Partneři sekce:

Rekonstrukce Paláce Křižík

Rekonstrukce Paláce Křižík

Významný podíl na rekonstrukci Paláce Křižík v Praze na Smíchově měla společnost Vekra, která zde realizovala okna, interiérové prosklené fasády a také prosklenou střechu.

Palác Křižík, který je situován v nově vznikajícím kancelářském, obchodním a společenském centru Prahy na Smíchově v sousedství Zlatého Anděla, je obchodně-administrativním komplexem šesti vzájemně propojených budov původní zástavby.

Vekra byla v projektu rekonstrukce vybrána nejen jako dodavatel okenních výplní Paláce Křižík do ulice Kováků a Plzeňská, ale i jako dodavatel interiérové fasády a interiérových výplní a při rekonstrukci Paláce Křižík realizovala také dodávku prosklené střechy atria.

Okna, dveře
Tato část dodávky se realizovala nejrychleji díky využití výpočetní techniky a k tomu přizpůsobeného programu, který v jistých případech naprosto bezchybně pomáhá při rutinní přípravě dokumentace.

Ke každému problému dodávky hliníkových výplní, kromě okenních systémů, se muselo přistupovat individuálně. Většinou se jedná o zdlouhavé konstruktérské kreslení, které je občas, pokud jde o montáž a funkčnost, nutno spojit s imaginární představivostí.

První etapa dodávky oken byla realizována v části Křižík pro společnost L‘Oréal. Zde byly kladeny vysoké požadavky na útlum. Ve 2. a 3. NP do ulice Plzeňská byl požadován neuvěřitelný útlum 51 dB. Směrem do zástavby a směrem vzhůru se požadavky útlumu snižovaly. Vzhledem k tomu jsme museli volit zasklení Stratophone 66.2/24/Stratophone 44.2. Okna byla dodávána ve speciální metalické barvě. Z hlediska statiky se musela prověřit únosnost sloupků a příček, aby nedocházelo k nepřípustným průhybům. Venkovní vzhled oken bylo nutné do jisté míry dodržet – podléhal schválení památkářů. Další objekt – část Ampera byla osazena také okny, avšak obloukového tvaru. Všechna exteriérová okna byla ze sytému CS77HI.

Směrem do atria jsme dodávali okna i dveře bez přerušení tepelného mostu, tzv. neizolovaný systém. Jedním z počátečních problémů bylo vyřešení požadavku bow-windows, tzv. obloukových oken. Okna byla v projektu navržena jako vypuklé polygonální oblouky směrem do exteriéru. Z důvodů ceny, která byla v případě fasády značná, jsme toto řešení opustili i vzhledem k úhlům jsme nebyli schopni dosáhnout ideální pohledové šířky. Okenní systém nebyl přípustný vzhledem ke své únosnosti. Nakonec byl zvolen subdodavatel, který využívá ocelový profilový systém Janssen. Okna byla po dohodě s architektem provedna jako plochá. Vznikla tím obrovská výloha s masivním protihlukovým zasklením. Vzhledem ke značné velikosti (2 800 × 3 600 mm) a váze (850 kg) skla nebyla možná výroba u našeho dodavatele Glavostav Teplice v Čechách, proto se přistoupilo k vyřešení dodávek Glavostavem z Belgie.

Interiérová fasáda
Jednotlivé objekty vytváří uzavřený tvar nepravidelného obdélníku. Uprostřed tohoto obrazce se rozprostírá atrium, které jsme měli zastřešit. Vnitřní část atria je tvořena z největší části pavlačemi. Tyto pavlače si investor žádal uzavřít prosklenými stěnami. Požadavek byl nicméně podmíněn několika detaily. Aby bylo možné veškeré stavební práce provádět současně, tak první požadavek byl, aby prosklené fasády bylo možné zasklívat z interiéru tzn. z pavlače bez použití lešení. Tím jsme vyloučili použití standardního fasádního systému, který se zasklívá z venku z lešení. Architekt si vytkl za úkol, aby pohledová šířka sloupů i paždíků byla co nejmenší. Náš dodavatel Reynaers flexibilně vymyslel řešení, které spočívá v použití speciálních OS profilů, které se vyrábí na zakázku. Konkrétně se jednalo o neizolovaný profil, sloup byl podobný klasickému okennímu systému CS59Pa, s výztuhou směrem do interiéru. Stejný profil, ale bez výztuh, byl použit v zábradelní části. Sklo ve fasádě splňovalo zvukovou neprůzvučnost, což odpovídá jednoduchému zasklení Stratophone 44.2.

Jeden z požadavků bylo také dodržet zvukovou neprůzvučnost 38 dB mezi jednotlivými poschodími. Toto nebylo vůbec jednoduché, jednak se musela vyvinout speciální kotva, která nepřenáší otřesy a vibrace mezi patry, a za druhé, mezipatrový předěl se musel kompletně zvukově utěsnit.

Atriové pavlače byly na sebe téměř kolmé, proto bylo nutné vytvořit také kolmé spoje naší fasády k sobě. Vodorovné paždíky musely být srohovány přes přesné rohovníky a spodní a horní paždík každé pavlače musel být podepřen ocelovou konstrukcí.

Střecha
Střecha byla vytvořena z fasádního systému Reynaers CW-1.0. Odstín střechy je v metalické barvě RAL 9006 matná, shodně jako ocelová konstrukce pod ní. Jednalo se o nelehký úkol zastřešit atrium, které nebylo pravidelného tvaru, nýbrž se jednalo o vykousnutý obdélník na jedné straně zešikmený. Po několika sezeních s projektanty a architekty jsme se shodli na určitých řešeních. Po získání závěrečných výpočtů průhybů ocelové konstrukce po zatížení stálým i nahodilým zatížením bylo nutné vyřešit funkční řešení pro průhyb větší, nežli jsou povolené hodnoty pro průhyb zasklení (přiblížně 10 mm na délce 1500). Jelikož jakákoli rovina (i prohnutá) je určená třemi body, bylo nutné převislý kraj střechy rozdělit na trojúhelníky – volně nazváno tvar zmije. Další problém vznikl při požadavku pojezdové lávky nad střechou z důvodů údržby. Toto mělo za následek, že paždíky musely být vždy v oblasti nosných žiletek profrézovány naskrz, aby žiletka byla schopná projít střechou a nést pojezdovou kolejnici mycí lávky.

Nosná ocelová konstrukce atria Paláce Křižík (dodavatel Excon) je tvořena odlehčenou konstrukcí příčných nosníků ve tvaru plochého předpjatého vzpínadla bez podélných ztužidel. Vlastní konstrukce je předepnuta táhlem Macalloy ve spodním pasu. Důležité bylo nadvýšení nosníků vneseným předpětím tak, aby nedocházelo k negativním průhybům konstrukce, které by pak ovlivňovaly stabilitu nosníku. Konstrukce vyniká svou lehkostí, jednoduchostí a rychlostí montáže. Vazníky byly sestaveny na střeše sousedního objektu a pak předepnuty na patřičné předpětí.

Použití předpjatých prvků výrazně ovlivňuje jak architektonický výraz konstrukcí velkých rozměrů, tak jejich užitnou hodnotu.

Pro snadnou montáž a z bezpečnostního hlediska byla vyvinuta speciální montážní lávka. Celkem byly použity 4 ks lávek, abychom pokryli celou délku spádu střechy. Nejprve byly na střechu nastřeleny kotvy, dle přesných schémat, aby bezchybně fungovala 7mm dilatace mezi průchozími sloupy. Kotvy musely být přesně vytyčené a srovnané hlavně ve vertikálním směru. Byly také konstruovány pro jistou rektifikaci horizontálních nepřesností při montáži. Při překročení daných korekcí by střecha byla nesestavitelná. Kotvy pro správnou funkci a z hlediska statické určitosti byly navrženy tak, aby byla pouze jedna mezi dilatacemi pevná a ostatní posuvné. Pro správné nastřelení byl vyroben speciální přípravek ve tvaru obdélníkového etalonu.

Většina fasádního rastru byla tvořena čtvercovými skly. Celkem bylo použito 374 stejných skel ve skladbě tvrzený PlanibelNT 10/15/Stratobel44.2. Střecha byla ve směru spádu (5 %) tvořena sloupy a sklo bylo připevněno pohledovými lakovanými přítlaky bez krycích lišt v barvě fasády. Sloupy byly paralelně spojeny paždíky – paždíková spára je strukturálně vytmelena nízkoemisním tmelem DOW-CORNING 791, kvůli bezproblémovému odtoku vody.

Boční strany střechy byly řešeny okenním systémem ve tvaru šikminy. Hřbet střechy byl tvořen ven otevíranými okny osazenými řetězovými motory pro ovládání křídel. Obvod byl tvořen bočními šikminami a ven otvíravou částí. Spodní část byla ukotvena napevno a horní část byla řešena jako kluzná. Toto bylo nutné řešení, protože průhyb střechy při zatížení sněhem a posuvy jednotlivých objektů mohou být nezanedbatelné a mohou způsobit na našich prvcích trvalou deformaci.

Lokalizace: Palác Křižík je lemován ulicemi Radlická, Plzeňská a Kováků v Praze 5 – Smíchov.
Popis: Dodávka hliníkových výplní
Vekra realizovala: okna, interiérové prosklené fasády, prosklenou střechu, bow windows, automaty

Autor: AHK architekti
Developer: Prospeks s.r.o.
Dodavatel: FCC a.s.
Architekt: Ing. arch. Z. Hölzel, Ak. arch. J. Kerel

Objekt byl rozdělen na několik částí:
objekt A – část Křižík
objekt B – část Ampér
objekt G – část Watt
objekt EF – část Volta

Uprostřed objektů vzniklo zastřešené prosklené atrium.

Celkové plochy zasklení:         
Okna-Dveře (AL) exteriérové

Celková plocha oken a dveří do ulice Radlická, Kováků, Plzeňská cca 481,9 m2

Od partnerů ASB

Okna-Dveře (AL) interiérové
Celková plocha oken a dveří do ulice Radlická, Kováků, Plzeňská cca152,4 m2

Interiérové fasády
(Plocha skla bez uvažování mezipatrových desek)

Interiérová fasáda A – 368,4 m2 – Křižíkova část
Interiérová fasáda B – 324,4 m2 – Amperova část
Interiérová fasáda EF – 118,3 m2 – Voltova část
Interiérová fasáda G – 284,1 m2 – Wattova část
Celková plocha skla interiérové fasády 1095,2 m2
Interiér zasklen sklem Stratophone 44.2

Střecha
Celková plocha skla včetně bočních šikmin 1016,7 m2

Základní rastr byl tvořen 374 ks stejných izolačních skel o rozměrech 1480 × 1486 ve složení Planibel ENERGY NT 10 tvrzený – Connex 44.2 (10-14-8,8), sklo je optimalizováno jako pochozí.

Ing. Petr Novotný
Foto: Vekra