístěn těsně u krokve.

Důležitým požadavkem je také rovinnost. Střešní okno nesmí být při montáži násilím ohýbáno, aby kopírovalo případné výškové rozdíly v kostrukci krovu. Na­opak je nezbytné upravit konstrukci krovu do roviny tak, aby po osazení nebylo střešní okno namáháno kroucením.

Lemování

Dnes již většina výrobců střešních oken nabízí i vhodný typ lemování pro každý druh a typ střešní krytiny. Někteří je dokonce vyvíjejí ve spolupráci s výrobci střešní krytiny. Příkladem je speciální lemování na falcovanou plechovou střešní krytinu Prefa nebo nově na plochou betonovou tašku Tegalit. Často se bohužel opomíjí možnost při rekonstrukci střech s nízkým sklonem zvýšit při výměně střešního okna za nové jeho sklon oproti sklonu střechy pomocí zdvihových rámů a tím zlepšit jeho funkčnost.

Pokrývači a sádrokartonáři doporučují:

 • Celoplastová bezúdržbová střešní okna – jsou vhodná do místností s rizikem tvorby kondenzátu (koupelny, kuchyně, chodby, ložnice).
 • Střešní okna se zateplovacím blokem, který na rámech oken izoluje celou výšku rámu okna i nad krytinou (nikoli pouze do úrovně vrchní části latě jako u dodatečně prováděného zateplení) a významně omezuje tvorbu kondenzátu.
 • Upřednostnit střešní okna s pohodlně dosažitelným ovládáním bez dodatečných ovládacích prvků s ohledem na jeho výšku nad podlahou a na tělesnou výšku uživatele.
 • Podle umístění a používání okna určit nej­vhodnější způsob otevírání: kyvné, výsuv­ně-kyvné nebo výklopné kyvné tak, aby nebránilo volnému pohybu ani výhledu a umožnilo maximálně využít celý prostor.
 • Použít střešní okna vybavená kvalitním bezpečnostním kováním pro jednoduchou manipulaci, dokonalou těsnost, snadné mytí a bezpečné spárové přivětrávání. U některých druhů kování existuje možnost dodatečně seřídit křídla vůči rámu nebo nastavit sílu potřebnou pro otevření okna a omezit rozsah otevření například z bezpečnostních důvodů.
 • Použít prefabrikované ostění všude tam, kde hrozí ve zvýšené míře kondenzace vodní páry.
 • Dávat renovační okna na míru do míst, kde by s klasickou výměnou střešních oken byl spojen nežádoucí a náročný zásah do interiéru.

Ing. Jiří Vlk
Foto: archiv společnosti Roto stavební elementy, s. r. o.

Autor je prokuristou a ředitelem společnosti Roto stavební elementy, s. r. o., pro ČR a SR.