Provádění kontaktních zateplovacích systémů
Galerie(9)

Provádění kontaktních zateplovacích systémů

Partneři sekce:

Kontaktní zateplovací systém je možné provést z vnější i vnitřní strany stěny. Pokud je ale možnost provést zateplení z vnější strany, měli bychom to využít. Zateplení z vnitřní strany je technicky náročnější a vyžaduje důkladnou projektovou přípravu.

Vnější zateplovací systém je celistvý po celé ploše fasády, čímž dochází k eliminaci tepelných mostů. Chrání celý objekt před teplotními výkyvy vnějšího prostředí, v zimě nedochází k prochlazení konstrukce a v létě se nepřehřívá. Navíc tento způsob zateplení umožňuje zachovat výhody tepelné akumulace zdiva, což výrazně přispívá k zajištění tepelné pohody v interiéru.

Projekt kotvení

Všechny fasádní systémy by měly odolávat sání větru, aby ani při padesátileté vichřici nelítaly kousky tepelného izolantu vzduchem. Zároveň je nutné:

 • Umístění objektu ve větrové oblasti ČR
 • Umístění objektu v prostředí (volné prostranství, hustá zástavba…)
 • Výška budovy
 • Pevnost zateplované stěny
 • Odolnost izolantu proti protažení hmoždinkou
 • Druh a kvalita hmoždinek

Počet hmoždinek

Návrh počtu hmoždinek v kontaktních zateplovacích systémech řeší přehledně česká norma ČSN 73 2902. Zohledňuje statický stav zateplované stěny, schopnosti izolantu udržet hmoždinku i základní druhy hmoždinek. Hlavní myšlenkou je navrhnout odolnost mechanického upevnění (Rd) silnější, než je návrhová hodnota účinků zatížení větrem (Sd; Rd ≥ Sd)
Mechanické upevnění se počítá vždy z pozice vytržení hmoždinek ze stěny a dále také z pozice protažení hmoždinky izolantem. Návrhově bereme menší hodnotu.

Rd = (Rpanel . npanel + Rjoint . njoint) . kk / γMb

Rd = NRk . (npanel + njoint) / γMc

Rozhodující slovo v umístění hmoždinek na izolantu má systémový dodavatel, který prošel sérií zkoušek. Zde uvedená schémata jsou pouze orientačním vodítkem pro materiály Isover, v různých certifikovaných systémech můžou být proto modifikovány. Počet hmoždinek stanoví projektant nebo speciální technik na základě výpočtu a případně výtažných zkoušek na stavbě.

Provádění kontaktních zateplovacích systémů

Obecné zásady provádění systémů ETICS stanovuje norma ČSN 73 2901: Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů ETICS. Níže uvedený technologický postup je pouze výběr nejzákladnějších principů provádění ETICS. Montážní návod jednotlivých systémů se může lišit, proto je nutno vždy dodržet technologický postup zvoleného zateplovacího systému. 

03 | Lepení desek
Pěnový polystyren, stejně jako minerální izolace s podélnými vlákny, se lepí pouze po obvodu s vnitřními „body“ tak, aby kontaktní lepená plocha byla min. 40 %. Minerální izolace z kolmých vláken Isover NF333 se vždy lepí celoplošně!

01 | Příprava podkladu
Desky je možné lepit pouze na soudržný, dostatečně pevný a rovný podklad bez prachu a jiných nečistot. Doporučuje se povrch fasády omýt tlakovou vodou, provést penetraci staré omítky, příp. vyrovnat omítkou novou. Rovinnost podkladu by měla být max. 20 mm/m, resp. 10 mm/m u celoplošného lepení.

02 | Založení zateplení
Certifikovaný soklový profil s okapničkou je nejčastější způsob založení fasády. V současnosti se postupně přechází na zakládací profily z plastu, protože netvoří tepelné mosty, méně dilatují, a jsou dokonce cenově výhodnější.

04 | Kotvení hmoždinkami
Po nalepení desek a přiměřeném vytvrdnutí lepidla (min. 24 hodin) se provádí přebroušení desek brusným hladítkem tak, aby se odstranily případné drobné nerovnosti. Po přebroušení se provádí kotvení desek talířovými hmoždinkami (broušení lze provést jen u výrobku s kolmým vláknem Isover NF 333).

05 | Ochrana při montáži
Nárožní a ostatní hrany se musí vyztužit speciálními profily nebo zdvojením výztužné síťoviny při méně náročných aplikacích. U oken a dveří se provede diagonální zpevnění v rozích otvorů pruhem perlinky o min. rozměrech 300 × 500 mm.

06 | Penetrace podkladu
Penetrace se provádí pro snížení a sjednocení savosti výztužné vrstvy, aby bylo možno následně bez problémů provádět vrchní tenkovrstvé omítky. Do penetračního nátěru je možné přidat barvu odstínu výsledné povrchové úpravy, nebo rovnou koupit penetraci probarvenou.

07 | Základní (výztužná) vrstva
Provádí se obvykle po 1–3 dnech od ukončení lepení desek a případném kotvení hmoždinkami. Vyztužení základní vrstvy se provádí ručně plošným zatlačením skleněné síťoviny do vnější třetiny základní vrstvy.

08 | Provádění povrchových úprav
Jako povrchové úpravy pro kontaktní zateplovací systémy se nejčastěji používají ušlechtilé tenkovrstvé omítky různého složení, barev a struktur. Dle použitého pojiva se používají omítky akrylátové, silikonové, silikátové nebo silikon-silikátové. Pro vatové systémy se po­užívají všechny prodyšné typy omítek.

Informace o materiálu:

» V podmínkách České republiky se jedná o nejpoužívanější způsob zateplení objektů. Tato technologie umožňuje jednoduchým způsobem vytvářet sendvičové stěny vynikajících parametrů. Výhodnost kontaktního zateplování spočívá také v tom, že jeho předností lze rychle a účinně využít jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí (dodatečného zateplování). Doplněním kvalitní tepelné izolace z minerální vlny či EPS ke stávající stěně tak investor získává mimořádně účinnou konstrukci se souvislou tepelnou izolací. Kontaktní zateplení se používá zejména u rodinných domů, ale i na ostatních objektech.

Co budete potřebovat:

 • tlakový čistič
 • penetrační nátěr, štětka
 • soklový profil s okapničkou
 • brusné hladítko
 • vodováha
 • perlinka
 • talířové hmoždinky podle projektu
 • roznášecí podložky
 • systémové lepidlo
 • skleněná síťovina

Pozor!

Čím vyšší budova, tím větší zatížení větrem na ni bude působit. To samé platí o umístění budovy v terénu. Budovy v hustě zastavěné oblasti nejsou namáhány větrem tak jako domy na kraji města, u pole, jezera atd. Často opomíjenou veličinou je schopnost izolantu podržet hlavičku hmoždinky. Odolnost proti protažení je rozdílná pro různé typy izolací.

Tip pro profesionály

U měkčích typů izolací, jako je minerální vlna do provětrávaných systémů nebo minerální vlna do kontaktních systémů s kolmou orientací vláken, je nutné používat roznášecí podložky nebo kotvit do pole desky.

 

TEXT + foto: Isover

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2017.