Partneři sekce:

Speciální pilotový beton zakotvil most 30 metrů pod dnem rybníka

Speciální pilotový beton zakotvil most 30 metrů pod dnem rybníka

Most na pilotách v hloubce až 37 metrů nebo nejdelší dálniční most v ČR jsou jen některými raritami nejnovějšího úseku dálnice D3. Pětadvacetikilometrová trasa vedoucí typickou jihočeskou krajinou, přes potoky, řeky a rybníky, slaví první rok od uvedení do provozu. Úsek z Tábora do Veselí nad Lužnicí lemovaný travnatými úbočími, zelenými svodidly a místy i zelenými protihlukovými stěnami prodloužil původně provozovanou část na více než dvojnásobek. Roční zatížení prověřilo mimo jiné kvalitu použitých betonů.

Stavby 0306 (rekonstrukce – obchvat Tábora), 0307 (D3 – Tábor-Soběslav) a 0308 (D3 – Soběslav-Zvěrotice vč. dálničního mostu přes Lužnici) byly postupně zahájeny v letech 2008 až 2010.

Slavnostní uvedení do provozu proběhlo v loňském roce, 27. června 2013. Při realizaci dálnice D3 a rychlostní silnice R3 v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí v délce 25 km bylo v tomto období potřeba asi 190 000 m3 betonu. Betony pro stavbu obchvatu města Tábor (0306) a pro stavby 0307 a 0308 včetně mostů, nadjezdů, biokoridorů a mimoúrovňových křižovatek, dodaly betonárny společnosti Českomoravský beton, především betonárna v Táboře, spolu s betonárnou v Soběslavi a Jindřichově Hradci.

Beton v hloubce až 37 metrů

Jako první na trase do Veselí nad Lužnicí přišel na řadu most přes rybník Koberný o délce 574,2 m, šířce 29,1 m a výšce nad terénem 15,4 m. Ten měl totiž jako první stavební povolení a zároveň šlo o technicky nejnáročnější stavbu. Ze statického hlediska jde o spojitý nosník o osmi polích s rozpětím hlavního pole 73 metrů. Spodní stavbu tvoří dvě krajní opěry a sedm dvojic štíhlých pilířů.

Neobvyklé a složité geologické podmínky podloží si vyžádaly hluboké založení mostu. Konkrétně se jednalo o provedení asi 190 ks vrtaných pilot průměru 1 200 mm s průměrnou délkou piloty asi 25 m, kde nejdelší z pilot dosahují u jedné z podpěr do hloubek až 37 m. „Pro založení mostu byl ve spolupráci s laboratoří Betotech vyvinut speciální pilotový beton,“ uvádí Ladislav Novotný, vedoucí provozu betonárny Českomoravský beton v Táboře, a doplňuje: „Navržen byl lehce zpracovatelný beton, Easycrete F C30/37 XA2, který omezil riziko segregace a vzniku kaveren, neboli hnízd, odolný vůči chemicky agresivnímu prostředí.“

Easycrete F je lehce zpracovatelný, tekutý transportbeton třídy konzistence F5. Díky této konzistenci a sníženým nárokům na hutnění bylo možné jej ukládat pomocí trychtýřů až do velké hloubky.

Detail betonových pilířů

Betonáže uprostřed chovného rybníka

Na piloty bylo využito celkem 6 700 m3 lehce zpracovatelného betonu EASYCRETE. Betonážím pilot předcházelo vypouštění rybníka a usazení propustku, který poté sloužil jako staveništní komunikace. Základy pilířů z betonu C25/30 XF3, XA2 byly betonovány přímo do vnitřních štětových stěn, které tak tvořily boční bednění. Do základů mostu bylo využito 4 200 m3 betonu dodaného betonárnou v Táboře. Nosná konstrukce mostu je tvořena předpjatým komorovým průřezem z betonu C35/45 XF2, XD1 s proměnnou výškou nosné konstrukce. Provzdušněný beton třídy C30/37 XF4 byl využit také pro římsy mostu. „Objem čerstvého betonu dodaný betonárnou v Táboře v průběhu tří let činil 26 675 m3 betonu. I přes značně komplikované místní podmínky biologicky cenného území využívaného k chovným účelům probíhaly dodávky betonu i samotné betonáže plynule a bez větších problémů, takže most mohl být v roce 2012 zcela dokončen,“ dodává Ladislav Novotný.

Most přes rybník Koberný v počátku výstavby

Stavba při povodních

Souběžně se stavbou mostu přes rybník Koberný se připravovala i další staveniště, především směrem od tohoto rybníka na Planou a na Sezimovo Ústí. V opačném směru je pak na trase nejbližším významným objektem most přes Myslkovický potok, dlouhý 326,5 metrů, tedy most o téměř 250 m kratší než most přes rybník Koberný. Náročností výstavby se mu však téměř vyrovná, vyrostl totiž na dně vypuštěného rybníka nazývaného Kamenný. Toto území postihly v létě 2010 bleskové povodně, takže staveniště bylo v jednu chvíli celé pod vodou. I přesto se podařilo nosnou konstrukci pravé části mostu dokončit během 7 měsíců. Most přes Myslkovický potok tvoří spojitý monolitický, dodatečně předpjatý dvoutrám o 8 polích. Jeho stavba si vyžádala celkem 10 500 m3 betonu, konkrétně 280 m3 betonu třídy C25/30 XA2 na piloty, 1 800 m3 betonu třídy C25/30 XF3 XA2 na základy, 6 400 m3 betonu třídy C30/37 XF2, XD1 pro nosnou konstrukci a 1 300 m3 C30/37 XF4, XD3 pro římsy a pilíře.

Od partnerů ASB

Most přes rybník Koberný měří 574,2 m.

Rarita v podobě nejdelšího mostu

Táborská trasa dálnice si na své konto navíc připsala i další významnou raritu. Lužnici před Veselím překlenul nejdelší dálniční most v republice. Měří 1,063 km. Jeho koncepce vychází ze snahy o přirozené začlenění do krajiny. Most na své trase překračuje plynovody, trasu optických kabelů, železnici, silnici I/3 Tábor – České Budějovice, řeku Lužnici vč. její inundace. Technicky je most řešen jako dva samostatné mosty o 22, respektive 21 polích o rozpětí 30 až 65 metrů. Most se dělí na 4 základní celky stýkající se na tzv. přechodovém pilíři uprostřed jeho délky. Pro tento most do­daly betonárny skupiny Českomoravský beton v Táboře, Soběslavi a Jindřichově Hradci celkem 33 000 m3 betonu, a to C25/30 XA2 pro základy, C30/37 XF4 pro pilíře, C35/45 XF2 pro mostovku a C30/37 XF4 pro římsy.

Most přes Myslkovický potok

25 kilometrů vysokého zatížení

O rozsahu staveb mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí vypovídá fakt, že na uvedených 25 kilometrech bylo vystavěno celkem šest mimoúrovňových křižovatek, 21 dálničních mostů a mostků (plus jeden rekonstruovaný), 26 nadjezdů přes dálnici a biokoridory. Terénu s četnými vodními plochami a toky bylo nutné přizpůsobit navrhované receptury betonů i samotné betonáže. Vysoké zatížení nyní den co den potvrzuje správnost a kvalitu zvolených technologií i materiálů.

Podle podkladů společnosti Českomoravský beton, a. s.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

RubrikyMosty