Pohled na vnější opláštění dvěma vrstvami desek CETRIS BASIC
Galerie(5)

Nové desky CETRIS zvyšují požární odolnost výtahových šachet a schodišť

Stavby se podle druhu a potřeby vybavují výtahy určenými pro dopravu osob či osob a nákladů nebo výtahy určenými pouze pro dopravu nákladů. Z hlediska požární ochrany se objekty na základě příslušných projekčních norem vybavují i požárními a evakuačními výtahy a schodišti.

Požadavky na stavební konstrukce z hlediska požární ochrany při projektování výtahů vyplývá z ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty nebo ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty a ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.

Požární odolnosti výtahové šachty nebo schodiště lze dosáhnout opláštěním nehořlavými cementotřískovými deskami CETRIS® BASIC. Cementotřískové desky CETRIS® BASIC jsou zařazeny do třídy reakce na oheň A2-s1,d0 . Výrobce těchto desek nabízí odzkoušené skladby stěn s jednostranným opláštěním deskami CETRIS® s požární odolností EI 15 – EI 45.

Nosná ocelová konstrukce výtahové šachty
Nosná ocelová konstrukce výtahové šachty | Zdroj: CIDEM Hranice

Cementotřískové desky CETRIS® BASIC se kotví k ocelové konstrukci, odstup podpor je maximálně 625 mm. Pomocné nejčastěji svisle orientované profily je nutno kotvit do nosné konstrukce výtahu systémem pevných a posuvných bodů. Profily mohou být použity v maximálně ve výšce podlaží, v místě dilatace profilů je nutno provést dilataci v deskách.

Samotný způsob kotvení je závislý na prostředí, ve kterém budou desky umístěny a finálním vzhledu samotného opláštění. V interiéru jsou desky CETRIS® kotveny šrouby se zápustnou hlavou. Tento postup lze použít i pro kotvení desky CETRIS® tvořící vnější opláštění za předpokladu, že deska CETRIS je následně překryta další materiálem, obkladem nebo kontaktním zateplovacím systémem.

Ocelový rám výtahové šachty je doplněn o svislé profily pro kotvení desek CETRIS
Ocelový rám výtahové šachty je doplněn o svislé profily pro kotvení desek CETRIS | Zdroj: CIDEM Hranice

Zmíněný způsob kotvení byl použit i při realizaci požárního opláštění výtahové šachty objektu Domova seniorů v Písku. Požadovaná požární odolnost EI 30 je splněna opláštěním dvěma deskami CETRIS® BASIC tloušťky 12 mm.

V případě pohledového opláštění v exteriéru je nutno desku CETRIS® kotvit do předvrtaných otvorů (průměr vrtání 10 mm) šrouby s podložkou a EPDM.  Odstupy krajních šroubů – od svislé hrany min. 30 mm, od vodorovné hrany min. 70 mm. Mezi deskami CETRIS® je nutno ponechat spáry o min šíři 3-4 mm, které je nutno vyplnit trvale pružným protipožárním tmelem – například Den Braven protipožární silikonový tmel.

V případě protipožárnho opláštění jsou spáry mezi deskami CETRIS vyplněny protipožárním tmelem
V případě protipožárnho opláštění jsou spáry mezi deskami CETRIS vyplněny protipožárním tmelem | Zdroj: CIDEM Hranice

Samotné opláštění deskami CETRIS® BASIC nosné ocelové konstrukce výtahové šachty nejen že vykazuje odolnost vůči ohni, ale současně splňuje i požadavky bezpečnosti provozu podle normy ČSN EN 81-20. Povrch opláštění výtahové šachty by měl být dostatečně pevný a tvrdý, protože výtahové šachty jsou vystaveny mechanickému zatížení zejména při pohybu osob a stěhování předmětů na chodbách. Požadovaná mechanická kritéria splňuje cementotřísková deska CETRIS® BASIC tl. 12 mm. Pro bezpečný provoz výtahu má opláštění výtahové šachty z desek CETRIS® BASIC tl. 12 mm potřebnou mechanickou pevnost. Při testech nedošlo při zatěžování o síle 1 000 N (100 kg) kolmo přes plochu o velikosti 0,30 m x 0,30 m stěny k překročení pružné deformace 15 mm ani trvalé deformace 1 mm.

Více o opláštění výtahových šachet najdete zde: https://www.cetris.cz/systemy/vytahove-sachty/

V případě protipožárnho opláštění jsou spáry mezi deskami CETRIS vyplněny protipožárním tmelem
Ocelový rám výtahové šachty je doplněn o svislé profily pro kotvení desek CETRIS
Nosná ocelová konstrukce výtahové šachty
Pohled na vnější opláštění dvěma vrstvami desek CETRIS BASIC

Zdroj: PR článek společnosti CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS