Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • XELLA

Lávka přes řeku Leamouth v Londýně

Lávka přes řeku Leamouth v Londýně

V rámci architektonické soutěže na projekt přemostění řeky Leamouth v Londýně byl vypracován návrh lávky pro pěší s rozpětím 105 m. Konstrukci lávky tvořil přímo pocházený půdorysně zakřivený tříkloubový oblouk s příčně zakřiveným parapatním průřezem. Protože ve spodní části oblouku bylo nutno navrhnout schody, byl pro handicapované navržen výtah. Boční stěny skořepiny byly odlehčeny elipsovitými otvory, které byly také navrženy ve spodní desce. Otvory byly kryty skleněnými panely. Vlastní konstrukci tvořil hliníkový rošt, který spolupůsobil s krycími hliníkovými plechy

Po zpracování soutěžního návrhu jsme si uvědomili, že konstrukci by bylo možné navrhnout jako hladkou betonovou skořepinu bez žeber a krycích plechů a že tato konstrukce přímo volá po využití plastické tvárnosti betonu. Proto jsme se touto konstrukcí dále zabývali a ověřili její chování podrobnou statickou a dynamickou analýzou. Tento návrh byl na Ústavu betonových a zděných konstrukcí stavební fakulty Vysokého učení technického (UBZK SF VUT) Brno podrobně zpracován jako diplomová práce.

Studijní návrh vyšel ze soutěžního projektu. Tříkloubový oblouk s rozpětím 105 m a vzepětím 10,341 m je v půdoryse ve dvou protisměrných obloucích. Lávka má proměnnou šířku od 10,20 m do 5,50 m, celková výška konstrukce je od 1,00 do 4,50 m. Průřez konstrukce je tvořen skořepinou proměnné výšky a šířky a proměnného zakřivení. Tloušťka skořepiny je od 10 do 450 mm. Skořepina je hladká, bez ztužujících žeber, jen v místě kloubů je místně zesílena. V zakřivených bočních stěnách a v podlaze jsou eliptické otvory.

Lávka je uložena na patkách podepřených šikmými mikropilotami. Návrh předpokládá, že poloviny oblouků budou betonovány po segmentech délky 7 m ve svislé poloze do překládaného bednění, následně se konstrukce pomocí hydraulických vzpěr sklopí do projektované polohy. Potom se smontují výtahy a vybetonuje se rampa spojující konstrukci se sousedním mostem.

Rozměry lávky byly navrženy na základě podrobné statické a dynamické analýzy provedené programovým systémem ANSYS. Aby bylo možno vystihnout prostorové působení lávky, byla konstrukce modelována jako prostorová konstrukce sestavená z plných prvků. Jedině tak bylo možno vystihnout proměnnou geometrii a tloušťku prvků.

Analýza prokázala, že konstrukce je schopna bezpečně přenést nejen všechna normová zatížení, ale že má i dostatečnou mezní únosnost. Také dynamická analýza prokázala, že odezva konstrukce na dynamické zatížení je v přijatelných mezích a že pohyb chodců ani vítr nevyvolá u uživatelů nepříjemné pocity.

Architektonické a konstrukční řešení soutěžního projektu bylo vypracováno architektem Janem Kaplickým zakladatelem firmy Future Systems, Londýn, UK a firmou Stráský, Hustý a Partneři, Brno.

RubrikyMosty