Partneři sekce:

Rozdíl v kotvení ETICS s expandovaným polystyrenem a minerální vatou

Rozdíl v kotvení ETICS s expandovaným polystyrenem a minerální vatou

Od zateplovacího systému, ať už s izolantem z EPS (expandovaný polystyren), nebo MW (minerální vata), se požaduje dlouhodobá spolehlivost a funkčnost srovnatelná s životností samotné stavby. 

Zároveň se hledí na estetickou stálost, zvláště v podzimních a jarních dnech, kdy se na fasádě mohou objevovat prokreslené talířky hmoždinek. Zateplovací systém s izolačními deskami z EPS lze za určitých podmínek nekotvit, a přitom splňovat veškeré normy a předpisy. Navíc lze ušetřit nemalé prostředky. Izolanty z minerální vlny musíme kotvit vždy.

Normové ukazatele

Základním komponentem zateplovacího systému je lepicí hmota, která svou přídržností k podkladu přenáší vlastní tíhu celého systému. Proto je normami a technologickými předpisy požadována minimální plocha slepu 40 % plochy desky (u zateplení s obkladem až 60 %). Přiznejme si, kolik technických dozorů toto skutečně na stavbách kontroluje? Plocha slepu totiž není množství lepidla nanesené na desku, ale plocha, kde je lepicí hmota ve styku s podkladem. Mezi odbornou i laickou veřejností je tendence se domnívat, že hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem mohou přenášet část svislého zatížení. Avšak evropský dokument pro posuzování EAD-330196-00-0604 (Plastic Anchors for Fixing of External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering) ve svém úvodním odstavci jednoznačně přisuzuje hmoždinkám roli přenášet pouze zatížení větrem. Vlastní tíhu zateplovacího systému přenáší lepicí hmota.

Příklad nanesení lepidla na tepelnou izolaci

Příklad nanesení lepidla na tepelnou izolaci

Různé typy zateplení

Čistě lepený ETICS znamená zateplení bez hmoždinek. Tento způsob montáže zateplení je možné provést pouze u desek z EPS-F, ať už z šedého, nebo bílého polystyrenu. U tepelněizolačních desek s převážně podélnou orientací vláken se vždy požaduje použití hmoždinek, jak je uvedeno v aktualizované normě ČSN 73 2901 (platné od 1. 10. 2017) „Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)“ v odst. 6.3. Čistě lepený systém lze použít u objektů do 8 m výšky, kde podklad tvoří nové zdivo z pálených nebo vápenopískových tvárnic, případně z monolitického betonu. Zdivo není potřeba opatřovat žádnou penetrací. Podklad však musí být vždy suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, zbavený nečistot a volně oddělitelných částic, zbavený zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Použité lepicí hmoty, např. Baumit StarContact nebo Baumit openContact, několikanásobně překračují požadované přídržnosti k podkladu (viz ETAG 004 čl. 5.1.4.1.2 – přídržnost min. 0,25 MPa za sucha). Technologické pauzy těchto lepicích a stěrkových hmot jsou zhruba třetinové a lze díky nim zkrátit dobu realizace a ušetřit náklady na pronájem lešení a dalšího vybavení.

Skladba zateplovacího sytsému Baumit Star

Skladba zateplovacího sytsému Baumit Star

Shrnutí

S výhradně lepeným systémem lze snížit pořizovací náklady na jednotlivé komponenty zateplení i na samotnou montáž. Bez bodových tepelných mostů se také vyhnete možnému hydrotermickému jevu, kdy při specifických klimatických podmínkách dochází k vykreslení talířků hmoždinek na fasádě objektu. Aby byl tento jev co nejvíce eliminován i u zateplení s minerální vatou s podélným vláknem, je potřeba vždy volit zápustnou montáž hmoždinek s následným vložením zátky z minerální vlny. 

 

TEXT + FOTO: BAUMIT

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2017.