Hlávkův most – diagnostika vylehčovací klenby
Galerie(9)

Vyhodnocení technického stavu pražských mostů

Partneři sekce:

Společnost INSET s.r.o. se věnuje geologickému, geofyzikálnímu a geotechnickému monitoringu, diagnostice a monitoringu životního prostředí. V rámci dlouhodobé diagnostiky a monitoringu stavebních konstrukcí se v současné době podrobně zabývá nejvýznamnějšími pražskými mosty (Palackého most, Libeňský most, Čechův most, Lanový most, Nuselský most a most Legií).

Cílem realizovaných diagnostik je získání primárních dat o technickém stavu konstrukce a dále pak zajištění dlouhodobého monitoringu mostů pro sledování jejich chování v čase. Je nutné se věnovat stanovení zatížitelnosti mostu, prověření možnosti oprav a sanace stavební konstrukce, včetně určení životnosti mostu. Po prvotním vyhodnocení realizovaných diagnostických prací jsou data dále využita pro výpočty, analýzy a projektovou činnost. Je vhodné, aby součástí diagnostických prací byla vždy statická a dynamická zatěžovací zkouška konstrukce.

Hlávkův most – diagnostika hlavní klenby
Hlávkův most – diagnostika vylehčovací klenby
Hlávkův most – dynamická zatěžovací zkouška
Hlávkův most – snímače posuvů DKBT pro statickou zatěžovací zkoušku
Lanový most – magnetoelastický dynamometr DYNAMAG
Lanový most – pohledové foto
Most Legií – statická zatěžovací zkouška
Palackého most – diagnostika mostu - instalace snímačů pro statickou zatěžovací zkoušku

Na Palackého mostě se stavební diagnostika prováděná společností INSET s.r.o. zaměřila především na základní pasportizaci objektu, rešerši dostupných projektových materiálů (stavebně historického průzkumu), polní zkoušky (např. odvrty stavebních konstrukcí a podloží), laboratorní zkoušky (např. stanovení mechanických vlastností betonu nebo koroze výztuže) a ověření skutečného stavu konstrukce dalšími metodami stavební mechaniky. Nutnou součástí diagnostiky mostu byla statická zatěžovací zkouška jak hlavní nosné konstrukce, tak v padesátých letech minulého století dostavěných konzolových žeber nesoucích chodníky.

Lanový most – pohledové foto
Lanový most – pohledové foto |

Při diagnostice Lanového mostu (tzv. MITAS) realizovala společnost INSET s.r.o. statickou a dynamickou zatěžovací zkoušku. Výsledkem bylo určení stavu stavební konstrukce a ověření namáhání mostu působícím zatížením. Statická zatěžovací zkouška je standardně realizována pomocí stojících automobilů. U dynamické zatěžovací zkoušky je zatížení vyvoláno hydraulickým budičem kmitů.

V průběhu obou zkoušek je vždy celá stavební konstrukce podrobně monitorována. Pro diagnostiku závěsných lan mostu bylo instalováno celkem padesát šest magnetoelastických snímačů DYNAMAG, který je patentovaným výrobkem společnosti INSET s.r.o. Tyto snímače umožňují monitorovat stav závěsů v celé jejich délce a jsou schopné zaznamenávat změny stavu v dlouhém časovém úseku. Výsledky diagnostiky lan jsou signifikantní, protože lanový systém tvoří významnou součást hlavní nosné konstrukce mostu a jejich degradace či poškození může vést k vyřazení mostu z provozu.

Hlávkův most – dynamická zatěžovací zkouška
Hlávkův most – dynamická zatěžovací zkouška |

U některých mostů (například Lanový most, Nuselský most, most X22 atd.) byla v rámci realizace diagnostických prací doplněna nebo nově vybudována měřicí linka. Monitorovací linka je primárně určena k dlouhodobému sledování stability měřených fyzikálních veličin charakterizujících stav nosného systému konstrukce/mostu. Měřicími prvky, zapojenými do soustavy dlouhodobého monitoringu, jsou například náklonoměry, tenzometry, snímače vibrací, snímače dráhy, teploměry a meteostanice.

Všechny tyto snímače jsou svedeny pomocí měřicí linky do monitorovací stanice a následně jsou data přenášena do databáze SAHURE, kterou vlastní a vyvíjí společnost INSET s.r.o. Měřená a následně vyhodnocená data podávají informaci o stavu mostní konstrukce.

Palackého most – diagnostika mostu - instalace snímačů pro statickou zatěžovací zkoušku
Palackého most – diagnostika mostu – instalace snímačů pro statickou zatěžovací zkoušku |

Autoři textu: Ing. Jiří Košťál, Ph.D. (ředitel divize Energetika), Ing. Miroslav Mixa
(zástupce vedoucího střediska diagnostiky stavebních konstrukcí), INSET s. r. o.

ZDROJ: PR článek společnosti INSET s.r.o.

www.inset.com