asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Příklad využití programu Zelená úsporám na rekonstrukci panelového domu

17.09.2010
Přestože byl program Zelená úsporám mnohokrát kritizován, je patrně v současnosti, spolu s podobně zaměřenými programy, asi jediným odvětvím ve stavebnictví, které ještě v době krize funguje. Přináší nejen práci stavebním firmám a množství pracovních příležitostí, ale také možnosti pro investory v podobě zajímavých cen stavebních prací.
Využití programu Zelená úsporám na rekonstrukci panelových domů a realizace jejich zateplení a výměny oken není jednoduchá záležitost. K dispozici však již jsou první zkušenosti, o které je možné se podělit.

Žádost o dotaci
Pro názorný příklad realizace zateplení objektu v rámci programu Zelená úsporám jsme vybrali panelový dům v Praze v ulici Famfulíkově, č. p. 1131–1139, který tvoří jeden velký bytový objektový blok. Dům byl postaven v 70. letech minulého století panelovou technologií T 08 B, je v něm 279 bytových jednotek, celkem má 12 podlaží a je rozčleněn na 9 vchodů. Zajímavostí tohoto objektu je, že pod ním vedou kolektory, které byly vybudovány jako jedny z prvních v Praze. Objekt je rekonstruován komplexně, tak jak to program předepisuje. Do oprav je dále zahrnuta rekonstrukce balkonů a sanace atiky. Oprava balkonů se provádí certifikovaným systémem Weber.sys balkon, vyspravení atiky potom materiály řady Weber.rep, sloužící k sanaci betonových konstrukcí. Dále je zateplována i střecha a suterén. Okna dodala firma AQ Okna, dnes bohužel v insolventním řízení.

Vlastní příprava akce byla složitá, neboť pro zpracování žádosti je nutná velká znalost programu a možností, které vyžaduje i poskytuje. To znamená, že vlastník objektu musel velice pečlivě vybírat projektanta celé akce, sladit projektovou dokumentaci s energetickým auditem a energetickým štítkem budovy a současně důkladně připravit výběrové řízení. Úkolem výběrového řízení je nejen zajistit nejnižší cenu díla, ale zároveň poskytnout garanci jistoty a kvality prováděných prací podle předepsané dokumentace. Vzhledem k tomu, že se jednalo o výměnu oken a zateplení obvodového pláště o výměře přibližně 11 000 m2, probíhalo výběrové řízení ve dvou kolech. V prvním kole podalo své nabídky osm firem, z nichž do druhého kola postoupily čtyři. Z těchto čtyř firem pak byla vybrána vítězná firma. Zakázku ve výběrovém řízení získala firma Konstruktiva Konsit jakožto generální dodavatel stavby. Tato firma je pochopitelně registrována v seznamu odborných dodavatelů programu (SOD).

Žádost zpracoval a na SFŽP podal Ing. Pavel Weigl, CSc., na konci února 2010. Dne 25. března fond žádost zaregistroval a do 24. června se čekalo na potvrzení uznání dotace.

Cena celého díla činí 30 500 000 Kč, z toho dotace z programu činí 12 407 500 Kč (viz tabulka).

Realizace rekonstrukce
Vlastní realizace byla zahájena v červnu a ukončena by měla být do konce listopadu roku 2010. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou zakázku a rozsah prací na objektu je komplexní, vyžaduje postup prací jejich velmi přesný harmonogram při dodržení všech předepsaných technologických kroků, které stanovují výrobci pro jednotlivé navržené výrobky. Důležitá je i součinnost dohledu výrobce na jednotlivých technologických krocích, aby i investor zastoupený svým technickým dozorem si byl jist správným prováděním.

Pro realizaci zateplení obvodového pláště byl navržen osvědčený zateplovací systém Weber. therm elastik minerál s povrchovou úpravou Weber.pas silikon od výrobce těchto zateplovacích systémů, který je registrován v seznamu výrobků a technologií (SVT) programu Zelená úsporám pod číslem SVT 135. Tento systém zateplení splňuje nejpřísnější požadavky na zateplovací systémy, zejména pro takto velké a složité objekty. Izolantem jsou minerální desky Isover, které jsou na objektu použity pro svoje výborné vlastnosti, například paropropustnost. Zároveň tyto izolační desky splňují požární i tepelnětechnické normy. Zateplovací systém musí splňovat podmínky energetického auditu, a tudíž i podmínku programu na stanovenou hodnotu součinitele prostupu tepla U (W/(m2 . K)).

Pro rychlost realizace zakázky je rovněž příznivá materiálová skladba systémů od jednoho výrobce, která zjednodušuje a urychluje logistiku zásobování stavby, jakož i dohled a poradenství v rámci celého díla, které minimalizují prodlevy a zvyšují kvalitu díla.

Realizace probíhá rychle a zdárně, čímž je minimalizován dopad na obyvatele domu. V rámci termínu průběhu akce během letních měsíců je také mnoho lidí na dovolených.

Na fotografiích je patrné použití ochranných sítí na lešení. Ochranné sítě jsou zde použity z důvodu bezpečného provádění prací (i jako ochrana před povětrnostními vlivy) a minimalizace rozptylu prachu kolem stavby.

Výsledek
Vzhledem k časové posloupnosti tohoto projektu je patrné, že administrativní stránka ze strany SFŽP se odehrála v přijatelných termínech a bylo možné rychle přejít k realizaci.

I z tohoto pohledu jsou patrné výhody takovéto rekonstrukce panelového domu se značným dotačním přispěním. První výhodou je zlepšení stavebně-estetické úrovně bydlení. Druhou výhodou je zlepšení energetických podmínek, které obyvatelům domu zajistí potřebnou úsporu spotřeby energie za rok.

Financování rekonstrukce panelového domu
Celkové náklady akce
30 500 000 Kč
Celkové náklady akce
12 407 500 Kč
Vlastní financování akce
18 092 500 Kč
Celková finanční úspora
40,68 %


Aleš Kmínek
FOTO: archiv společnosti Saint-Gobain Weber Terranova

Autor pracuje jako specifiers manager ve společnosti Saint-Gobain Weber Terranova, a. s.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.


Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media